کاربرد علائم نگارشی در زبان انگلیسی

کاربرد علائم نگارشی در زبان انگلیسی

Punctuation


از بخش‌های تکمیل‌کننده یادگیری هر زبانی، یادگرفتن علائم نگارشی و استفاده درست از این علائم در آن زبان است. در این بخش به علائم نگارشی و کاربردهایش در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

علائم نگارشی
Punctuation

علائم نگارشی به مجموعه‌ای از علائم گفته می‌شود که در ساختار نوشتاری زبان به کار می‌روند. برای نوشتن یک متن صحیح در زبان انگلیسی باید این علائم را بشناسید.

نقطه
Period or Full Stop

این درس درباره علامت نگارشی نقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

سه نقطه
Ellipsis Mark

این درس درباره علامت نگارشی سه نقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

ویرگول
comma

این درس درباره علامت نگارشی ویرگول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

نقطه ویرگول
Semicolon

این درس درباره علامت نگارشی نقطه ویرگول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

دونقطه
Colon

این درس درباره علامت نگارشی دونقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت سؤال
Question Mark

این درس درباره علامت نگارشی علامت سوال و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت تعجب
Exclamation Mark

این درس درباره علامت نگارشی علامت تعجب و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت نقل قول
Quotation Mark

این درس درباره علامت نگارشی نقل قول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

پرانتز یا کمانک
Parentheses

این درس درباره علامت نگارشی پرانتز (کمانک) و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت آپوستروفی
Apostrophe

این درس درباره علامت نگارشی آپوستروفی و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی این متن را بخوانید.

خط تیره
Hyphen

این درس درباره علامت نگارشی خط تیره و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

بزرگ‌نویسی در زبان انگلیسی
Capitalization

این درس درباره بزرگ‌نویسی و قوانین آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این قوانین این مطلب را مطالعه کنید.

نوشتن اعداد
Writing Numbers

در این درس با شیوه‌های نگارشی و قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

واژگان اختصاری و سرواژه‌ها
Abbreviations & Acronyms

در این درس با قوانین نگارشی واژگان اختصاری (Abbreviations) و سرواژه‌ها (Acronyms) در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

علائم نگارشی
Punctuation

علائم نگارشی به مجموعه‌ای از علائم گفته می‌شود که در ساختار نوشتاری زبان به کار می‌روند. برای نوشتن یک متن صحیح در زبان انگلیسی باید این علائم را بشناسید.

نقطه
Period or Full Stop

این درس درباره علامت نگارشی نقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

سه نقطه
Ellipsis Mark

این درس درباره علامت نگارشی سه نقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

ویرگول
comma

این درس درباره علامت نگارشی ویرگول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

نقطه ویرگول
Semicolon

این درس درباره علامت نگارشی نقطه ویرگول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

دونقطه
Colon

این درس درباره علامت نگارشی دونقطه و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت سؤال
Question Mark

این درس درباره علامت نگارشی علامت سوال و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت تعجب
Exclamation Mark

این درس درباره علامت نگارشی علامت تعجب و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت نقل قول
Quotation Mark

این درس درباره علامت نگارشی نقل قول و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

پرانتز یا کمانک
Parentheses

این درس درباره علامت نگارشی پرانتز (کمانک) و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

علامت آپوستروفی
Apostrophe

این درس درباره علامت نگارشی آپوستروفی و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی این متن را بخوانید.

خط تیره
Hyphen

این درس درباره علامت نگارشی خط تیره و کاربردهای مختلف آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این علامت نگارشی و مقایسه‌اش با فارسی این متن را بخوانید.

بزرگ‌نویسی در زبان انگلیسی
Capitalization

این درس درباره بزرگ‌نویسی و قوانین آن در زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این قوانین این مطلب را مطالعه کنید.

نوشتن اعداد
Writing Numbers

در این درس با شیوه‌های نگارشی و قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

واژگان اختصاری و سرواژه‌ها
Abbreviations & Acronyms

در این درس با قوانین نگارشی واژگان اختصاری (Abbreviations) و سرواژه‌ها (Acronyms) در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان