آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی


بخش مکالمه، از طریق داشتن نمونه‌های دسته‌بندی شده از مکالمات در سطوح مختلف به شما در بهبود مهارت مکالمه در زبان انگلیسی کمک می‌کند.

درس 1

مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟

Unit 1 - Listening 1
درس 2

مکالمه انگلیسی 2 - معرفی

Unit 1- Listening 2
درس 3

مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن

Unit 1 - Listening 3
درس 4

مکالمه انگلیسی 4 - توصیف افراد

Unit 2 - Listening 1
درس 5

مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2

Unit 2 - Listening 2
درس 6

مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3

Unit 2 - Listening 3
درس 7

مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس

Unit 3 - Listening 1
درس 8

مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس

Unit 3 - Listening 2
درس 9

مکالمه انگلیسی 9 - توصیف لباس 2

Unit 3 - Listening 3
درس 10

مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟

Unit 4 - Listening 1
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 21
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 22
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 23
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 24
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 25
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 26
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 27
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 28
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 29
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 30
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 31
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 32
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 33
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 34
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 35
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 36
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 37
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 38
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 39
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 40
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 41
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 42
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 43
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 44
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 45
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 46
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 47
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 48
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 49
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 50
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 51
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 52
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 53
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 54
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 55
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 56
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 57
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 58
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 59
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 60
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 61
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 62
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 63
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 64
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 65
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 66
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 67
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 68
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 69
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 70
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 71
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 72
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟
Unit 1 - Listening 1
درس شماره 1
شروع درس
مکالمه انگلیسی 2 - معرفی
Unit 1- Listening 2
درس شماره 2
شروع درس
مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن
Unit 1 - Listening 3
درس شماره 3
شروع درس
مکالمه انگلیسی 4 - توصیف افراد
Unit 2 - Listening 1
درس شماره 4
شروع درس
مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2
Unit 2 - Listening 2
درس شماره 5
شروع درس
مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3
Unit 2 - Listening 3
درس شماره 6
شروع درس
مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس
Unit 3 - Listening 1
درس شماره 7
شروع درس
مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس
Unit 3 - Listening 2
درس شماره 8
شروع درس
مکالمه انگلیسی 9 - توصیف لباس 2
Unit 3 - Listening 3
درس شماره 9
شروع درس
مکالمه انگلیسی 10 - ساعت چند است؟
Unit 4 - Listening 1
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 4 - Listening 2
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 4 - Listening 3
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 5 - Listening 1
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 5 - Listening 2
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 5 - Listening 3
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 6 - Listening 1
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 6 - Listening 2
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 6 - Listening 3
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 7 - Listening 1
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 7 - Listening 2
درس شماره 20
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 7 - Listening 3
درس شماره 21
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 8 - Listening 1
درس شماره 22
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 8 - Listening 2
درس شماره 23
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 8 - Listening 3
درس شماره 24
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 9 - Listening 1
درس شماره 25
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 9 - Listening 2
درس شماره 26
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 9 - Listening 3
درس شماره 27
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 10 - Listening 1
درس شماره 28
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 10 - Listening 2
درس شماره 29
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 10 - Listening 3
درس شماره 30
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 11 - Listening 1
درس شماره 31
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 11 - Listening 2
درس شماره 32
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 11 - Listening 3
درس شماره 33
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 12 - Listening 1
درس شماره 34
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 12 - Listening 2
درس شماره 35
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 12 - Listening 3
درس شماره 36
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 13 - Listening 1
درس شماره 37
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 13 - Listening 2
درس شماره 38
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 13 - Listening 3
درس شماره 39
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 14 - Listening 1
درس شماره 40
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 14 - Listening 2
درس شماره 41
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 14 - Listening 3
درس شماره 42
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 15 - Listening 1
درس شماره 43
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 15 - Listening 2
درس شماره 44
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 15 - Listening 3
درس شماره 45
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 16 - Listening 1
درس شماره 46
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 16 - Listening 2
درس شماره 47
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 16 - Listening 3
درس شماره 48
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 17 - Listening 1
درس شماره 49
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 17 - Listening 2
درس شماره 50
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 17 - Listening 3
درس شماره 51
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 18 - Listening 1
درس شماره 52
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 18 - Listening 2
درس شماره 53
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 18 - Listening 3
درس شماره 54
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 19 - Listening 1
درس شماره 55
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 19 - Listening 2
درس شماره 56
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 19 - Listening 3
درس شماره 57
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 20 - Listening 1
درس شماره 58
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 20 - Listening 2
درس شماره 59
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 20 - Listening 3
درس شماره 60
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 21 - Listening 1
درس شماره 61
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 21 - Listening 2
درس شماره 62
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 21 - Listening 3
درس شماره 63
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 22 - Listening 1
درس شماره 64
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 22 - Listening 2
درس شماره 65
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 22 - Listening 3
درس شماره 66
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 23 - Listening 1
درس شماره 67
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 23 - Listening 2
درس شماره 68
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 23 - Listening 3
درس شماره 69
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 24 - Listening 1
درس شماره 70
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 24 - Listening 2
درس شماره 71
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 24 - Listening 3
درس شماره 72
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان