واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 1

واژگان کتاب تمرکز بر واژگان 1

Focus on Vocabulary 1

فصل 1 - آیا می‌توانیم خوشحال‌تر باشیم؟

Chapter 1 - Can We Be Happier?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 2 - به سوی تَچان یا غرقگی

Chapter 2 - Into the Flow
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 3 - خوشحالی در بوتان

Chapter 3 - Happiness in Bhutan
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 4 - به چه می‌اندیشید؟

Chapter 4 - What Are You Thinking?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 5 - خنده شما چه رنگی است؟

Chapter 5 - What Color Is Your Laugh?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 6 - امروز صبح با دشواری از خواب بیدار شدید؟

Chapter 6 - Did You Have Trouble Getting Up This Morning?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 7 - تبدیل علمی-تخیلی به واقعیت

Chapter 7 - Science Fiction into Reality
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

فصل 8 - نحوه کمک کردن معماران انتخاب به شما

Chapter 8 - How Choice Architects Can Help You!
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فصل 9 - طراحی مثبت

Chapter 9 - Positive Design
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 10 - چه چیزی پشت یک چهره زیباست؟

Chapter 10 - What's behind an Attractive Face?
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

فصل 11 - آرایش: صورت‌های رنگ‌شده

Chapter 11 - Makeup: Painted Faces
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 12 - تشخیص چهره: می‌دانی من که هستم؟

Chapter 12 - Facial Recognition: Do You Know Who I Am?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فصل 13 - دوپینگ فناوری

Chapter 13 - Techno-Doping
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 14 - وصل یا قطع؟

Chapter 14 - Connected or Disconnected?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 15 - تکامل نسخه 2.0: بشریت مشترک

Chapter 15 - Evolution v 2.0: Shared Humanity
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 16 - چه چیزی یک قهرمان می‌سازد؟

Chapter 16 - What Makes a Hero?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

فصل 17 - جذابیت قهرمانان کتاب‌های مصور

Chapter 17 - The Appeal of Comic Book Heroes
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

فصل 18 - فرد مشهور مورد علاقه چه نوعی است؟

Chapter 18 - What's Your Favorite Brand of Celebrity?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

فصل 19 - مد سازگار با محیط زیست

Chapter 19 - Eco Fashion
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 20 - شکار کردن شکارچیان

Chapter 20 - Hunting the Hunters
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

فصل 21 - زباله پیشرفته

Chapter 21 - High-Tech Trash
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان