ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns


ضمایر واژه‌هایی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آن در یک جمله جلوگیری می‌کنند. در این بخش به انواع ضمایر و کاربردهایشان می‌پردازیم.

ضمایر شخصی
Personal Pronouns

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر اشاره
Demonstrative Pronouns

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته نزدیک و دور تقسیم می‌شوند و بسیار پرکاربرد هستند. این درس شما را با انواع ضمایر اشاره و کاربردهایشان آشنا می‌کند.

ضمایر نامعین
Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره چیز یا فردی نامشخص یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص به کار می‌رود.

ضمایر پرسشی
Interrogative Pronoun

ضمیرهای پرسشی برای سوال کردن به کار برده می‌شوند. در زبان انگلیسی، ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند که در اینجا با هر کدام از آنها آشنا می‌شوید.

ضمایر انعکاسی
Reflective Pronouns

وقتی در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش می‌توانید با این ضمایر آشنا شوید.

ضمایر متقابل
Reciprocal Pronoun

ضمایر متقابل یا دوسویه در زبان انگلیسی each other و one another هستند. این ضمایر مفهوم عمل متقابل را می‌رسانند. در این بخش با این نوع ضمیر بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمایر one و ones
One /Ones

ضمایر one و ones در زبان انگلیسی جانشین اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار بی‌مورد یک اسم استفاده می‌شود. در این بخش درباره این ضمایر توضیح داده شده است.

ضمایر نامعین you و they
Non-specific pronouns

در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم به صورت کلی حرف بزنیم و شخص خاصی مدنظرمان نباشد از ضمایر you و they استفاده می‌کنیم. در اینجا با کاربردهای این ضمایر آشنا می‌شوید.

ضمایر مصنوعی
It and There

ضمایر پرکاربرد it و there در زبان انگلیسی ضمایر مصنوعی نام دارند. آنها زمانی به کار می‌روند که ما در جمله فاعل مشخص نداریم. در این بخش راجع به آنها می‌آموزید.

ضمایر موصولی
Relative Pronouns

در زبان انگلیسی برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص از ضمایر موصولی استفاده می‌کنیم. این ضمایر در ابتدای یک عبارت موصولی قرار می‌گیرند.

ضمایر شخصی
Personal Pronouns

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر اشاره
Demonstrative Pronouns

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته نزدیک و دور تقسیم می‌شوند و بسیار پرکاربرد هستند. این درس شما را با انواع ضمایر اشاره و کاربردهایشان آشنا می‌کند.

ضمایر نامعین
Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره چیز یا فردی نامشخص یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص به کار می‌رود.

ضمایر پرسشی
Interrogative Pronoun

ضمیرهای پرسشی برای سوال کردن به کار برده می‌شوند. در زبان انگلیسی، ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند که در اینجا با هر کدام از آنها آشنا می‌شوید.

ضمایر انعکاسی
Reflective Pronouns

وقتی در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش می‌توانید با این ضمایر آشنا شوید.

ضمایر متقابل
Reciprocal Pronoun

ضمایر متقابل یا دوسویه در زبان انگلیسی each other و one another هستند. این ضمایر مفهوم عمل متقابل را می‌رسانند. در این بخش با این نوع ضمیر بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمایر one و ones
One /Ones

ضمایر one و ones در زبان انگلیسی جانشین اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار بی‌مورد یک اسم استفاده می‌شود. در این بخش درباره این ضمایر توضیح داده شده است.

ضمایر نامعین you و they
Non-specific pronouns

در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم به صورت کلی حرف بزنیم و شخص خاصی مدنظرمان نباشد از ضمایر you و they استفاده می‌کنیم. در اینجا با کاربردهای این ضمایر آشنا می‌شوید.

ضمایر مصنوعی
It and There

ضمایر پرکاربرد it و there در زبان انگلیسی ضمایر مصنوعی نام دارند. آنها زمانی به کار می‌روند که ما در جمله فاعل مشخص نداریم. در این بخش راجع به آنها می‌آموزید.

ضمایر موصولی
Relative Pronouns

در زبان انگلیسی برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص از ضمایر موصولی استفاده می‌کنیم. این ضمایر در ابتدای یک عبارت موصولی قرار می‌گیرند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان