الفبا و تلفظ انگلیسی

الفبا و تلفظ انگلیسی


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

آواشناسی
Phonetics

در این بخش با مبانی آواشناسی زبان انگلیسی و الفبای آواشناسی بیشتر آشنا می شویم.

3 درس
حروف صدادار
English Vowels

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

23 درس
حروف بی صدا
English consonants

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

24 درس
الفبای انگلیسی
English Alphabet

در این بخش به معرفی الفبای انگلیسی، آواهای حروف الفبا و حروف ترکیبی می پردازیم.

3 درس
اطلاعات بیشتر
More Information

در این بخش با انواع لهجه ها و استثناها در الفبا و آوای زبان انگلیسی می پردازیم.

2 درس
آواشناسی
Phonetics

در این بخش با مبانی آواشناسی زبان انگلیسی و الفبای آواشناسی بیشتر آشنا می شویم.

3 درس
حروف صدادار
English Vowels

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

23 درس
حروف بی صدا
English consonants

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

24 درس
الفبای انگلیسی
English Alphabet

در این بخش به معرفی الفبای انگلیسی، آواهای حروف الفبا و حروف ترکیبی می پردازیم.

3 درس
اطلاعات بیشتر
More Information

در این بخش با انواع لهجه ها و استثناها در الفبا و آوای زبان انگلیسی می پردازیم.

2 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان