کتابخانه گرامری انگلیسی

کتابخانه گرامری انگلیسی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

حروف اضافه
Prepositions

حروف اضافه بخش مهمی از گرامر زبان انگلیسی هستند. در این درس به طور کلی به بررسی انواع حروف اضافه و جایگاهشان در جملات و نقش دستوری آنها می‌پردازیم.

حروف اضافه زمان
Prepositions of Time

در این درس به بررسی حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با انواع آنها و قواعد و استثناهای دستوری آنها آشنا می‌شویم. برای مطالعه این درس کلیک کنید.

حروف اضافه مکان و حرکت
Prepositions of Place and Movement

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای مکان و نشان دادن جهت حرکت چیزی یا کسی از حروف اضافه خاصی استفاده کنیم که در این درس به بررسی آنها می‌پردازیم.

سایر حروف اضافه مهم
Other Important Prepositions

علاوه بر حروف اضافه مکان و زمان که در درس‌های قبل بررسی شدند در این بخش با دسته‌ای دیگر از حروف اضافه حائز اهمیت و کاربردهایشان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

حروف اضافه
Prepositions

حروف اضافه بخش مهمی از گرامر زبان انگلیسی هستند. در این درس به طور کلی به بررسی انواع حروف اضافه و جایگاهشان در جملات و نقش دستوری آنها می‌پردازیم.

حروف اضافه زمان
Prepositions of Time

در این درس به بررسی حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با انواع آنها و قواعد و استثناهای دستوری آنها آشنا می‌شویم. برای مطالعه این درس کلیک کنید.

حروف اضافه مکان و حرکت
Prepositions of Place and Movement

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای مکان و نشان دادن جهت حرکت چیزی یا کسی از حروف اضافه خاصی استفاده کنیم که در این درس به بررسی آنها می‌پردازیم.

سایر حروف اضافه مهم
Other Important Prepositions

علاوه بر حروف اضافه مکان و زمان که در درس‌های قبل بررسی شدند در این بخش با دسته‌ای دیگر از حروف اضافه حائز اهمیت و کاربردهایشان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان