آموزش گرامر زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس گرامری دسترسی داشته باشید.

ضمایر

Pronouns

برخی از درس های این بخش:

ضمایر شخصی ضمایر اشاره ضمایر نامعین ضمایر پرسشی ضمایر انعکاسی ضمایر متقابل ضمایر one و ones ضمایر نامعین you و they

ضمایر واژه‌هایی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آن در یک جمله جلوگیری می‌کنند. در این بخش به انواع ضمایر و کاربردهایشان می‌پردازیم.

زمان‌ها

Tenses

برخی از درس های این بخش:

حال ساده حال استمراری حال کامل حال کامل استمراری گذشته ساده گذشته استمراری گذشته کامل گذشته کامل استمراری

در این بخش به انواع زمان‌ها مانند حال، گذشته و آینده می‌پردازیم و با کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می‌شویم.

اسامی

Nouns

برخی از درس های این بخش:

اسامی خاص اسامی قابل شمارش اسامی غیر قابل شمارش استثناهای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم‌ها از کلی‌ترین نقش‌های دستوری محسوب می‌شوند و برای نام بردن افراد و اشیا استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع اسم‌ها و کاربردهای آنها آشنا می‌شویم.

افعال

Verbs

برخی از درس های این بخش:

افعال فعل be افعال ناگذر و گذرا فعل معلوم و مجهول افعال عبارتی افعال دو مفعولی افعال ربطی اسم مصدر

افعال نشان‌دهنده انجام شدن کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع فعل‌ها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

افعال وجهی

Modal verbs

برخی از درس های این بخش:

افعال کمکی وجهی افعال وجهی احتمال افعال وجهی توانایی، اجازه، درخواست و نصیحت فعل وجهی can, could فعل وجهی may افعال وجهی + have

افعال وجهی در زبان انگلیسی به فعل‌هایی گفته می‌شود که با ترکیب با فعل‌های اصلی معانی مختلفی از قبیل درخواست، توانایی، احتمال، اجازه، نصیحت و... را منتقل می‌کند.

صفات

Adjectives

برخی از درس های این بخش:

صفات صفات ساخته شده با -ed و -ing صفات تفضیلی و عالی صفات اسمی ترتیب صفات تشدیدکننده‌ها تضعیف‌کننده‌ها

صفات واژه‌هایی هستند که کیفیت و چگونگی اسم را توصیف می‌کنند. در این بخش به انواع صفت و ساختارهای مختلف آن می‌پردازیم.

قیدها

Adverbials

برخی از درس های این بخش:

انواع قیدها ساختار قیدها جایگاه قید در جمله قیدهای حالت قیدهای مکان قیدهای موقعیت قیدهای جهت قیدهای مسافت

قیدها واژه‌هایی هستند که حالت و چگونگی فعل یا صفتی را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

ساختار ملکی

Possessives

برخی از درس های این بخش:

ضمایر ملکی صفات ملکی ساختار ملکی اسامی ساختار ملکی پرسشی

ساختارهای ملکی از قبیل ضمیر ملکی یا صفت ملکی مالکیت یک چیز یا شخص را نشان می‌دهند. در این بخش به بررسی ضمایر ملکی، صفات ملکی و اسامی ملکی می‌پردازیم.

حروف اضافه

Prepositions

برخی از درس های این بخش:

حروف اضافه حروف اضافه زمان حروف اضافه مکان و حرکت سایر حروف اضافه مهم

از حروف اضافه که در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند، برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می‌شود. در این بخش به انواع حروف اضافه و کاربردهایشان می‌پردازیم.

نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها

Determiners and quantifiers

برخی از درس های این بخش:

حرف تعریف نامعین حرف تعریف معین نشانگرهای پرسشی نشانگرها کمیت‌سنج‌ها

نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها واژه‌هایی که قبل از اسم می‌آیند و مشخص می‌کنند اسم معین، نامعین، قابل شمارش یا غیرقابل شمارش است. در اینجا با این واژه‌ها آشنا می‌شویم.

جمله‌واره، عبارت و جمله

Clause, phrase and sentence

برخی از درس های این بخش:

جمله‌واره، عبارت و جمله عبارت‌های اسمی عبارت‌های فعلی عبارت‌های حرف اضافه‌ای ساختار جمله‌واره جمله‌واره‌های موصولی جمله‌واره‌های wh ساختار کوتاه جمله‌واره‌ها

جمله‌واره، عبارت و جمله واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با این واحدهای دستوری و کاربردهای آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

علائم نگارشی

Punctuation

برخی از درس های این بخش:

علائم نگارشی نقطه سه نقطه ویرگول نقطه ویرگول دونقطه علامت سؤال علامت تعجب

از بخش‎های تکمیل‎کننده یادگیری هر زبانی، یادگرفتن علائم نگارشی و استفاده درست از این علائم در آن زبان است. در این بخش به علائم نگارشی و کاربردهایش در زبان انگلیسی می‎پردازیم.