گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر
Pronouns

ضمایر واژه‌هایی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آن در یک جمله جلوگیری می‌کنند. در این بخش به انواع ضمایر و کاربردهایشان می‌پردازیم.

14 درس
زمان‌ها
Tenses

در این بخش به انواع زمان‌ها مانند حال، گذشته و آینده می‌پردازیم و با کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می‌شویم.

15 درس
افعال
Verbs

افعال نشان‌دهنده انجام شدن کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع فعل‌ها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

19 درس
اسامی
Nouns

اسم‌ها از کلی‌ترین نقش‌های دستوری محسوب می‌شوند و برای نام بردن افراد و اشیا استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع اسم‌ها و کاربردهای آنها آشنا می‌شویم.

16 درس
افعال وجهی
Modal verbs

افعال وجهی در زبان انگلیسی به فعل‌هایی گفته می‌شود که با ترکیب با فعل‌های اصلی معانی مختلفی از قبیل درخواست، توانایی، احتمال، اجازه، نصیحت و... را منتقل می‌کند.

19 درس
ساختار ملکی
Possessives

ساختارهای ملکی از قبیل ضمیر ملکی یا صفت ملکی مالکیت یک چیز یا شخص را نشان می‌دهند. در این بخش به بررسی ضمایر ملکی، صفات ملکی و اسامی ملکی می‌پردازیم.

4 درس
صفات
Adjectives

صفات واژه‌هایی هستند که کیفیت و چگونگی اسم را توصیف می‌کنند. در این بخش به انواع صفت و ساختارهای مختلف آن می‌پردازیم.

7 درس
قیدها
Adverbials

قیدها واژه‌هایی هستند که حالت و چگونگی فعل یا صفتی را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

16 درس
حروف اضافه
Prepositions

از حروف اضافه که در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند، برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می‌شود. در این بخش به انواع حروف اضافه و کاربردهایشان می‌پردازیم.

4 درس
نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها
Determiners and quantifiers

نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها واژه‌هایی که قبل از اسم می‌آیند و مشخص می‌کنند اسم معین، نامعین، قابل شمارش یا غیرقابل شمارش است. در اینجا با این واژه‌ها آشنا می‌شویم.

5 درس
جمله‌واره، عبارت و جمله
Clause, phrase and sentence

جمله‌واره، عبارت و جمله واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با این واحدهای دستوری و کاربردهای آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

13 درس
علائم نگارشی
Punctuation

از بخش‌های تکمیل‌کننده یادگیری هر زبانی، یادگرفتن علائم نگارشی و استفاده درست از این علائم در آن زبان است. در این بخش به علائم نگارشی و کاربردهایش در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

15 درس
ضمایر
Pronouns

ضمایر واژه‌هایی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آن در یک جمله جلوگیری می‌کنند. در این بخش به انواع ضمایر و کاربردهایشان می‌پردازیم.

14 درس
زمان‌ها
Tenses

در این بخش به انواع زمان‌ها مانند حال، گذشته و آینده می‌پردازیم و با کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می‌شویم.

15 درس
افعال
Verbs

افعال نشان‌دهنده انجام شدن کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع فعل‌ها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

19 درس
اسامی
Nouns

اسم‌ها از کلی‌ترین نقش‌های دستوری محسوب می‌شوند و برای نام بردن افراد و اشیا استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع اسم‌ها و کاربردهای آنها آشنا می‌شویم.

16 درس
افعال وجهی
Modal verbs

افعال وجهی در زبان انگلیسی به فعل‌هایی گفته می‌شود که با ترکیب با فعل‌های اصلی معانی مختلفی از قبیل درخواست، توانایی، احتمال، اجازه، نصیحت و... را منتقل می‌کند.

19 درس
ساختار ملکی
Possessives

ساختارهای ملکی از قبیل ضمیر ملکی یا صفت ملکی مالکیت یک چیز یا شخص را نشان می‌دهند. در این بخش به بررسی ضمایر ملکی، صفات ملکی و اسامی ملکی می‌پردازیم.

4 درس
صفات
Adjectives

صفات واژه‌هایی هستند که کیفیت و چگونگی اسم را توصیف می‌کنند. در این بخش به انواع صفت و ساختارهای مختلف آن می‌پردازیم.

7 درس
قیدها
Adverbials

قیدها واژه‌هایی هستند که حالت و چگونگی فعل یا صفتی را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

16 درس
حروف اضافه
Prepositions

از حروف اضافه که در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند، برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می‌شود. در این بخش به انواع حروف اضافه و کاربردهایشان می‌پردازیم.

4 درس
نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها
Determiners and quantifiers

نشانگرها و کمیت‌سنج‌ها واژه‌هایی که قبل از اسم می‌آیند و مشخص می‌کنند اسم معین، نامعین، قابل شمارش یا غیرقابل شمارش است. در اینجا با این واژه‌ها آشنا می‌شویم.

5 درس
جمله‌واره، عبارت و جمله
Clause, phrase and sentence

جمله‌واره، عبارت و جمله واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با این واحدهای دستوری و کاربردهای آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

13 درس
علائم نگارشی
Punctuation

از بخش‌های تکمیل‌کننده یادگیری هر زبانی، یادگرفتن علائم نگارشی و استفاده درست از این علائم در آن زبان است. در این بخش به علائم نگارشی و کاربردهایش در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

15 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان