افعال در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

Verbs


افعال نشان‌دهنده انجام شدن کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع فعل‌ها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

افعال
Verbs

در این درس به تعریف افعال و انواع آن در زبان انگلیسی می‌پردازیم و شکل‌های گرامری و دسته‌بندی دستوری و نقش آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فعل be
The Verb Be

در این درس به بررسی فعل be که پرکاربردترین و کلیدی‌ترین افعال زبان انگلیسی است، می‌پردازیم. این فعل از معدود فعل‌هایی است که صرف می‌شود و اشکال مختلفی دارد.

افعال ناگذر و گذرا
Intransitive and Transitive Verbs

افعال در زبان انگلیسی از نظر نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: افعال ناگذر (لازم) و افعال گذرا (متعدی). برای آشنایی با این دسته‌بندی افعال کلیک کنید.

فعل معلوم و مجهول
Active and Passive Voice

اگر فعلی هم با فاعل و هم با مفعول بیاید فعل معلوم و اگر بدون مفعول بیاید فعل مجهول است. در این درس به بررسی افعال معلوم و مجهول در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

افعال عبارتی
Phrasal Verbs

برخی افعال در زبان انگلیسی از دو قسمت درست شده‌اند، یک فعل و یک حرف اضافه (که آن حرف اضافه particle نام دارد). برای آشنایی با این افعال این درس را بخوانید.

افعال دو مفعولی
Double Object Verbs

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی همانطور که از نامشان مشخص است دو مفعول دارند: یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیرمستقیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کلیک کنید.

افعال ربطی
Link Verbs

در این درس به افعال ربطی در زبان انگلیسی افعالی می‌پردازیم که نه گذرا هستند و نه ناگذر، یعنی نه به مفعول نیاز دارند و نه بدون صفت یا اسمی معنای کاملی می‌دهند.

اسم مصدر
-ing forms

این درس درباره اسم مصدر در زبان انگلیسی است. مصدر مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره دارد.

افعالی که با مصدر با ing می‌آیند
Verbs Followed by ing Clauses

مصدر در زبان انگلیسی به دو روش ساخته می‌شود: با پسوند ing و با حرف اضافه to. در این بخش به اسم مصدر با ing و افعالی که با این نوع مصدر می‌آیند آشنا می‌شویم.

مصدر با to
to + infinitive

مصدر در زبان انگلیسی به دو روش ساخته می‌شود: با پسوند ing و با حرف اضافه to. در این بخش به اسم مصدر با to و افعالی که با این نوع مصدر می‌آیند آشنا می‌شویم.

افعالی که با مصدر با to می آیند
Verbs Followed by to + infinitive

مصدر در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره دارد. برای آشنایی با مصدر کلیک کنید

افعالی که با that می آیند
Verbs Followed by That Clause

بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی همراه یک جمله‌واره با that می‌آیند و با کمک آن جمله‌واره اطلاعاتی درباره فعل داده می‌شود. در این درس به این افعال می‌پردازیم.

افعال انعکاسی
Reflexive Verbs

افعال انعکاسی به آن دسته از افعال گفته می‌شود که همراه با یک ضمیر انعکاسی می‌آیند. برای دانستن درباره افعال انعکاسی و قواعد مربوطش این مطلب را مطالعه کنید.

افعال تهی
Delexical Verbs

در زبان انگلیسی چند فعل بسیار پرکاربرد داریم که به تنهایی معنایی ندارند و معنایشان را از اسم بعد از خود می‌گیرند. در این درس با این افعال تهی آشنا خواهیم شد.

افعال کنایی
Ergative Verbs

در زبان انگلیسی افعالی داریم که هم می‌توانند گذرا باشند و هم ناگذر، مانند increase که هم به معنای افزایش یافتن است و هم افزایش دادن. برای آشنایی کلیک کنید.

ساختارهای سوالی
Question Forms

در این درس با چهار روش سوالی کردن در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم: عوض کردن فعل و فاعل، جابه‌جایی فعل وجهی، سوالی کردن با افعال کمکی و واژه‌های پرسشی whدار.

افعال در عبارات زمانی و جملات شرطی
Verbs in Time Clauses and If Clauses

در این درس با زمان افعال در عبارت‌های شرطی (نوع یک، دو، سه) در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربرد جملات شرطی و نحوه استفاده از آنها نیز بررسی شده است.

بیان آرزو و فرضیه
Wishes and Hypotheses

در این بخش می‌خواهیم بیان آرزو یا فرضیه در زبان انگلیسی را بررسی کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم از خواسته‌های خود در آینده یا آرزوهایمان در گذشته صحبت کنیم.

