واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست

واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست

Barron's 1100 Words You Need to Know


در این بخش، واژگان کتاب 1100 واژه که باید دانست (Barron's 1100 Words You Need to Know) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

هفته 1

week 1
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

هفته 2

week 2
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 3

week 3
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

هفته 4

week 4
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 5

week 5
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 6

week 6
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 7

week 7
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 8

week 8
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

هفته 9

week 9
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 10

week 10
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

هفته 11

week 11
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 12

week 12
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

هفته 13

week 13
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

هفته 14

week 14
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 15

week 15
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

هفته 16

week 16
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 17

week 17
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 18

week 18
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

هفته 19

week 19
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 20

week 20
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 21

week 21
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 22

week 22
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 23

week 23
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 24

week 24
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 25

week 25
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 26

week 26
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 27

week 27
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 28

week 28
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 29

week 29
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 30

week 30
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 31

week 31
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 32

week 32
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 33

week 33
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 34

week 34
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 35

week 35
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 36

week 36
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 37

week 37
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 38

week 38
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 39

week 39
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 40

week 40
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 41

week 41
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 42

week 42
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

هفته 43

week 43
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

هفته 44

week 44
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 45

week 45
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

هفته 46

week 46
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان