واژگان کتاب‌ها زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید واژه های دسته بندی شده زبان انگلیسی را بیاموزید.
کتاب واژگان ضروری آزمون تافل (TOEFL)

واژگان ضروری تافل

Barron's Essential Words For The TOEFL

در این بخش، کتاب واژگان ضروری تافل (Barron's Essential Words For The TOEFL) به صورت درس به درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
کتاب واژگان ضروری آزمون آیلتس (IELTS)

واژگان ضروری آیلتس

Barron's Essential Words For The IELTS

در این بخش، کتاب واژگان ضروری آیلتس (Barron's Essential Words For The IELTS) در ده فصل مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
کتاب 504 واژه کاملا ضروری

504 واژه کاملا ضروری

504 Absolutely Essential Words

در این بخش، کتاب 504 واژه کاملا ضروری (504 Absolutely Essential Words) در 42 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه A

تاپ ناچ - اصول اولیه A

Top Notch - Fundamentals A

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه Top Notch - Fundamentals A) A) در 7 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه B

تاپ ناچ - اصول اولیه B

Top Notch - Fundamentals B

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ - اصول اولیه Top Notch - Fundamentals B) B) در 7 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب تاپ ناچ 1

تاپ ناچ 1

Top Notch 1

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 1 (Top Notch 1) در 10 بخش قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب تاپ ناچ 2

تاپ ناچ 2

Top Notch 2

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 2 (Top Notch 2) در 10 بخش قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب تاپ ناچ 3

تاپ ناچ 3

Top Notch 3

در این بخش، واژگان کتاب تاپ ناچ 3 (Top Notch 3) در 10 بخش قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی

اینترچنج - مقدماتی

Interchange - Intro

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی (Interchange - Intro) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب اینترچنج 1

اینترچنج 1

Interchange - Book 1

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 1 (Interchange - Book 1) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب اینترچنج 2

اینترچنج 2

Interchange - book 2

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 2 (Interchange - book 2) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب اینترچنج 3

اینترچنج 3

Interchange - book 3

در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 3 (Interchange - book 3) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر

امریکن انگلیش فایل - استارتر

American English File - Starter

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر (American English File - Starter) در 12 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1

امریکن انگلیش فایل 1

American English File 1

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1 (American English File 1) در 12 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 2

امریکن انگلیش فایل 2

American English File 2

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 2 (American English File 2) در 12 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3

امریکن انگلیش فایل 3

American English File 3

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3 (American English File 3) در 10 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4

امریکن انگلیش فایل 4

American English File 4

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4 (American English File 4) در 10 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5

امریکن انگلیش فایل 5

American English File 5

در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5 (American English File 5) در 10 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (Prospect 1)

کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

7th grade English book (Prospect 1)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (1 7th grade English book (Prospect در 8 درس مجزا به همراه مقدمه قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم (Prospect 2)

کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

8th grade English book (Prospect 2)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم ((8th grade English book (Prospect 2) در 7 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم (Prospect 3)

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

9th grade English book (Prospect 3)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم ((9th grade English book (Prospect 3) در 6 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (Vision 1)

کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

10th grade English book (Vision 1)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم ((10th grade English book (Vision 1) در 4 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم (Vision 2)

کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم

11th grade English book (Vision 2)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم ((11th grade English book (Vision 2) در 3 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Vision 3)

کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم

12th grade English book (Vision 3)

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم ((12th grade English book (Vision 3) در 3 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

12th grade English book

در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم (12th grade English book) در 8 درس مجزا به همراه مرور قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
بانک واژگان کنکور

بانک واژگان کنکور

Entrance Exam Vocabulary Bank

در این بخش، بانک واژگان کنکور (Entrance Exam Vocabulary Bank) با 1261 واژه قابل دسترسی است.

مشاهده واژگان
بانک واژگان کنکور تخصصی زبان

بانک واژگان کنکور تخصصی زبان

English Language Entrance Exam Word Bank

در این بخش، بانک واژگان کنکور تخصصی زبان انگلیسی (English Language Entrance Exam Word Bank) با 594 واژه قابل دسترسی است.

مشاهده واژگان
واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست

1100 واژه که باید دانست

Barron's 1100 Words You Need to Know

در این بخش، واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست (Barron's 1100 Words You Need to Know) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

Barron's Essential Words for the GRE

در این بخش، کتاب واژگان ضروری برای آزمون Barron's Essential Words for the GRE) GRE) در 80 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
کتاب هزار واژه بسیار رایج آزمون SAT

کتاب هزار واژه بسیار رایج آزمون SAT

The 1000 most common SAT words

در این بخش، کتاب هزار واژه بسیار رایج برای آزمون The 1000 most common SAT words) SAT) قابل دسترسی است.

مشاهده واژگان
واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی

Oxford Word Skills - Basic

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی (Oxford Word Skills - Basic) در 80 درس مجزا به همراه واژگان بخش آغازین کتاب قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - متوسط

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - متوسط

Oxford Word Skills - Intermediate

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - متوسط (Oxford Word Skills - Intermediate) در 80 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته

مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته

Oxford Word Skills - Advanced

در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته (Oxford Word Skills - Advanced) در 80 درس مجزا قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی

واژگان کاربردی - ابتدایی

Vocabulary in Use - Basic

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - ابتدایی (Vocabulary in Use - Basic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط

واژگان کاربردی - پیش‌متوسط

Vocabulary in Use - Pre-intermediate

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط (Vocabulary in Use - Pre-intermediate) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک

واژگان کاربردی - آکادمیک

Vocabulary in Use - Academic

در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک (Vocabulary in Use - Academic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1

اصطلاحات خیابانی 1

Street Talk 1

در این بخش، واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1 (Street Talk 1) در 10 درس قابل دسترسی است.

مشاهده دسته ها
واژگان کتاب فور کرنرز 1

فور کرنرز 1

Four Corners 1
واژگان کتاب فور کرنرز 2

فور کرنرز 2

Four Corners 2
واژگان کتاب فور کرنرز 3

فور کرنرز 3

Four Corners 3
واژگان کتاب فور کرنرز 4

فور کرنرز 4

Four Corners 4
واژگان کتاب تاچ استون 1

تاچ استون 1

Touchstone 1
واژگان کتاب تاچ استون 2

تاچ استون 2

Touchstone 2
واژگان کتاب تاچ استون 3

تاچ استون 3

Touchstone 3
واژگان کتاب تاچ استون 4

تاچ استون 4

Touchstone 4
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 1

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 1

4000 Essential English Words 1
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 2

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 2

4000 Essential English Words 2
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 3

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 3

4000 Essential English Words 3
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 4

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 4

4000 Essential English Words 4
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 5

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 5

4000 Essential English Words 5
واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 6

چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 6

4000 Essential English Words 6
400 واژه ضروری برای تافل

400 واژه ضروری برای تافل

400 Must-Have Words for the TOEFL
واژگان آیلتس سطح پیشرفته - کمبریج

واژگان آیلتس سطح پیشرفته - کمبریج

Vocabulary for IELTS Advanced - Cambridge
کتاب واژگان آیلتس - کالینز

واژگان آیلتس - کالینز

Vocabulary for IELTS - Collins
واژگان کتاب 601 واژه که نیاز دارید

601 واژه که برای قبول شدن در امتحان نیاز دارید

601 Words You Need to Know to Pass Your Exam
واژگان کتاب یادگیری 1000 همایند انگلیسی

یادگیری 1000 همایند انگلیسی

1000 English Collocations
واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 1

تمرکز بر واژگان 1

Focus on Vocabulary 1
واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 2

تمرکز بر واژگان 2

Focus on Vocabulary 2