400 واژه ضروری برای تافل

400 واژه ضروری برای تافل

400 Must-Have Words for the TOEFL

درس 1 - محصولات غذایی

Lesson 1 - Food Crops
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 2 - مصیبت

Lesson 2 - Disaster
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 3 - تکامل و مهاجرت

Lesson 3 - Evolution and Migration
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 4 - جایگزین‌های نفت

Lesson 4 - Petroleum Alternatives
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 5 - بازده زمانی

Lesson 5 - Time Efficiency
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 6 - زندگی باستانی

Lesson 6 - Ancient Life
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 7 - رایانه‌ها

Lesson 7 - Computers
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 8 - انرژی

Lesson 8 - Energy
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 9 - حافظه

Lesson 9 - Memory
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 10 - معنویت

Lesson 10 - Spirituality
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 11 - بیماری

Lesson 11 - Illness
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 12 - جراحی

Lesson 12 - Surgery
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 13 - ارواح

Lesson 13 - Ghosts
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 14 - انسان‌شناسی

Lesson 14 - Anthropology
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 15 - نابرابری اجتماعی

Lesson 15 - Social Inequality
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 16 - تخصص

Lesson 16 - Expertise
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 17 - عملیات‌های نظامی

Lesson 17 - Military Operations
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 18 - جنگ و تصرف

Lesson 18 - War and Conquest
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 19 - تاریخ

Lesson 19 - History
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 20 - نظام‌های مالی

Lesson 20 - Financial Systems
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 21 - ثروت و طبقه اجتماعی

Lesson 21 - Wealth and Social Class
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 22 - اموال شخصی

Lesson 22 - Personal Property
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 23 - اشتغال

Lesson 23 - Employment
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 24 - تجارت بین‌الملل

Lesson 24 - International Trade
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 1

درس 25 - سیاست

Lesson 25 - Politics
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 26 - یک شک منطقی

Lesson 26 - A Reasonable Doubt
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 27 - پلیس

Lesson 27 - The Police
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 28 - بررسی جرایم

Lesson 28 - Investigating Crimes
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 29 - فساد دولتی

Lesson 29 - Government Corruption
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 30 - جرایم در دریا

Lesson 30 - Crimes at Sea
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 31 - مبارزه با مواد مخدر

Lesson 31 - The War on Drugs
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 32 - روابط خانوادگی

Lesson 32 - Family Relationships
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 33 - رفاقت

Lesson 33 - Friendship
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 34 - شور و اشتیاق

Lesson 34 - Passion
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 35 - احساسات منفی

Lesson 35 - Negative Emotions
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

درس 36 - فرزندپروری

Lesson 36 - Parenting
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 37 - عصیانگران اجتماعی

Lesson 37 - Social Rebels
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 3

درس 38 - نقاشی و مجسمه‌سازی

Lesson 38 - Painting and Sculpture
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 39 - آثار نوشتاری

Lesson 39 - The Written Word
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 40 - سرگرمی

Lesson 40 - Entertainment
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 41 - مدهای خطرناک

Lesson 41 - Risky Fashions
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان