کتاب واژگان ضروری آزمون تافل (TOEFL)

کتاب واژگان ضروری آزمون تافل (TOEFL)

Barron's Essential Words For The TOEFL


در این بخش، کتاب واژگان ضروری تافل (Barron's Essential Words For The TOEFL) به صورت درس به درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 5

lesson 5
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 6

lesson 6
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 7

lesson 7
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 8

lesson 8
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 9

lesson 9
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 10

lesson 10
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 11

lesson 11
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 12

lesson 12
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 13

lesson 13
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 14

lesson 14
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 15

lesson 15
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 16

lesson 16
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 17

lesson 17
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 18

lesson 18
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 19

lesson 19
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 20

lesson 20
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 21

lesson 21
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 22

lesson 22
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 23

lesson 23
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 24

lesson 24
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 25

lesson 25
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 26

lesson 26
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 27

lesson 27
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 28

lesson 28
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 29

lesson 29
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 30

lesson 30
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان