واژگان کتاب 601 واژه که نیاز دارید

واژگان کتاب 601 واژه که نیاز دارید

601 Words You Need to Know to Pass Your Exam


درس 1 - واژگانی از اسامی خاص

Lesson 1 - Words from Proper Names
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

درس 2 - ظواهر و نگرش‌ها 1

Lesson 2 - Appearances and Attitudes (1)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

درس 3 - واژگانی درباره گروه‌ها

Lesson 3 - Words About Groups
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 4 - ایتالیایی به نظر می‌رسد

Lesson 4 - Sounds Italian
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 5 - مشاغل و حرف

Lesson 5 - Jobs and Professions
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 6 - اسطوره‌شناسی 1

Lesson 6 - Mythology (1)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 7 - علوم اجتماعی

Lesson 7 - Social Sciences
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 8 - از اسپانیای آفتابی

Lesson 8 - From Sunny Spain
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 9 - وقت آزاد ما

Lesson 9 - Time on Our Hands
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 10 - واژگان کوتاه اما چالش‌برانگیز

Lesson 10 - Short but Challenging Words
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 11 - علوم پزشکی

Lesson 11 - Medical Science
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 12 - دنیای حیوانات

Lesson 12 - Animal World
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 13 - شمارش معکوس-واژگان با اعداد

Lesson 13 - Countdown-Words with Numbers
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 14 - زبان حقوقی 1

Lesson 14 - Legal Language (1)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 15 - ظواهر و نگرش‌ها 2

Lesson 15 - Appearances and Attitudes (2)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 16 - رمز و راز

Lesson 16 - Mystery and the Occult
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 17 - اندازه و شکل 1

Lesson 17 - Size and Shape (1)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 18 - واژگان حکایت‌دار

Lesson 18 - Words with Tales Attached
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 19 - از عشق و ترس و تنفر

Lesson 19 - Of Loves and Fears and Hates
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 20 - واژگان علمی

Lesson 20 - Science-"Ology" Words
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 21 - ظواهر و نگرش‌ها 3

Lesson 21 - Appearances and Attitudes (3)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 22 - زبان حقوقی 2

Lesson 22 - Legal Language (2)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 23 - عبارات خارجی 1

Lesson 23 - Foreign Terms (1)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 24 - به زبان فرانسوی

Lesson 24 - En Français
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 25 - واژگان جدول کلمات متقاطع

Lesson 25 - Crossword Puzzle Words
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 26 - اسطوره‌شناسی 2

Lesson 26 - Mythology (2)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 27 - ظواهر و نگرش‌ها 4

Lesson 27 - Appearances and Attitudes (4)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

درس 28 - عبارات خارجی 2

Lesson 28 - Foreign Terms (2)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

5 درس 29 - ظواهر و نگرش‌ها

Lesson 29 - Appearances and Attitudes (5)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 30 - اندازه و شکل 2

Lesson 30 - Size and Shape (2)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 31 - زبان

Lesson 31 - Language
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 32 - نطق

Lesson 32 - Speech
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 33 - تاریخ و دولت 1

Lesson 33 - History and Government (1)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 34 - مسافرت

Lesson 34 - Travel
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 35 - خوراکی‌ها و طعم

Lesson 35 - Foods and Taste
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 36 - تفریح و شادی

Lesson 36 - Fun and Frolic
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 37 - تاریخ و دولت 2

Lesson 37 - History and Government (2)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 38 - زبان حقوقی 3

Lesson 38 - Legal Language (3)
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 39 - فلسفه و منطق

Lesson 39 - Philosophy and Logic
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 40 - اعتقادات و مذهب

Lesson 40 - Beliefs and Religion
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان