واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم

12th grade English book


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی دوازدهم نظام قدیم (12th grade English book) در 8 درس مجزا به همراه مرور قابل دسترسی است.

درس اول

Lesson 1
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس دوم

Lesson 2
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

درس سوم

Lesson 3
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس چهارم

Lesson 4
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

درس پنجم

Lesson 5
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس ششم

Lesson 6
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس هفتم

Lesson 7
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس هشتم

Lesson 8
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

مرور

Review
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 6
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان