جمله‌واره، عبارت و جمله در زبان انگلیسی

جمله‌واره، عبارت و جمله در زبان انگلیسی

Clause, phrase and sentence


جمله‌واره، عبارت و جمله واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با این واحدهای دستوری و کاربردهای آنها بیشتر آشنا می‌شویم.

جمله‌واره، عبارت و جمله
Clause, Phrase and Sentence

در این بخش به طور خلاصه تعاریفی از جمله، جمله‌واره و عبارت در زبان انگلیسی ارائه می‌شود و با یک مثال تفاوت بین این سه مفهوم به روشنی توضیح داده شده است.

عبارت‌های اسمی
Noun Phrase

عبارت اسمی عبارتی است که حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود و می‌تواند یکی از نقش‌های مختلفی داشته باشد. برای شناختن عبارت‌های اسمی این درس را بخوانید.

عبارت‌های فعلی
Verb Phrases

در این درس با انواع ساختارهای فعلی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. ساختار افعال در این زبان به شش دسته تقسیم‌بندی شده و همراه با مثال و توضیح آورده شده‌اند.

عبارت‌های حرف اضافه‌ای
Prepositional Phrases

عبارت حرف اضافه‌ای در زبان انگلیسی از یک حرف اضافه به علاوه یک عبارت اسمی درست می‌شود. در این درس با این عبارت‌های پرکاربرد و جایگاهشان در جمله آشنا می‌شویم.

ساختار جمله‌واره
Clause Structure

این درس درباره یکی از اصلی‌ترین واحدهای دستوری در زبان انگلیسی به نام جمله‌واره است که برای تقسیم‌بندی جملات استفاده می‌شود. برای آشنایی با بیشتر مطالعه کنید.

جمله‌واره‌های موصولی
Relative Clauses

جمله‌واره‌های موصولی برای ایجاد و ارائه اطلاعات بیشتر در جمله استفاده می‌شود. در این درس با انواع جمله‌واره‌های موصولی و نقششان در جمله آشنا خواهیم شد.

جمله‌واره‌های wh
Wh Clauses

این درس درباره کلمه‌های پرسشی wh-دار در زبان انگلیسی است. غیر از سوالات بله/خیر که بدون واژه پرسشی ساخته می‌شوند، سایر جملات سوالی با این واژه‌ها ساخته می‌شوند.

ساختار کوتاه جمله‌واره‌ها
Clauses: Short Forms

در این درس با ساختارهای کوتاه جمله‌واره و انواع کاربردهایشان آشنا می‌شویم. یکی از ساختارهای جمله‌واره‌های کوتاه در زبان انگلیسی پاسخ کوتاه به ضمایم پرسشی است.

گزاره‌های نقل قول
Reporting: Reports and Summaries

در این درس می‌خواهیم درباره گزاره‌های نقل قول صحبت کنیم. نقل قول در زبان انگلیسی دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم. برای مطالعه در این باره این درس را بخوانید.

افعال نقل قول با جمله‌واره
Reporting Verbs with Clauses

هرگاه در زبان انگلیسی بخواهیم گفته‌ها یا افکار خود یا دیگری را بازگو کنیم از ساختارها و افعال نقل قول استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کنید.

ساختارهای سوالی و منفی
Questions and Negatives

در این درس می‌خواهیم با دو نوع ساختار سوالی (سوال بله/خیر و ساخت سوال با واژه‌های wh-دار) و منفی کردن در زبان انگلیسی آشنا شویم. برای مطالعه کلیک کنید.

الگوهای فعلی
Verb Patterns

ساختار یک جمله‌واره در زبان انگلیسی به فعل و جایگاه آن در جمله بستگی دارد. در این درس با چهار ساختار جمله‌واره که با چهار نوع فعل ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم.

ساختار جمله
Sentence Structure

در زبان انگلیسی ما چند نوع جمله داریم: جمله ساده، مرکب و پیچیده. این تقسیم‌بندی بر اساس تعداد جمله‌واره‌ها است. در این درس با انواع جملات آشنا می‌شویم.

جمله‌واره، عبارت و جمله
Clause, Phrase and Sentence

در این بخش به طور خلاصه تعاریفی از جمله، جمله‌واره و عبارت در زبان انگلیسی ارائه می‌شود و با یک مثال تفاوت بین این سه مفهوم به روشنی توضیح داده شده است.

عبارت‌های اسمی
Noun Phrase

عبارت اسمی عبارتی است که حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود و می‌تواند یکی از نقش‌های مختلفی داشته باشد. برای شناختن عبارت‌های اسمی این درس را بخوانید.

عبارت‌های فعلی
Verb Phrases

در این درس با انواع ساختارهای فعلی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید. ساختار افعال در این زبان به شش دسته تقسیم‌بندی شده و همراه با مثال و توضیح آورده شده‌اند.

عبارت‌های حرف اضافه‌ای
Prepositional Phrases

عبارت حرف اضافه‌ای در زبان انگلیسی از یک حرف اضافه به علاوه یک عبارت اسمی درست می‌شود. در این درس با این عبارت‌های پرکاربرد و جایگاهشان در جمله آشنا می‌شویم.

ساختار جمله‌واره
Clause Structure

این درس درباره یکی از اصلی‌ترین واحدهای دستوری در زبان انگلیسی به نام جمله‌واره است که برای تقسیم‌بندی جملات استفاده می‌شود. برای آشنایی با بیشتر مطالعه کنید.

جمله‌واره‌های موصولی
Relative Clauses

جمله‌واره‌های موصولی برای ایجاد و ارائه اطلاعات بیشتر در جمله استفاده می‌شود. در این درس با انواع جمله‌واره‌های موصولی و نقششان در جمله آشنا خواهیم شد.

جمله‌واره‌های wh
Wh Clauses

این درس درباره کلمه‌های پرسشی wh-دار در زبان انگلیسی است. غیر از سوالات بله/خیر که بدون واژه پرسشی ساخته می‌شوند، سایر جملات سوالی با این واژه‌ها ساخته می‌شوند.

ساختار کوتاه جمله‌واره‌ها
Clauses: Short Forms

در این درس با ساختارهای کوتاه جمله‌واره و انواع کاربردهایشان آشنا می‌شویم. یکی از ساختارهای جمله‌واره‌های کوتاه در زبان انگلیسی پاسخ کوتاه به ضمایم پرسشی است.

گزاره‌های نقل قول
Reporting: Reports and Summaries

در این درس می‌خواهیم درباره گزاره‌های نقل قول صحبت کنیم. نقل قول در زبان انگلیسی دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم. برای مطالعه در این باره این درس را بخوانید.

افعال نقل قول با جمله‌واره
Reporting Verbs with Clauses

هرگاه در زبان انگلیسی بخواهیم گفته‌ها یا افکار خود یا دیگری را بازگو کنیم از ساختارها و افعال نقل قول استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کنید.

ساختارهای سوالی و منفی
Questions and Negatives

در این درس می‌خواهیم با دو نوع ساختار سوالی (سوال بله/خیر و ساخت سوال با واژه‌های wh-دار) و منفی کردن در زبان انگلیسی آشنا شویم. برای مطالعه کلیک کنید.

الگوهای فعلی
Verb Patterns

ساختار یک جمله‌واره در زبان انگلیسی به فعل و جایگاه آن در جمله بستگی دارد. در این درس با چهار ساختار جمله‌واره که با چهار نوع فعل ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم.

ساختار جمله
Sentence Structure

در زبان انگلیسی ما چند نوع جمله داریم: جمله ساده، مرکب و پیچیده. این تقسیم‌بندی بر اساس تعداد جمله‌واره‌ها است. در این درس با انواع جملات آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان