صفات در زبان انگلیسی

صفات در زبان انگلیسی

Adjectives


صفات واژه‌هایی هستند که کیفیت و چگونگی اسم را توصیف می‌کنند. در این بخش به انواع صفت و ساختارهای مختلف آن می‌پردازیم.

صفات
Adjectives

صفت‌ها اسم را توصیف می‌کنند و کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکان‌ها و ... را بیان می‌کنند. برای آشنایی با ساختار، نحوه استفاده و کاربرد صفات این مطلب را بخوانید.

صفات ساخته شده با -ed و -ing
Adjectives: -ed and -ing

در این درس به دو تا از روش‌های ساخت صفت در زبان انگلیسی یعنی اضافه کردن پسوند ing- و ed- به انتهای افعال می‌پردازیم و با نحوه استفاده از آنها آشنا می‌شویم.

صفات تفضیلی و عالی
Comparative and Superlative Adjectives

این مبحث به بررسی نحوه ساختن و کاربرد صفات تفضیلی و صفات برتر در زبان انگلیسی می‌پردازد. از این صفات برای مقایسه دو یا چند چیز یا فرد استفاده می‌شود.

صفات اسمی
Noun Modifiers

در این درس با مبحث صفت اسمی (مضاف) در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. گاهی به جای صفت، از اسم برای توصیف اسم دیگر استفاده می‌شود که در فارسی به آن مضاف می‌گوییم.

ترتیب صفات
Order of Adjectives

در زبان انگلیسی، می‌توانیم یک اسم را با چند صفت توصیف کنیم. در این درس با ترتیب آمدن این صفات و دسته‌بندی انواع صفات در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

تشدیدکننده‌ها
Intensifiers

در زبان انگلیسی قیدهایی وجود دارند که به تنهایی به کار نمی‌روند و فقط برای تشدید کردن صفات به کار می‌روند که به آنها تشدیدکننده می‌گویند. برای مطالعه کلیک کنید.

تضعیف‌کننده‌ها
Mitigators

در زبان انگلیسی قیدهایی وجود دارند که به تنهایی به کار نمی‌روند و فقط برای تضعیف صفات به کار می‌روند که به آنها تضعیف‌کننده می‌گویند. برای یاد گرفتن کلیک کنید.

صفات
Adjectives

صفت‌ها اسم را توصیف می‌کنند و کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء، مکان‌ها و ... را بیان می‌کنند. برای آشنایی با ساختار، نحوه استفاده و کاربرد صفات این مطلب را بخوانید.

صفات ساخته شده با -ed و -ing
Adjectives: -ed and -ing

در این درس به دو تا از روش‌های ساخت صفت در زبان انگلیسی یعنی اضافه کردن پسوند ing- و ed- به انتهای افعال می‌پردازیم و با نحوه استفاده از آنها آشنا می‌شویم.

صفات تفضیلی و عالی
Comparative and Superlative Adjectives

این مبحث به بررسی نحوه ساختن و کاربرد صفات تفضیلی و صفات برتر در زبان انگلیسی می‌پردازد. از این صفات برای مقایسه دو یا چند چیز یا فرد استفاده می‌شود.

صفات اسمی
Noun Modifiers

در این درس با مبحث صفت اسمی (مضاف) در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. گاهی به جای صفت، از اسم برای توصیف اسم دیگر استفاده می‌شود که در فارسی به آن مضاف می‌گوییم.

ترتیب صفات
Order of Adjectives

در زبان انگلیسی، می‌توانیم یک اسم را با چند صفت توصیف کنیم. در این درس با ترتیب آمدن این صفات و دسته‌بندی انواع صفات در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

تشدیدکننده‌ها
Intensifiers

در زبان انگلیسی قیدهایی وجود دارند که به تنهایی به کار نمی‌روند و فقط برای تشدید کردن صفات به کار می‌روند که به آنها تشدیدکننده می‌گویند. برای مطالعه کلیک کنید.

تضعیف‌کننده‌ها
Mitigators

در زبان انگلیسی قیدهایی وجود دارند که به تنهایی به کار نمی‌روند و فقط برای تضعیف صفات به کار می‌روند که به آنها تضعیف‌کننده می‌گویند. برای یاد گرفتن کلیک کنید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان