کتاب واژگان ضروری آزمون آیلتس (IELTS)

Barron's Essential Words For The IELTS

در این بخش، کتاب واژگان ضروری آیلتس (Barron's Essential Words For The IELTS) در ده فصل مجزا قابل دسترسی است.

فصل اول: جهان طبیعت

Unit 1: The Natural World

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

vanish determine swing vegetation diverse stressor diurnal prolific minimize environment violent evolve nocturnal transitional deforestation hemisphere intercept fringe resilient impact fascinate

فصل دوم: اوقات فراغت

Unit 2: Leisure Time

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

performance found peripheral suffer reluctant exhibit ancient talent scan vision engage demonstrate merely unconsciously obvious century athlete deliberately focus popular renovation

فصل سوم: وسایل نقلیه

Unit 3: Transportation

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

disaster spring up efficient hamper underground urban release headquarters showcase disruptive appeal operation classify display monetary fume clog embrace utilize rural stringent

فصل چهارم: فرهنگ

Unit 4: Culture

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

excavation humorous attribute portray carve culminate ritual adopt elaborate reminiscent specialized tablet effectively sway accompany energetic celebration merge property influence conflict

فصل پنجم: سلامت

Unit 5: Health

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

rudimentary deem interval outcome mood alleviate previously absorb abroad link capacity primary retain desirable stem counteract decline gravity toxic chronic substance

فصل ششم: گردشگری

Unit 6: Tourism

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

native imagination colorful avoid budget volunteer luxury survey dump residential delicate wary content upside adventurous costly accommodations accessible site archaeologist destination

فصل هفتم: کسب و کار

Unit 7: Business

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

loyalty bond unique characteristic coincide brand passion wealthy particular point branch motivation project proponent shift firm convince looming tip routinely turnover

فصل هشتم: جامعه

Unit 8: Society

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

interior disability bear persist slippery compact inordinate community explode susceptible unwieldy discrepancy invaluable post apparently academic pressure exterior unfold update struggle

فصل نهم: آموزش

Unit 9: Education

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

confidence tutor widespread inquisitiveness remedial majority sophisticated solitary withdrawal obstruction gifted incorporate blend recognize exceptional transfer encouragement hinder extraordinary adequately relatively

فصل دهم: فناوری/ابداعات

Unit 10: Technology/Inventions

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

snap prolonged design current voltage derive specifically refinement set out ruling suitable compensate aviation pitch utterly rally turbulence isolation back sustained enthusiast