کتابخانه گرامری انگلیسی

کتابخانه گرامری انگلیسی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر ملکی
Possessives pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. برای مطالعه درباره این ضمایر و تفاوت آنها با صفات ملکی این درس را با دقت مطالعه کنید.

صفات ملکی
Possessives adjectives

صفات ملکی در زبان انگلیسی به ضمایری گفته می‌شود که مالکیت یک اسم را نشان می‌دهد و همیشه قبل از اسم می‌آید. برای آشنایی با این صفات این مطلب را مطالعه کنید.

ساختار ملکی اسامی
Possessives nouns

در این درس با ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. در زبان فارسی به این ترکیب‌ها ترکیب اضافی یا مضاف و مضاف الیه می‌گویند.

ساختار ملکی پرسشی
Possessives questions

در زبان انگلیسی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزی از واژه پرسشی whose (به معنای مال چه کسی) استفاده می‌کنیم که در این درس با مثال توضیح داده شده است.

ضمایر ملکی
Possessives pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند. برای مطالعه درباره این ضمایر و تفاوت آنها با صفات ملکی این درس را با دقت مطالعه کنید.

صفات ملکی
Possessives adjectives

صفات ملکی در زبان انگلیسی به ضمایری گفته می‌شود که مالکیت یک اسم را نشان می‌دهد و همیشه قبل از اسم می‌آید. برای آشنایی با این صفات این مطلب را مطالعه کنید.

ساختار ملکی اسامی
Possessives nouns

در این درس با ساختار ملکی اسامی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. در زبان فارسی به این ترکیب‌ها ترکیب اضافی یا مضاف و مضاف الیه می‌گویند.

ساختار ملکی پرسشی
Possessives questions

در زبان انگلیسی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزی از واژه پرسشی whose (به معنای مال چه کسی) استفاده می‌کنیم که در این درس با مثال توضیح داده شده است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان