واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1

واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1

Street Talk 1


در این بخش، واژگان کتاب اصطلاحات خیابانی 1 (Street Talk 1) در 10 درس قابل دسترسی است.

درس 1 - واژگان

Lesson 1 - Vocabulary
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 2 - واژگان

Lesson 2 - Vocabulary
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 3 - واژگان

Lesson 3 - Vocabulary
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 4 - واژگان

Lesson 4 - Vocabulary
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 5 - واژگان

Lesson 5 - Vocabulary
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 6 - واژگان

Lesson 6 - Vocabulary
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 7 - واژگان

Lesson 7 - Vocabulary
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 8 - واژگان

Lesson 8 - Vocabulary
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 9 - واژگان

Lesson 9 - Vocabulary
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 10 - واژگان

Lesson 10 - Vocabulary
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس 1 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 1 - A Closer Look
زمان مطالعه: 29 دقیقه تعداد لغات: 118

درس 2 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 2 - A Closer Look
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 3 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 3 - A Closer Look
زمان مطالعه: 60 دقیقه تعداد لغات: 243

درس 4 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 4 - A Closer Look
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 77

درس 5 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 5 - A Closer Look
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس 6 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 6 - A Closer Look
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 7 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 7 - A Closer Look
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 8 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 8 - A Closer Look
زمان مطالعه: 42 دقیقه تعداد لغات: 168

درس 9 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 9 - A Closer Look
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 10 - نگاهی دقیق‌تر

Lesson 10 - A Closer Look
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان