ضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

Pronouns


ضمایر واژه‌هایی هستند که جایگزین اسم می‌شوند و از تکرار آن در یک جمله جلوگیری می‌کنند. در این بخش به انواع ضمایر و کاربردهایشان می‌پردازیم.

ضمایر
Pronouns

تکرار اسم ها در مکالمات ممکن است کسل کننده باشد. بنابراین یادگیری ضمایر مهم هست. در این درس ما با انواع ضمایر آشنا میشویم.

ضمایر شخصی
Personal Pronouns

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر فاعلی
Subject Pronouns

ضمایر فاعلی به جای اسم فاعل نوشته میشوند تا از تکرار آنها جلوگیری کنند. در این درس شما میتوانید کاربرد این ضمایر را مطالعه کنید.

ضمایر مفعولی
Object Pronouns

ضمایر مفعولی ضمایری هستند که جایگزین اسم مفعول استفاده میشوند. در این درس همه چیز درباره ی ضمایر مفعولی را یاد میگیرید.

ضمایر اشاره
Demonstrative Pronouns

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته نزدیک و دور تقسیم می‌شوند و بسیار پرکاربرد هستند. این درس شما را با انواع ضمایر اشاره و کاربردهایشان آشنا می‌کند.

ضمایر انعکاسی
Reflexive Pronouns

وقتی در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش می‌توانید با این ضمایر آشنا شوید.

ضمایر تاکیدی
Emphatic Pronouns

ضمایر تاکیدی برای اشاره به اسم یا ضمایری استفاده می‌شوند که از قبل در متن دیده شده‌اند و نقش تاکیدی دارند.

ضمایر پرسشی
Interrogative Pronoun

ضمیرهای پرسشی برای سوال کردن به کار برده می‌شوند. در زبان انگلیسی، ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند که در اینجا با هر کدام از آنها آشنا می‌شوید.

ضمایر غیرشخصی
Impersonal Pronouns

این ضمایر به شخص خاصی اشاره نمی‌کنند بلکه می‌توان به کمک آنها در مورد اشخاص صحبت کرد، بدون اینکه به طور دقیق به آنها اشاره کنیم.

ضمایر ملکی
Possessive Pronouns

ضمایر ملکی کمک میکنند تا مالک یا صاحب اشیاء یا ارتباط افراد با یکدیگر را راحت تر درک کنیم. با کمک این ضمایر میتوان عبارات ملکی ساخت.

ضمایر نامعین
Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره چیز یا فردی نامشخص یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص به کار می‌رود.

ضمایر مصنوعی
Dummy Pronouns

ضمایر پرکاربرد it و there در زبان انگلیسی ضمایر مصنوعی نام دارند. آنها زمانی به کار می‌روند که ما در جمله فاعل مشخص نداریم. در این بخش راجع به آنها می‌آموزید.

ضمایر متقابل
Reciprocal Pronoun

ضمایر متقابل یا دوسویه در زبان انگلیسی each other و one another هستند. این ضمایر مفهوم عمل متقابل را می‌رسانند. در این بخش با این نوع ضمیر بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمایر موصولی
Relative Pronouns

در زبان انگلیسی برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص از ضمایر موصولی استفاده می‌کنیم. این ضمایر در ابتدای یک عبارت موصولی قرار می‌گیرند.

ضمایر
Pronouns

تکرار اسم ها در مکالمات ممکن است کسل کننده باشد. بنابراین یادگیری ضمایر مهم هست. در این درس ما با انواع ضمایر آشنا میشویم.

ضمایر شخصی
Personal Pronouns

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر فاعلی
Subject Pronouns

ضمایر فاعلی به جای اسم فاعل نوشته میشوند تا از تکرار آنها جلوگیری کنند. در این درس شما میتوانید کاربرد این ضمایر را مطالعه کنید.

ضمایر مفعولی
Object Pronouns

ضمایر مفعولی ضمایری هستند که جایگزین اسم مفعول استفاده میشوند. در این درس همه چیز درباره ی ضمایر مفعولی را یاد میگیرید.

ضمایر اشاره
Demonstrative Pronouns

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی به دو دسته نزدیک و دور تقسیم می‌شوند و بسیار پرکاربرد هستند. این درس شما را با انواع ضمایر اشاره و کاربردهایشان آشنا می‌کند.

ضمایر انعکاسی
Reflexive Pronouns

وقتی در زبان انگلیسی فاعل و مفعول جمله یک شخص باشد، از ضمیر انعکاسی به عنوان مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش می‌توانید با این ضمایر آشنا شوید.

ضمایر تاکیدی
Emphatic Pronouns

ضمایر تاکیدی برای اشاره به اسم یا ضمایری استفاده می‌شوند که از قبل در متن دیده شده‌اند و نقش تاکیدی دارند.

ضمایر پرسشی
Interrogative Pronoun

ضمیرهای پرسشی برای سوال کردن به کار برده می‌شوند. در زبان انگلیسی، ضمایر پرسشی what, which, who, whom و whose هستند که در اینجا با هر کدام از آنها آشنا می‌شوید.

ضمایر غیرشخصی
Impersonal Pronouns

این ضمایر به شخص خاصی اشاره نمی‌کنند بلکه می‌توان به کمک آنها در مورد اشخاص صحبت کرد، بدون اینکه به طور دقیق به آنها اشاره کنیم.

ضمایر ملکی
Possessive Pronouns

ضمایر ملکی کمک میکنند تا مالک یا صاحب اشیاء یا ارتباط افراد با یکدیگر را راحت تر درک کنیم. با کمک این ضمایر میتوان عبارات ملکی ساخت.

ضمایر نامعین
Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره چیز یا فردی نامشخص یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص به کار می‌رود.

ضمایر مصنوعی
Dummy Pronouns

ضمایر پرکاربرد it و there در زبان انگلیسی ضمایر مصنوعی نام دارند. آنها زمانی به کار می‌روند که ما در جمله فاعل مشخص نداریم. در این بخش راجع به آنها می‌آموزید.

ضمایر متقابل
Reciprocal Pronoun

ضمایر متقابل یا دوسویه در زبان انگلیسی each other و one another هستند. این ضمایر مفهوم عمل متقابل را می‌رسانند. در این بخش با این نوع ضمیر بیشتر آشنا می‌شوید.

ضمایر موصولی
Relative Pronouns

در زبان انگلیسی برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص از ضمایر موصولی استفاده می‌کنیم. این ضمایر در ابتدای یک عبارت موصولی قرار می‌گیرند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان