متون ساده انگلیسی

متون ساده انگلیسی


در این قسمت می‌توانید از طریق استفاده از متن و داستان به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید. یادگیری زبان از طریق متن و داستان گذشته از مهارت خواندن، به بهبود یادگیری واژگان هم کمک می‌کند.

درس 1

متن انگلیسی 1 - نقشه مغزی اولیه

Unit 1 - Reading 1
درس 2

متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر

Unit 1 - Reading 2
درس 3

متن انگلیسی 3 - ساعت چند است؟

Unit 2 - Reading 1
درس 4

متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی

Unit 2 - Reading 2
درس 5

متن انگلیسی 5 - باکتری‌های مضر و مفید

Unit 3 - Reading 1
درس 6

متن انگلیسی 6 - مبارزه با باکتری‌ها

Unit 3 - Reading 2
درس 7

متن انگلیسی 7 - تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی

Unit 4 - Reading 1
درس 8

متن انگلیسی 8 - تغییر دادن آینده

Unit 4 - Reading 2
درس 9

متن انگلیسی 9 - آسمان‌خراش‌ها

Unit 5 - Reading 1
درس 10

متن انگلیسی 10 - رشد شهرها

Unit 5 - Reading 2
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
متن انگلیسی 1 - نقشه مغزی اولیه
Unit 1 - Reading 1
درس شماره 1
شروع درس
متن انگلیسی 2 - نگاشت مغزی در عصر حاضر
Unit 1 - Reading 2
درس شماره 2
شروع درس
متن انگلیسی 3 - ساعت چند است؟
Unit 2 - Reading 1
درس شماره 3
شروع درس
متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی
Unit 2 - Reading 2
درس شماره 4
شروع درس
متن انگلیسی 5 - باکتری‌های مضر و مفید
Unit 3 - Reading 1
درس شماره 5
شروع درس
متن انگلیسی 6 - مبارزه با باکتری‌ها
Unit 3 - Reading 2
درس شماره 6
شروع درس
متن انگلیسی 7 - تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی
Unit 4 - Reading 1
درس شماره 7
شروع درس
متن انگلیسی 8 - تغییر دادن آینده
Unit 4 - Reading 2
درس شماره 8
شروع درس
متن انگلیسی 9 - آسمان‌خراش‌ها
Unit 5 - Reading 1
درس شماره 9
شروع درس
متن انگلیسی 10 - رشد شهرها
Unit 5 - Reading 2
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 6 - Reading 1
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 6 - Reading 2
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 7 - Reading 1
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 7 - Reading 2
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 8 - Reading 1
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 8 - Reading 2
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 9 - Reading 1
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 9 - Reading 2
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 10 - Reading 1
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unit 10 - Reading 2
درس شماره 20
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان