واژگان آیلتس سطح پیشرفته - کمبریج

واژگان آیلتس سطح پیشرفته - کمبریج

Vocabulary for IELTS Advanced - Cambridge

بخش 1 - طبیعت انسان

Unit 1 - Human nature
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

بخش 2 - وقت تغییر

Unit 2 - Time for a Change
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

بخش 3 - همه به هم وابسته هستند

Unit 3 - No Man is an Island
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

بخش 4 - اکتشاف علمی

Unit 4 - Scientific Discovery
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

بخش 5 - تلاش برای موفق شدن

Unit 5 - Striving to achieve
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

بخش 6 - قدرت ترغیب

Unit 6 - Powers of Persuasion
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

بخش 7 - راه‌ها و وسایل

Unit 7 - Ways and Means
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

بخش 8 - اداره کشور

Unit 8 - State Control
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

بخش 9 - تاریخ طبیعی

Unit 9 - Natural History
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

بخش 10 - علوم موشکی

Unit 10 - Rocket Science
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

بخش 11 - پیشرفت

Unit 11 - Progress
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

بخش 12 - مد روز

Unit 12 - The Latest Thing
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

بخش 13 - جنگل شهری

Unit 13 - Urban Jungle
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

بخش 14 - پرداختن به معضلات

Unit 14 - Tackling Issues
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

بخش 15 - این زمین

Unit 15 - This Earth
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

بخش 16 - کم‌مصرف

Unit 16 - Energy Efficient
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

بخش 17 - به موضوع اصلی پرداختن

Unit 17 - Getting Down to Business
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

بخش 18 - نیروی انتظامی

Unit 18 - Law Enforcement
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

بخش 19 - رسانه

Unit 19 - The Media
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

بخش 20 - بر مبنای سلیقه

Unit 20 - A Matter of Taste
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان