کتاب واژگان آیلتس - کالینز

کتاب واژگان آیلتس - کالینز

Vocabulary for IELTS - Collins

بخش 1 - مردم و روابط

Unit 1 - People and Relationships
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 2 - سلامت

Unit 2 - Health
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 3 - آموزش

Unit 3 - Education
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

بخش 4 - ماجراجویی

Unit 4 - Adventure
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 5 - وسایل

Unit 5 - Gadgets
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

بخش 6 - شهرها

Unit 6 - Cities
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

بخش 7 - هنر متقاعدسازی

Unit 7 - The Art of Persuasion
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 8 - شرکت کردن

Unit 8 - Getting involved
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

بخش 9 - گرمایش جهانی

Unit 9 - Global Warming
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 11 - واژگانی برای توصیف نمودارها و جداول

Unit 11 - Words for Describing Graphs and Figures
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

بخش 12 - واژگانی برای توصیف تغییر

Unit 12 - Words for Describing Change
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 13 - واژگان بیان‌کننده تشابه و تفاوت

Unit 13 - Words Expressing Similarity and Difference
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 14 - واژگان توصیف‌کننده علت و معلول

Unit 14 - Words Describing Cause and Effect
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 15 - عبارات راهنما برای نگارش

Unit 15 - Signposting Expressions for Writing
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 16 - قیدها

Unit 16 - Adverbs
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 17 - واژگانی برای مشکلات و راه حل‌ها

Unit 17 - Words for Problems and Solutions
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 18 - واژگانی برای حرف زدن درباره ایده‌ها

Unit 18 - Words for Talking about Ideas
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 19 - تاکید و کتمان حقیقت

Unit 19 - Emphasis and Understatement
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان