کتاب واژگان ضروری آزمون آیلتس (IELTS)

کتاب واژگان ضروری آزمون آیلتس (IELTS)

Barron's Essential Words For The IELTS


در این بخش، کتاب واژگان ضروری آیلتس (Barron's Essential Words For The IELTS) در ده فصل مجزا قابل دسترسی است.

فصل اول: جهان طبیعت

Unit 1: The Natural World
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل دوم: اوقات فراغت

Unit 2: Leisure Time
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل سوم: وسایل نقلیه

Unit 3: Transportation
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل چهارم: فرهنگ

Unit 4: Culture
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل پنجم: سلامت

Unit 5: Health
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل ششم: گردشگری

Unit 6: Tourism
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل هفتم: کسب و کار

Unit 7: Business
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 58

فصل هشتم: جامعه

Unit 8: Society
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل نهم: آموزش

Unit 9: Education
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

فصل دهم: فناوری/ابداعات

Unit 10: Technology/Inventions
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 61
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان