واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 2

واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 2

Focus on Vocabulary 2

فصل 1 - فناوری و جامعه

Chapter 1 - Technology and Society
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 2 - تجربه اجتماعی و رشد شخصی

Chapter 2 - Social Experience and Personal Development
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 3 - طبیعت در حال تغییر خانواده

Chapter 3 - The Changing Nature of the Family
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 4 - تاثیر گذاشتن بر مصرف‌کننده

Chapter 4 - Influencing the Consumer
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

فصل 5 - چه کسی چه چیزی را می‌خرد؟ تاثیر خانواده

Chapter 5 - Who Buys What? The Family's Influence
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 6 - نحوه دید ما نسبت به خود

Chapter 6 - How We See Ourselves
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 7 - نحوه تاثیر فضای اداری بر رفتار

Chapter 7 - How Office Space Affects Behavior
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 8 - اداره مدرن: نمادهای جایگاه

Chapter 8 - The Modern Office: Symbols of Status
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فصل 9 - با آسودگی نشستن

Chapter 9 - Sitting Comfortably
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 10 - آب برای فروش

Chapter 10 - Water for Sale
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 11 - دریاچه آرال-یک فاجعه زیست محیطی

Chapter 11 - The Aral Sea-An Environmental Disaster
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 12 - درگیری بین‌المللی بر سر منابع طبیعی

Chapter 12 - International Conflict over Natural Resources
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 13 - ریشه‌ها و عادات غذایی و طبخ

Chapter 13 - Food Roots and Foodways
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فصل 14 - بازگشت به طبیعت

Chapter 14 - Getting Back to Nature
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 15 - ریزاندامگان: چاشنی زندگی؟

Chapter 15 - Microorganisms: The Spice of Life?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 16 - موسیقی به عنوان وجدان اجتماعی

Chapter 16 - Music as Social Conscience
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

فصل 17 - صدا آسیب می‌زند

Chapter 17 - Noise Hurts
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 18 - فراصوت‌شناسی: مافوق صدا؟

Chapter 18 - Ultrasonics: Super Sound?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 19 - فیل‌های در معرض انقراض

Chapter 19 - Endangered Elephants
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 20 - تا چه اندازه انسان؟

Chapter 20 - Animals: How Human?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 21 - با هم زندگی کردن: مزیت یا عیب؟

Chapter 21 - Living Together: Advantage or Disadvantage?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان