کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

کتاب واژگان ضروری برای آزمون GRE

Barron's Essential Words for the GRE


در این بخش، کتاب واژگان ضروری برای آزمون Barron's Essential Words for the GRE) GRE) در 80 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 2

Unit 2
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 3

Unit 3
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 4

Unit 4
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 5

Unit 5
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 6

Unit 6
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 7

Unit 7
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 8

Unit 8
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 9

Unit 9
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 10

Unit 10
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 11

Unit 11
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 12

Unit 12
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 13

Unit 13
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 14

Unit 14
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 15

Unit 15
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 16

Unit 16
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 17

Unit 17
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 18

Unit 18
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 19

Unit 19
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 20

Unit 20
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 21

Unit 21
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 22

Unit 22
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 23

Unit 23
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 24

Unit 24
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 25

Unit 25
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 12

درس 26

Unit 26
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 27

Unit 27
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 28

Unit 28
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 29

Unit 29
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 30

Unit 30
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 31

Unit 31
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 32

Unit 32
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 33

Unit 33
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 34

Unit 34
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 35

Unit 35
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 36

Unit 36
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 37

Unit 37
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 38

Unit 38
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 39

Unit 39
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 40

Unit 40
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 41

Unit 41
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 42

Unit 42
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 43

Unit 43
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 44

Unit 44
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 45

Unit 45
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 46

Unit 46
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 47

Unit 47
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 48

Unit 48
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 49

Unit 49
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 12

درس 50

Unit 50
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 51

Unit 51
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 52

Unit 52
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 53

Unit 53
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 54

Unit 54
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 55

Unit 55
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 56

Unit 56
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 57

Unit 57
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 58

Unit 58
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 59

Unit 59
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 60

Unit 60
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 61

Unit 61
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 62

Unit 62
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 63

Unit 63
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 64

Unit 64
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 8

درس 65

Unit 65
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 66

Unit 66
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 67

Unit 67
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 68

Unit 68
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 69

Unit 69
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 70

Unit 70
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 71

Unit 71
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 72

Unit 72
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 73

Unit 73
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 74

Unit 74
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 75

Unit 75
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 76

Unit 76
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 77

Unit 77
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 78

Unit 78
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 79

Unit 79
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 80

Unit 80
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان