قیدها در زبان انگلیسی

قیدها در زبان انگلیسی

Adverbials


قیدها واژه‌هایی هستند که حالت و چگونگی فعل یا صفتی را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

انواع قیدها
Types of Adverbials

در این بخش به طور خلاصه به معرفی انواع قیدها در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با چهار نوع قید زمان، مکان، حالت و احتمال با ذکر مثال آشنا خواهیم شد.

ساختار قیدها
Adverbial Structures

این مبحث به چگونگی ساخت قیدها و واژه‌های قیدی می‌پردازد و به طور خلاصه انواع قیدها را از لحاظ ساختار (واژه، عبارت، قیدهای تشدید و تضعیف‌کننده) بررسی می‌کند.

جایگاه قید در جمله
Place of Adverbials

در زبان انگلیسی معمول‌ترین جایگاه قید در جمله بعد از فعل است، اما قیدها می‌توانند بعد از مفعول و مسند نیز بیاید. در این درس با جایگاه قید در جمله آشنا می‌شوید.

قیدهای حالت
Adverbs of Manner

در این درس به بررسی قیدهای حالت در زبان انگلیسی می‌پردازیم که برای نشان دادن اینکه چیزی "چگونه" اتفاق می‌افتد یا اینکه یک چیز "چگونه" انجام شده استفاده می‌شوند.

قیدهای مکان
Adverbials of Place

قید مکان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن مکان چیزی استفاده می‌شود. در این درس به سه نوع قید مکان و حروف اضافه سازنده قید مکان آشنا می‌شویم.

قیدهای موقعیت
Adverbials of Location

برای ساختن قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی از حروف اضافه استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده موقعیت فیزیکی است. برای آشنایی با این حروف اضافه و عبارت‌ها کلیک کنید.

قیدهای جهت
Adverbials of Direction

قیدهای جهت در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شوند که درباره جهت حرکت یک چیز یا فرد صحبت کنیم. برای یاد گرفتن نحوه ساخت و کاربرد این قیدها این درس را بخوانید.

قیدهای مسافت
Adverbials of Distance

قیدهای مسافت در زبان انگلیسی برای نشان دادن دوری و نزدیکی چیزی استفاده می‌شوند. برای آشنایی با نحوه ساخت و کاربرد این قیدها این مطلب را مطالعه کنید.

قیدهای زمان
Adverbials of Time

قید زمان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن زمان وقوع چیزی استفاده می‌شود. در این درس به انواع قیود زمان و حروف اضافه سازنده قید زمان آشنا می‌شویم.

قیدهای تاریخ و زمان
Time and Dates

در این بخش درباره قیدها و حروف اضافه قیدسازی که برای نوشتن تاریخ وقوع چیزی استفاده می‌شوند صحبت شده است. برای آشنایی با این حروف اضافه و قیود کلیک کنید.

کاربرد for و since
for and since

در زبان انگلیسی برای نشان دادن طول مدت یک عمل و اینکه آن از چه زمانی شروع شده است از دو حرف اضافه for و since استفاده می‌کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شوید.

قیدهای تکرار
Adverbials of Frequency

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی نشان می‌دهند که عملی "هر چند وقت یکبار" اتفاق می‌افتد. در این درس با پرکاربردترین قیدهای تکرار و نحوه استفاده از آنها آشنا می‌شوید.

قیدهای already, still, yet
already, still, yet

در این درس سه قیدی که در زبان انگلیسی اغلب برای زبان‌آموزان مشکل ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند و با ذکر مثال جایگاهشان در جمله و کاربردشان مشخص می‌شود.

قیدهای احتمال
Adverbials of Probability

در زبان انگلیسی قیدهای احتمال برای نشان دادن میزان اطمینان و احتمال انجام شدن یا وقوع کاری استفاده می‌شوند. در این مبحث به بررسی این نوع قیدها می‌پردازیم.

قیدهای مقایسه‌ای
Comparative Adverbs

در زبان انگلیسی برای نشان دادن تغییر یا برای مقایسه کردن دو یا چند چیز با هم از قیدهای مقایسه‌ای استفاده می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با آنها این درس را بخوانید.

قیدهای عالی
Superlative Adverbs

در زبان انگلیسی می‌توانیم از قیدهای عالی برای مقایسه کردن بین دو قید استفاده کنیم. در این درس با ساختار و نحوه استفاده از قیدهای عالی بیشتر آشنا می‌شویم.

