کتابخانه گرامری انگلیسی

کتابخانه گرامری انگلیسی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

اسامی خاص
Proper Nouns

اسم خاص در زبان انگلیسی تنها به یک مؤلفه و یک چیز و یک فرد از یک گروه اشاره می‌کند. در این درس با قواعد و کاربردهای اسم خاص آشنا خواهیم شد.

اسامی قابل شمارش
Countable Nouns

اسامی قابل شمارش به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که می‌توان آنها را شمرد و در زبان انگلیسی می‌توان آنها را جمع بست. برای آشنایی بیشتر این درس را بخوانید.

اسامی غیر قابل شمارش
Uncountable Nouns

اسامی غیر قابل شمارش به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را یکی یکی شمرد. برای یاد گرفتن قواعد و کاربردهای این اسامی این مبحث را مطالعه کنید.

استثناهای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
Common Problems with Count/Uncount Nouns

بعد از یادگرفتن مبحث اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش، در این درس استثناها و قواعد خاص این مباحث همراه با مثال آورده شده است.

اسامی خاص
Proper Nouns

اسم خاص در زبان انگلیسی تنها به یک مؤلفه و یک چیز و یک فرد از یک گروه اشاره می‌کند. در این درس با قواعد و کاربردهای اسم خاص آشنا خواهیم شد.

اسامی قابل شمارش
Countable Nouns

اسامی قابل شمارش به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که می‌توان آنها را شمرد و در زبان انگلیسی می‌توان آنها را جمع بست. برای آشنایی بیشتر این درس را بخوانید.

اسامی غیر قابل شمارش
Uncountable Nouns

اسامی غیر قابل شمارش به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را یکی یکی شمرد. برای یاد گرفتن قواعد و کاربردهای این اسامی این مبحث را مطالعه کنید.

استثناهای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
Common Problems with Count/Uncount Nouns

بعد از یادگرفتن مبحث اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش، در این درس استثناها و قواعد خاص این مباحث همراه با مثال آورده شده است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان