کتاب واژگان ضروری آزمون تافل (TOEFL)

Barron's Essential Words For The TOEFL

در این بخش، کتاب واژگان ضروری تافل (Barron's Essential Words For The TOEFL) به صورت درس به درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

ideal advice autonomous acceptable persistent disruptive acclaim disapproval adverse abroad attractive actually wide haphazardly haphazardly abrupt

درس 2

lesson 2

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

allow albeit encourage distribute worthwhile frail advantage advent contemporary appealing energetic agile refine celebrated advanced

درس 3

lesson 3

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

vital anticipate ancient annoying intensify observe intolerable restore conform detect propose alter analyze enrich ongoing

درس 4

lesson 4

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

arbitrary apparent determined elicit relinquish ambiguous authorize assert tempt petition forbid astounding astute resilient deceptively

درس 5

lesson 5

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

shed bear blur unique persuade challenge caution brilliant delicate replace intrigue amaze block enhance

درس 6

lesson 6

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

immense exclusively conventional indeed curious coarse routinely commonplace comparatively rigid visibly chiefly exceedingly complex sufficiently

درس 7

lesson 7

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

convenient distort reveal confirm scarcely clarify appropriate constantly purposefully critical conceal theoretically diverse prosperous

درس 8

lesson 8

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

crack creep mirror flaw transport obtain harvest create distinguish dictate crush accelerate particle settle cultivate

درس 9

lesson 9

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

dense deep export treasury currency gigantic display accurate impressive vibrant dim uniform classify lasting depend

درس 10

lesson 10

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

prime superficial rudimentary dominant sensitive minuscule hazardous dormant drab dramatic terrifying elaborate exceptional distinct vigorous

درس 11

lesson 11

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

destroy release elementary eliminate pier exaggerate prevalent encircle emphasize erratic amenity element disperse dwelling mention

درس 12

lesson 12

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

evaporate enormous endorse erode suffer burgeon recover blind demand entirely conspicuously broaden benefit shift reportedly

درس 13

lesson 13

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

solve facet predictably elude crucial extremely evident dignitary exhaust inaccessible face obviously hero suitable

درس 14

lesson 14

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

even spacious ample avoid indiscriminate feign fertile arid defy enact freshly fundamental selective withstand function

درس 15

lesson 15

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

reject durable harbor postpone gain favor halt mysterious insignificant handle substantial generate promote perilous harmful

درس 16

lesson 16

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

expansion conscientious inadvertently unlikely zenith retrieve heighten infancy highlight encompass inevitable convey systematically unwarranted miraculously

درس 17

lesson 17

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

inordinate involve intentionally intrinsic presumably inundate gradually influence discreetly confidential delighted instantly agitate documented nominal

درس 18

lesson 18

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

preconception lack allocation balanced means absurd robust fallacious abuse feasible conservation steady swift limber

درس 19

lesson 19

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

opposition normally unbiased notion suspect novel develop antiquated fabricate investigation coherent relate varied record notice

درس 20

lesson 20

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

innovative partially submit omit outlandish nevertheless disguise overcome accentuate occasionally pass finance initiate narrate portray

درس 21

lesson 21

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

sheltered pattern rhythm scenic shallow decline phenomena gather philanthropic plentiful vanishing reaction partisan motion placid

درس 22

lesson 22

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

prompt oblige overlook illustration magnitude inactive predominant position hue archaic account poll hasten intricate practical

درس 23

lesson 23

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

reliably formidable renown reluctantly triumph prophetic analogous sacrifice compel proportion prone approximately periodically intrusive

درس 24

lesson 24

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

contaminated flourishing remarkable maintain potent parallel tedious scattered solid affordable discernible mediocre somewhat negligible peculiar

درس 25

lesson 25

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

infrequently circulate sharply improperly isolated overtly consistently found impulsively unmistakable profoundly briefly situated subsequently exhibit

درس 26

lesson 26

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

stream launch striking exemplify characteristic interpret span radiant spontaneous chaotic gratifying particular legitimate ridge controversial

درس 27

lesson 27

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

reflection aptly supposedly sustained tangible symbol demonstration tightly ingredient involuntarily measurable synthesis moderate odd marvel

درس 28

lesson 28

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

trap finite aggravating debilitating curative security amusement tranquility toxic underestimated perceive deplete undeniably conceivably convert

درس 29

lesson 29

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

unravel disregard assimilate vast caliber volume vague assortment requisite prominent condensed acknowledge contradictory requisite precious acquire

درس 30

lesson 30

برخی از واژگان و عبارات این بخش:

convince woo severe clever superior endure charisma widespread forfeit witticism weak wanton precarious sporadic wisdom