انواع قیدها
Types of Adverbials

در این بخش به طور خلاصه به معرفی انواع قیدها در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با چهار نوع قید زمان، مکان، حالت و احتمال با ذکر مثال آشنا خواهیم شد.

ساختار قیدها
Adverbial Structures

این مبحث به چگونگی ساخت قیدها و واژه‌های قیدی می‌پردازد و به طور خلاصه انواع قیدها را از لحاظ ساختار (واژه، عبارت، قیدهای تشدید و تضعیف‌کننده) بررسی می‌کند.

جایگاه قید در جمله
Place of Adverbials

در زبان انگلیسی معمول‌ترین جایگاه قید در جمله بعد از فعل است، اما قیدها می‌توانند بعد از مفعول و مسند نیز بیاید. در این درس با جایگاه قید در جمله آشنا می‌شوید.

قیدهای حالت
Adverbs of Manner

در این درس به بررسی قیدهای حالت در زبان انگلیسی می‌پردازیم که برای نشان دادن اینکه چیزی "چگونه" اتفاق می‌افتد یا اینکه یک چیز "چگونه" انجام شده استفاده می‌شوند.

قیدهای مکان
Adverbials of Place

قید مکان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن مکان چیزی استفاده می‌شود. در این درس به سه نوع قید مکان و حروف اضافه سازنده قید مکان آشنا می‌شویم.

قیدهای موقعیت
Adverbials of Location

برای ساختن قیدهای موقعیت در زبان انگلیسی از حروف اضافه استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده موقعیت فیزیکی است. برای آشنایی با این حروف اضافه و عبارت‌ها کلیک کنید.

قیدهای جهت
Adverbials of Direction

قیدهای جهت در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌شوند که درباره جهت حرکت یک چیز یا فرد صحبت کنیم. برای یاد گرفتن نحوه ساخت و کاربرد این قیدها این درس را بخوانید.

قیدهای مسافت
Adverbials of Distance

قیدهای مسافت در زبان انگلیسی برای نشان دادن دوری و نزدیکی چیزی استفاده می‌شوند. برای آشنایی با نحوه ساخت و کاربرد این قیدها این مطلب را مطالعه کنید.

قیدهای زمان
Adverbials of Time

قید زمان در زبان انگلیسی قیدی است که برای نشان دادن زمان وقوع چیزی استفاده می‌شود. در این درس به انواع قیود زمان و حروف اضافه سازنده قید زمان آشنا می‌شویم.

قیدهای تاریخ و زمان
Time and Dates

در این بخش درباره قیدها و حروف اضافه قیدسازی که برای نوشتن تاریخ وقوع چیزی استفاده می‌شوند صحبت شده است. برای آشنایی با این حروف اضافه و قیود کلیک کنید.

کاربرد for و since
for and since

در زبان انگلیسی برای نشان دادن طول مدت یک عمل و اینکه آن از چه زمانی شروع شده است از دو حرف اضافه for و since استفاده می‌کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شوید.

قیدهای تکرار
Adverbials of Frequency

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی نشان می‌دهند که عملی "هر چند وقت یکبار" اتفاق می‌افتد. در این درس با پرکاربردترین قیدهای تکرار و نحوه استفاده از آنها آشنا می‌شوید.

قیدهای already, still, yet
already, still, yet

در این درس سه قیدی که در زبان انگلیسی اغلب برای زبان‌آموزان مشکل ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند و با ذکر مثال جایگاهشان در جمله و کاربردشان مشخص می‌شود.

قیدهای احتمال
Adverbials of Probability

در زبان انگلیسی قیدهای احتمال برای نشان دادن میزان اطمینان و احتمال انجام شدن یا وقوع کاری استفاده می‌شوند. در این مبحث به بررسی این نوع قیدها می‌پردازیم.

قیدهای مقایسه‌ای
Comparative Adverbs

در زبان انگلیسی برای نشان دادن تغییر یا برای مقایسه کردن دو یا چند چیز با هم از قیدهای مقایسه‌ای استفاده می‌کنیم. برای آشنایی بیشتر با آنها این درس را بخوانید.

قیدهای عالی
Superlative Adverbs

در زبان انگلیسی می‌توانیم از قیدهای عالی برای مقایسه کردن بین دو قید استفاده کنیم. در این درس با ساختار و نحوه استفاده از قیدهای عالی بیشتر آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان