کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

Barron's Essential Words for the GRE

در این بخش، کتاب واژگان ضروری برای آزمون Barron's Essential Words for the GRE) GRE) در 80 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

abate abstinence abject abdicate abscission abscond aberrant abeyance abstemious abjure

درس 2

Unit 2

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

aesthetic aggregate abysmal affected accrue alacrity adamant aggrandize adulterated adjunct affinity adulterate admonish accretion

درس 3

Unit 3

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

ambivalence alleviate amalgamate alloy amenable ambiguous ameliorate alacrity alchemy aggregate ambrosia aggrandize allay amenity allure

درس 4

Unit 4

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

amenable ameliorate ambrosia ambivalence amulet analgesic anarchy anachronism analogous amenity

درس 5

Unit 5

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

schematic apathy apogee antipathy antediluvian appease apothegm anomalous apex anodyne antecedent

درس 6

Unit 6

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

arabesque apposite ardor apropos appropriate archaeology appellation approbation apprise arduous

درس 7

Unit 7

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

ascetic assuage asperity astringent artifact assiduous arrest aspersion argot

درس 8

Unit 8

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

avuncular aver austere audacious avarice autonomous attenuate atavism asylum avocation

درس 9

Unit 9

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

bacchanalian axiomatic bedizen belie bawdy banter beatify banal bard behemoth

درس 10

Unit 10

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

bombastic beneficent beneficent broach bolster blasé brazen bovine blandishment boorish bifurcate

درس 11

Unit 11

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

cacophonous calumny canon bucolic buttress cant burgeon callous canard cadge burnish

درس 12

Unit 12

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

capricious caste cantankerous castigation cardinal carnal cant carp captious cartography

درس 13

Unit 13

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

caustic categorical cataclysm centrifugal caucus champion celestial causal centripetal

درس 14

Unit 14

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

clairvoyant cloister circuitous clamor chicanery chivalry chasten coagulate churlish

درس 15

Unit 15

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

cognizant coalesce complement collage compendium complaisant complacent coda commensurate codify

درس 16

Unit 16

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

condone concoct concave confound congenial compliant conjugal compunction concomitant conciliatory

درس 17

Unit 17

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

converge contentious coquette convention conundrum convex continence convoluted contumacious contend consecrate contiguous conscript connoisseur contrite copious

درس 18

Unit 18

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

covert cornucopia convention converge convex coquette convivial copious convoluted contentious contiguous continence contrite contumacious cosmology conundrum

درس 19

Unit 19

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

credo cozen daunt credence decorum debauchery craven defame covetous dearth

درس 20

Unit 20

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

demur denouement demographic delineate denizen defunct deference demotic denigrate default

درس 21

Unit 21

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

detraction desuetude desiccate desultory deride deterrent derivative diatribe dichotomy diaphanous

درس 22

Unit 22

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

digression diffuse discomfit discordant discredit dirge disabuse discrepancy discerning diffidence

درس 23

Unit 23

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

disparage disseminate discretion discrete dissemble disinterested disjointed dismiss disingenuous

درس 24

Unit 24

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

dissident dissonance divest diverge dissolution distend distill distrait doctrinaire divulge

درس 25

Unit 25

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

effervescence dormant eclectic ebullient document elicit effervescence dupe doggerel dogmatic effete dross

درس 26

Unit 26

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

efficacy embellish elegy Elysian effrontery egotistical egoism elixir emaciated

درس 27

Unit 27

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

engender encomium emulate enhance enervate empirical endemic entomology emollient enunciate

درس 28

Unit 28

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

errant equivocate estimable equable epistemology equanimity essay ephemeral erudite esoteric

درس 29

Unit 29

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

euphoria evince evocative eulogy eugenics euphemism etymology etiology ethnocentric euthanasia

درس 30

Unit 30

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

exculpate exact expatiate expiate expatriate exacerbate existential execrable exigency exorcise exhort

درس 31

Unit 31

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

extemporaneous explicate extirpate extant extrinsic expository extrapolation expiate facetious extraneous

درس 32

Unit 32

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

felicitous factotum fawning facilitate feral fauna fallacious fervor fatuous fallow

درس 33

Unit 33

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

fiat flora finesse fidelity fledgling filibuster fissure fetid fetter flag

درس 34

Unit 34

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

forestall forswear formidable flux flourish flout florid forbearance founder foment

درس 35

Unit 35

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

fractious futile fusion fresco fulminate stolid fulsome frugality froward frieze fracas

درس 36

Unit 36

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

gossamer gauche goad glib gambol gainsay gerrymander garrulous gouge geniality

درس 37

Unit 37

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

grandiloquent halcyon gregarious grouse guileless harangue guise hallowed gustatory gullible

درس 38

Unit 38

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

harrowing heterodox hieroglyphic hermetic hirsute homeostasis histrionic histrionics homogeneous herbivorous homily

درس 39

Unit 39

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

idolatry impede impassive iconoclastic immutable hyperbole impair idolatry igneous imbroglio impecunious

درس 40

Unit 40

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

imprecation implausible implode impinge implicit imperturbable implacable impermeable impervious impute

درس 41

Unit 41

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

incongruity inchoate incursion indeterminate indigence inadvertently indolent incarnate incorporate inconsequential

درس 42

Unit 42

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

insouciant insinuate inert ingenuous inherent innocuous insensible insipid insularity ineluctable

درس 43

Unit 43

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

intractable intimate interpolate interdict internecine intransigence interregnum introspective intangible insuperable

درس 44

Unit 44

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

inveterate inure inundate itinerant irresolute invective itinerant invidious inveigh irascible inveigle

درس 45

Unit 45

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

juxtapose labile jaundiced laconic itinerary kudos jibe juggernaut junta jocose

درس 46

Unit 46

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

levee lascivious lambaste laud levity lethargic lassitude liberal latent libertine

درس 47

Unit 47

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

linguistic loquacious log limpid Lilliputian limn literati libido litigation litany

درس 48

Unit 48

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

malinger malign Machiavellian luminous maelstrom lucre lucid magnanimity lustrous machination

درس 49

Unit 49

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

meteorological metamorphosis megalomania malleable metaphysics menagerie meretricious prate mesmerize mendicant maverick mendacious

درس 50

Unit 50

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

mettle misanthrope meteorological meticulous microcosm minatory minutiae mettlesome minuscule militate

درس 51

Unit 51

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

motley modicum mollify misogynist mnemonic morose monolithic miscreant miscellany mitigate

درس 52

Unit 52

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

multifarious mundane nostrum nonplussed neologism negate nostalgia nexus necromancy neophyte

درس 53

Unit 53

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

olfactory nugatory occult obsequies obviate obdurate obsequious officious odyssey occlude

درس 54

Unit 54

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

oligarchy paean ornithologist overweening oscillate onomatopoeia onerous ostentatious opprobrium paleontology

درس 55

Unit 55

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

pallid partisan pellucid patois pathological penchant pedantic paucity panegyric paragon

درس 56

Unit 56

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

perfunctory pervasive penury permeable perturb peregrination perennial perigee peremptory perfidious

درس 57

Unit 57

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

placate placid piquant physiognomy pique plaintive petulant phoenix piety phlegmatic

درس 58

Unit 58

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

porous plummet plethora plutocracy plasticity plumb platitude poseur pragmatic platonic

درس 59

Unit 59

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

precursor precipitate prattle precept prate precarious precipitate prehensile preempt

درس 60

Unit 60

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

preternatural pristine premonition probity presumptuous primordial prevaricate prodigal presage problematic

درس 61

Unit 61

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

punctilious profound proliferate propitiate provident proscribe propensity propriety puissant prohibitive

درس 62

Unit 62

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

quibble query purport quagmire quail pungent qualm quiescent pusillanimous qualified

درس 63

Unit 63

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

recant raconteur rebus rarefied ramification rail rationale quorum raiment recalcitrant

درس 64

Unit 64

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

recondite renege recluse refractory refulgent redoubtable regale remonstrate

درس 65

Unit 65

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

reprobate reprise repudiate repine reparation reproach resolution resolve rescind reticent

درس 66

Unit 66

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

salacious salubrious sage rococo riposte reverent ruse rubric rue salutary sage

درس 67

Unit 67

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

sanction saturnine sartorial savor satiate satyr sardonic saturate secrete

درس 68

Unit 68

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

servile sedition sidereal sensuous sextant sensual seismic shard sentient sedulous

درس 69

Unit 69

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

sobriety sinuous skeptic simile singular solicitous simian soliloquy sodden solvent sinecure

درس 70

Unit 70

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

somatic spendthrift squalor soporific stint sporadic spectrum staccato specious solvent stigma

درس 71

Unit 71

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

stentorian stipulate strident striated stratified stint stricture stigma stanch

درس 72

Unit 72

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

stupefy subpoena subversive subsume suffrage subside strut substantiate styglan stultify succor

درس 73

Unit 73

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

supplant supposition supersede sundry suffrage supine succor syllogism suppliant supplicant

درس 74

Unit 74

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

tautology talisman tenuous theocracy sylvan tacit terrestrial tenet tangential taxonomy

درس 75

Unit 75

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

thespian tractable tout torque tortuous toady torpor tirade tome timbre

درس 76

Unit 76

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

transient treatise trepidation travesty tryst tremulous travail translucent tumid transgression truculence

درس 77

Unit 77

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

tumid turgid undulating untoward uncanny tutelary untenable turbid usury unfeigned

درس 78

Unit 78

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

valedictory vaunt venerate vacillate vacuous veracious vendetta variegated venal

درس 79

Unit 79

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

vindictive virtuoso viscous visage vitiate vexation viable verbose vertigo vituperative

درس 80

Unit 80

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

welter zealot whimsical warranted vivisection wistful vortex wary volatile vogue