افعال
Verbs

در این درس به تعریف افعال و انواع آن در زبان انگلیسی می‌پردازیم و شکل‌های گرامری و دسته‌بندی دستوری و نقش آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فعل be
The Verb Be

در این درس به بررسی فعل be که پرکاربردترین و کلیدی‌ترین افعال زبان انگلیسی است، می‌پردازیم. این فعل از معدود فعل‌هایی است که صرف می‌شود و اشکال مختلفی دارد.

افعال ناگذر و گذرا
Intransitive and Transitive Verbs

افعال در زبان انگلیسی از نظر نیاز به مفعول به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: افعال ناگذر (لازم) و افعال گذرا (متعدی). برای آشنایی با این دسته‌بندی افعال کلیک کنید.

فعل معلوم و مجهول
Active and Passive Voice

اگر فعلی هم با فاعل و هم با مفعول بیاید فعل معلوم و اگر بدون مفعول بیاید فعل مجهول است. در این درس به بررسی افعال معلوم و مجهول در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

افعال عبارتی
Phrasal Verbs

برخی افعال در زبان انگلیسی از دو قسمت درست شده‌اند، یک فعل و یک حرف اضافه (که آن حرف اضافه particle نام دارد). برای آشنایی با این افعال این درس را بخوانید.

افعال دو مفعولی
Double Object Verbs

افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی همانطور که از نامشان مشخص است دو مفعول دارند: یک مفعول مستقیم و یک مفعول غیرمستقیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کلیک کنید.

افعال ربطی
Link Verbs

در این درس به افعال ربطی در زبان انگلیسی افعالی می‌پردازیم که نه گذرا هستند و نه ناگذر، یعنی نه به مفعول نیاز دارند و نه بدون صفت یا اسمی معنای کاملی می‌دهند.

اسم مصدر
-ing forms

این درس درباره اسم مصدر در زبان انگلیسی است. مصدر مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره دارد.

افعالی که با مصدر با ing می‌آیند
Verbs Followed by ing Clauses

مصدر در زبان انگلیسی به دو روش ساخته می‌شود: با پسوند ing و با حرف اضافه to. در این بخش به اسم مصدر با ing و افعالی که با این نوع مصدر می‌آیند آشنا می‌شویم.

مصدر با to
to + infinitive

مصدر در زبان انگلیسی به دو روش ساخته می‌شود: با پسوند ing و با حرف اضافه to. در این بخش به اسم مصدر با to و افعالی که با این نوع مصدر می‌آیند آشنا می‌شویم.

افعالی که با مصدر با to می آیند
Verbs Followed by to + infinitive

مصدر در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره دارد. برای آشنایی با مصدر کلیک کنید

افعالی که با that می آیند
Verbs Followed by That Clause

بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی همراه یک جمله‌واره با that می‌آیند و با کمک آن جمله‌واره اطلاعاتی درباره فعل داده می‌شود. در این درس به این افعال می‌پردازیم.

افعال انعکاسی
Reflexive Verbs

افعال انعکاسی به آن دسته از افعال گفته می‌شود که همراه با یک ضمیر انعکاسی می‌آیند. برای دانستن درباره افعال انعکاسی و قواعد مربوطش این مطلب را مطالعه کنید.

افعال تهی
Delexical Verbs

در زبان انگلیسی چند فعل بسیار پرکاربرد داریم که به تنهایی معنایی ندارند و معنایشان را از اسم بعد از خود می‌گیرند. در این درس با این افعال تهی آشنا خواهیم شد.

افعال کنایی
Ergative Verbs

در زبان انگلیسی افعالی داریم که هم می‌توانند گذرا باشند و هم ناگذر، مانند increase که هم به معنای افزایش یافتن است و هم افزایش دادن. برای آشنایی کلیک کنید.

ساختارهای سوالی
Question Forms

در این درس با چهار روش سوالی کردن در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم: عوض کردن فعل و فاعل، جابه‌جایی فعل وجهی، سوالی کردن با افعال کمکی و واژه‌های پرسشی whدار.

افعال در عبارات زمانی و جملات شرطی
Verbs in Time Clauses and If Clauses

در این درس با زمان افعال در عبارت‌های شرطی (نوع یک، دو، سه) در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربرد جملات شرطی و نحوه استفاده از آنها نیز بررسی شده است.

بیان آرزو و فرضیه
Wishes and Hypotheses

در این بخش می‌خواهیم بیان آرزو یا فرضیه در زبان انگلیسی را بررسی کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم از خواسته‌های خود در آینده یا آرزوهایمان در گذشته صحبت کنیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان