زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی

Tenses


در این بخش به انواع زمان‌ها مانند حال، گذشته و آینده می‌پردازیم و با کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می‌شویم.

حال ساده
Present Simple

در این بخش یکی از پرکاربردترین زمان‌ها یعنی زمان حال در زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود. از این زمان برای نشان دادن عملی در زمان حال استفاده می‌کنیم.

حال استمراری
Present Continuous

یکی از کاربردهای حال استمراری در زبان انگلیسی بیان کارهای در حال وقوع در زمان حال است. برای یاد گرفتن کاربردهای دیگر آن این مطلب را بخوانید.

حال کامل
Present Perfect

این بخش درباره زمان حال کامل در انگلیسی است. از این زمان برای بیان کاری در گذشته که تاثیرش تا زمان حال ادامه داشته استفاده می‌شود.

حال کامل استمراری
Present Perfect Continuous

از زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته یا تاثیرش باقی مانده است. این مطلب به آموزش این زمان می‌پردازد.

گذشته ساده
Past Simple

گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان عملی در گذشته استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این درس به آنها می‌پردازیم.

گذشته استمراری
Past Continuous

از زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند. این درس به بررسی این زمان می‌پردازد.

گذشته کامل
Past Perfect

در این درس درباره کاربردها و ساختار زمان حال کامل یا گذشته در گذشته در زبان انگلیسی می‌خوانید. این زمان کاربردهای متنوعی دارد که با آنها آشنا خواهید شد.

گذشته کامل استمراری
Past Perfect Continuous

این بخش درباره زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی است که برای بیان کاری استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و پروسه‌اش تا مدتی ادامه داشته است.

آینده با will
Future with Will

فعل با will در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی در زمان آینده استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

آینده با going to
Future with Going to

از زمان آینده با going to برای نشان دادن یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا خواهیم شد.

گذشته با going to
Past with Going to

تصور کنید داریم ماجرایی از گذشته را تعریف می‌کنیم یا از نقشه‌هایی که به وقوع نپیوستند صحبت می‌کنیم. در این موارد‌ از "گذشته با going to" استفاده می‌کنیم.

آینده کامل
Future Perfect

از زمان آینده کامل در زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده استفاده می‌شود که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید. مبحث این درس بررسی کاربردهای این زمان است.

آینده استمراری
Future Continuous

از زمان استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم.

آینده کامل استمراری
Future Perfect Continuous

در این درس درباره زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی خواهید خواند که برای بیان عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود.

آینده در گذشته
Future in the Past

آینده در گذشته در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که فکر می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد. برای یاد گرفتن ساختار و کاربردهای این زمان کلیک کنید.

حال ساده
Present Simple

در این بخش یکی از پرکاربردترین زمان‌ها یعنی زمان حال در زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود. از این زمان برای نشان دادن عملی در زمان حال استفاده می‌کنیم.

حال استمراری
Present Continuous

یکی از کاربردهای حال استمراری در زبان انگلیسی بیان کارهای در حال وقوع در زمان حال است. برای یاد گرفتن کاربردهای دیگر آن این مطلب را بخوانید.

حال کامل
Present Perfect

این بخش درباره زمان حال کامل در انگلیسی است. از این زمان برای بیان کاری در گذشته که تاثیرش تا زمان حال ادامه داشته استفاده می‌شود.

حال کامل استمراری
Present Perfect Continuous

از زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته یا تاثیرش باقی مانده است. این مطلب به آموزش این زمان می‌پردازد.

گذشته ساده
Past Simple

گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان عملی در گذشته استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این درس به آنها می‌پردازیم.

گذشته استمراری
Past Continuous

از زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند. این درس به بررسی این زمان می‌پردازد.

گذشته کامل
Past Perfect

در این درس درباره کاربردها و ساختار زمان حال کامل یا گذشته در گذشته در زبان انگلیسی می‌خوانید. این زمان کاربردهای متنوعی دارد که با آنها آشنا خواهید شد.

گذشته کامل استمراری
Past Perfect Continuous

این بخش درباره زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی است که برای بیان کاری استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و پروسه‌اش تا مدتی ادامه داشته است.

آینده با will
Future with Will

فعل با will در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی در زمان آینده استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

آینده با going to
Future with Going to

از زمان آینده با going to برای نشان دادن یک نتیجه‌گیری منطقی یا یک برنامه از پیش تعیین شده برای آینده استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا خواهیم شد.

گذشته با going to
Past with Going to

تصور کنید داریم ماجرایی از گذشته را تعریف می‌کنیم یا از نقشه‌هایی که به وقوع نپیوستند صحبت می‌کنیم. در این موارد‌ از "گذشته با going to" استفاده می‌کنیم.

آینده کامل
Future Perfect

از زمان آینده کامل در زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده استفاده می‌شود که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید. مبحث این درس بررسی کاربردهای این زمان است.

آینده استمراری
Future Continuous

از زمان استمراری در زبان انگلیسی برای تاکید کردن بر عملی ادامه‌دار در زمان آینده استفاده می‌شود. در این بخش با این زمان آشنا می‌شویم.

آینده کامل استمراری
Future Perfect Continuous

در این درس درباره زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی خواهید خواند که برای بیان عملی ادامه‌دار که تا زمانی مشخص در آینده اتفاق افتاده استفاده می‌شود.

آینده در گذشته
Future in the Past

آینده در گذشته در زبان انگلیسی برای بیان عملی استفاده می‌شود که فکر می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد. برای یاد گرفتن ساختار و کاربردهای این زمان کلیک کنید.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان