کتابخانه گرامری انگلیسی

کتابخانه گرامری انگلیسی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان انگلیسی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

حرف تعریف نامعین
Indefinite Article

حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف نامعین یعنی a و an در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

حرف تعریف معین
Definite Article

حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف معین یعنی the در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

نشانگرهای پرسشی
Interrogative Determiners

در این درس به بررسی نشانگرهای پرسشی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. نشانگرها در این زبان which و what هستند. برای دانستن تفاوت بین این دو این بخش را بخوانید.

نشانگرها
Determiners

نشانگرها در زبان انگلیسی واژه‌هایی هستند که ابتدای اسم می‌آیند و نشان می‌دهند که آن اسم یا عبارت اسمی برای مخاطب تعریف شده‌اند یا نشده. برای آشنایی کلیک کنید.

کمیت‌سنج‌ها
Quantifiers

در زبان انگلیسی وقتی می‌خواهیم درباره مقدار یا تعداد چیزی اطلاعات بدهیم از کمیت‌سنج‌ها استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با این دسته از نشانگرها این مطلب را بخوانید.

حرف تعریف نامعین
Indefinite Article

حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف نامعین یعنی a و an در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

حرف تعریف معین
Definite Article

حرف تعریف در زبان انگلیسی به دو دسته معین و نامعین تقسیم‌بندی می‌شود. در این درس به حرف تعریف معین یعنی the در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

نشانگرهای پرسشی
Interrogative Determiners

در این درس به بررسی نشانگرهای پرسشی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. نشانگرها در این زبان which و what هستند. برای دانستن تفاوت بین این دو این بخش را بخوانید.

نشانگرها
Determiners

نشانگرها در زبان انگلیسی واژه‌هایی هستند که ابتدای اسم می‌آیند و نشان می‌دهند که آن اسم یا عبارت اسمی برای مخاطب تعریف شده‌اند یا نشده. برای آشنایی کلیک کنید.

کمیت‌سنج‌ها
Quantifiers

در زبان انگلیسی وقتی می‌خواهیم درباره مقدار یا تعداد چیزی اطلاعات بدهیم از کمیت‌سنج‌ها استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با این دسته از نشانگرها این مطلب را بخوانید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان