افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

Modal verbs


افعال وجهی در زبان انگلیسی به فعل‌هایی گفته می‌شود که با ترکیب با فعل‌های اصلی معانی مختلفی از قبیل درخواست، توانایی، احتمال، اجازه، نصیحت و... را منتقل می‌کند.

افعال کمکی وجهی
Modal verbs

فعل‌های وجهی بسیار پرکاربرد هستند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات و ... استفاده می‌شوند. برای مطالعه انواع افعال وجهی و کاربردها این بخش را بخوانید.

افعال وجهی احتمال
certain, probable or possible

در این درس به آن دسته از افعال وجهی در زبان انگلیسی می‌پردازیم که بیانگر ممکن بودن یا نبودن چیزی هستند. از جمله این افعال وجهی can, could, may و ... هستند.

افعال وجهی توانایی، اجازه، درخواست و نصیحت
ability, permission, requests and advice

در این درس درباره چگونه صحبت کردن درباره توانایی، اجازه، درخواست و نصیحت در زبان انگلیسی با کمک افعال وجهی صحبت می‌کنیم و با مثال با کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

فعل وجهی can, could
can, could and could have

در این درس به معرفی افعال وجهی پرکاربرد can و could در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با مثال با انواع موارد استفاده و قواعد دستوری آنها آشنا می‌شویم.

فعل وجهی may
may, might

این درس درباره کاربردها و قواعد دستوری افعال وجهی may و might در زبان انگلیسی است. موارد استفاده این افعال وجهی که نسبتا پرکاربرد هستند با مثال آورده شده است.

افعال وجهی + have
modals + have

در این بخش با افعال وجهی که همراه با have ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم و با ذکر مثال‌ها و توضیح به کاربردهای می‌پردازیم. برای مطالعه در این باره کلیک کنید.

افعال کمکی وجهی
Modal verbs

فعل‌های وجهی بسیار پرکاربرد هستند و برای بیان توانایی‌ها، الزامات، احتمالات و ... استفاده می‌شوند. برای مطالعه انواع افعال وجهی و کاربردها این بخش را بخوانید.

افعال وجهی احتمال
certain, probable or possible

در این درس به آن دسته از افعال وجهی در زبان انگلیسی می‌پردازیم که بیانگر ممکن بودن یا نبودن چیزی هستند. از جمله این افعال وجهی can, could, may و ... هستند.

افعال وجهی توانایی، اجازه، درخواست و نصیحت
ability, permission, requests and advice

در این درس درباره چگونه صحبت کردن درباره توانایی، اجازه، درخواست و نصیحت در زبان انگلیسی با کمک افعال وجهی صحبت می‌کنیم و با مثال با کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

فعل وجهی can, could
can, could and could have

در این درس به معرفی افعال وجهی پرکاربرد can و could در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با مثال با انواع موارد استفاده و قواعد دستوری آنها آشنا می‌شویم.

فعل وجهی may
may, might

این درس درباره کاربردها و قواعد دستوری افعال وجهی may و might در زبان انگلیسی است. موارد استفاده این افعال وجهی که نسبتا پرکاربرد هستند با مثال آورده شده است.

افعال وجهی + have
modals + have

در این بخش با افعال وجهی که همراه با have ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم و با ذکر مثال‌ها و توضیح به کاربردهای می‌پردازیم. برای مطالعه در این باره کلیک کنید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان