آموزش تلفظ و الفبای زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس تلفظ و الفبا دسترسی داشته باشید.

الفبای انگلیسی

English Alphabet

برخی از درس های این بخش:

الفبای انگلیسی آواهای حروف الفبا حروف ترکیبی زبان انگلیسی

در این بخش به معرفی الفبای انگلیسی، آواهای حروف الفبا و حروف ترکیبی می پردازیم.

حروف بی صدا

English consonants

برخی از درس های این بخش:

صدای /b/ صدای /d/ صدای /f/ صدای /g/ صدای /h/ صدای /k/ صدای /l/ صدای /m/

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

حروف صدادار

English Vowels

برخی از درس های این بخش:

صدای /ɑː/ صدای /ɒ/ صدای /ʌ/ صدای /ɔː/ صدای /ɔ/ صدای /uː/ صدای /u/ صدای /ʊ/

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

آواشناسی

Phonetics

برخی از درس های این بخش:

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی الفبای آوایی استرس یا تکیه در زبان انگلیسی

در این بخش با مبانی آواشناسی زبان انگلیسی و الفبای آواشناسی بیشتر آشنا می شویم.

اطلاعات بیشتر

More Information

برخی از درس های این بخش:

لهجه های زبان انگلیسی استثنا در املای زبان انگلیسی

در این بخش با انواع لهجه ها و استثناها در الفبا و آوای زبان انگلیسی می پردازیم.