واژگان کتاب‌ها زبان انگلیسی

واژگان کتاب‌ها زبان انگلیسی

Book Vocabulary


در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب های مختلف دسترسی داشته باشید.

504 واژه کاملا ضروری

در این بخش، کتاب 504 واژه کاملا ضروری (504 Absolutely Essential Words) در 42 درس قابل دسترسی است.

واژگان ضروری آیلتس

در این بخش، کتاب واژگان ضروری آیلتس (Barron's Essential Words For The IELTS) در ده فصل مجزا قابل دسترسی است.

واژگان ضروری تافل

در این بخش، کتاب واژگان ضروری تافل (Barron's Essential Words For The TOEFL) به صورت درس به درس قابل دسترسی است.

کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

در این بخش، کتاب واژگان ضروری برای آزمون Barron's Essential Words for the GRE) GRE) در 80 درس قابل دسترسی است.

1100 واژه که باید دانست

در این بخش، واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست (Barron's 1100 Words You Need to Know) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

کتاب هزار واژه بسیار رایج آزمون SAT

این بخش شامل یک مجموعه 1000 واژه‌ای برای آمادگی آزمون SAT به صورت طبقه‌بندی شده است.

اصطلاحات خیابانی 1

در این بخش، واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1 (Street Talk 1) در 10 درس قابل دسترسی است.

واژگان کاربردی - ابتدایی

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی (Vocabulary in Use - Basic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

واژگان کاربردی - پیش‌متوسط

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط (Vocabulary in Use - Pre-intermediate) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

واژگان کاربردی - آکادمیک

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک (Vocabulary in Use - Academic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

افعال عبارتی کاربردی

در این بخش، واژگان کتاب افعال عبارتی کاربردی (English Phrasal Verbs in Use) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی (Oxford Word Skills - Basic) در 80 درس مجزا به همراه واژگان بخش آغازین کتاب قابل دسترسی است.

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - متوسط

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - متوسط (Oxford Word Skills - Intermediate) در 80 درس مجزا قابل دسترسی است.

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته (Oxford Word Skills - Advanced) در 80 درس مجزا قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل - استارتر

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر (American English File - Starter) در 12 درس قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل 1

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1 (American English File 1) در 12 درس قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل 2

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 2 (American English File 2) در 12 درس قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل 3

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3 (American English File 3) در 10 درس قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل 4

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4 (American English File 4) در 10 درس قابل دسترسی است.

امریکن انگلیش فایل 5

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5 (American English File 5) در 10 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (1 7th grade English book (Prospect در 8 درس مجزا به همراه مقدمه قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم ((8th grade English book (Prospect 2) در 7 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم ((9th grade English book (Prospect 3) در 6 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم ((10th grade English book (Vision 1) در 4 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم ((11th grade English book (Vision 2) در 3 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم ((12th grade English book (Vision 3) در 3 درس قابل دسترسی است.

کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم (12th grade English book) در 8 درس مجزا به همراه مرور قابل دسترسی است.

بانک واژگان کنکور زبان انگلیسی

این بخش شامل مجموعه‌ای واژگان بخش زبان انگلیسی کنکور سراسری کارشناسی است.

بانک واژگان کنکور تخصصی زبان

این بخش شامل مجموعه‌ای واژگان منتخب کنکورهای تخصصی زبان انگلیسی است.

اینترچنج - مقدماتی

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی (Interchange - Intro) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

اینترچنج 1

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 1 (Interchange - Book 1) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

اینترچنج 2

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 2 (Interchange - book 2) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

اینترچنج 3

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 3 (Interchange - book 3) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

تاپ ناچ - اصول اولیه A

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه Top Notch - Fundamentals A) A) در 7 درس قابل دسترسی است.

تاپ ناچ - اصول اولیه B

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه Top Notch - Fundamentals B) B) در 7 درس قابل دسترسی است.

تاپ ناچ 1

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 1 (Top Notch 1) در 10 بخش قابل دسترسی است.

تاپ ناچ 2

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 2 (Top Notch 2) در 10 بخش قابل دسترسی است.

تاپ ناچ 3

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 3 (Top Notch 3) در 10 بخش قابل دسترسی است.

فور کرنرز 1

در این بخش به واژگان کتاب فور کرنرز 1 (Four Corners 1) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

فور کرنرز 2

در این بخش به واژگان کتاب فور کرنرز 2 (Four Corners 2) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

فور کرنرز 3

در این بخش به واژگان کتاب فور کرنرز 3 (Four Corners 3) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

فور کرنرز 4

در این بخش به واژگان کتاب فور کرنرز 4 (Four Corners 4) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

تاچ استون 1

در این بخش به واژگان کتاب تاچ استون 1 (Touchstone 1) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

تاچ استون 2

در این بخش به واژگان کتاب تاچ استون 2 (Touchstone 2) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

تاچ استون 3

در این بخش به واژگان کتاب تاچ استون 3 (Touchstone 3) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

تاچ استون 4

در این بخش به واژگان کتاب تاچ استون 4 (Touchstone 4) به صورت درس به درس دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان