واژگان کتاب یادگیری 1000 همایند انگلیسی

واژگان کتاب یادگیری 1000 همایند انگلیسی

1000 English Collocations

درس 1 - خانواده

Lesson 1 – Family
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 2 - روابط

Lesson 2 – Relationships
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 3 - ظاهر

Lesson 3 – Appearance
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس 4 - شخصیت و رفتار

Lesson 4 – Character & Behavior
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 5 - احساسات

Lesson 5 – Feelings
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 6 - خانه‌ها و آپارتمان‌ها

Lesson 6 – Houses and Apartments
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 7 - غذا خوردن

Lesson 7 – Eating
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 8 - فیلم‌ها/کتاب‌ها

Lesson 8 – Movies / Books
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 9 - موسیقی

Lesson 9 – Music
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 10 - ورزش

Lesson 10 – Sports
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس 11 - سلامت و بیماری

Lesson 11 – Health & Sickness
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 12 - رایانه‌ها

Lesson 12 – Computers
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 13 - درس خواندن

Lesson 13 – Study
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 14 - انگلیسی آکادمیک

Lesson 14 – Academic English
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 15 - کار

Lesson 15 – Work
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس 16 - کسب و کار

Lesson 16 – Business
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس 17 - پول

Lesson 17 – Money
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 18 - مسافرت

Lesson 18 – Travel
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 19 - آب و هوا

Lesson 19 – Weather
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 63

درس 20 - شهر

Lesson 20 – City
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 21 - مناطق روستایی

Lesson 21 – Countryside
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 22 - جرم

Lesson 22 – Crime
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 23 - قانون/عدالت

Lesson 23 – Law/Justice
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 24 - جنگ و صلح

Lesson 24 – War & Peace
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 25 - مشکلات جهانی

Lesson 25 – Global Problems
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس 26 - زمان

Lesson 26 – Time
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس 27 - صدا

Lesson 27 – Sound
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس 28 - اندازه

Lesson 28 – Size
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 29 - نور

Lesson 29 – Light
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس 30 - رنگ

Lesson 30 – Color
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 31 - بافت

Lesson 31 – Texture
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 32 - بو

Lesson 32 – Smell
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 33 - طعم

Lesson 33 – Taste
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 34 - آمار

Lesson 34 – Statistics
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 35 - حرکت و سرعت

Lesson 35 – Movement & Speed
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 36 - تغییرات

Lesson 36 – Changes
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 37 - صحبت

Lesson 37 – Speaking
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 38 - آغاز/پایان

Lesson 38 – Starting/Finishing
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 39 - موفقیت و شکست

Lesson 39 – Success & Failure
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 40 - علت و معلول

Lesson 40 – Cause & Effect
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 41 - خاطرات

Lesson 41 – Memories
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 42 - موافقت و مخالفت

Lesson 42 – Agreeing & Disagreeing
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس 43 - عقاید و شبهات

Lesson 43 – Beliefs & Doubts
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 44 - تصمیم‌گیری و انتخاب

Lesson 44 – Deciding & Choosing
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس 45 - ادعا و انکار

Lesson 45 – Claiming & Denying
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 46 - علاقه و عدم علاقه

Lesson 46 – Liking & Disliking
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 47 - تمجید و انتقاد

Lesson 47 – Praising & Criticizing
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 48 - استعاره

Lesson 48 – Metaphor
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 49 - واژگان گیج‌کننده

Lesson 49 – Confusing Words
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 50 - افعال روزمره

Lesson 50 – Everyday Verbs
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان