وجه‌ها در زبان ترکی استانبولی

وجه‌ها در زبان ترکی استانبولی

Kipler


در این بخش با انواع وجه در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید. در این بخش به بررسی وجه‌ها در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

وجه شرطی
Koşul kipi

در این درس به معرفی وجه شرطی (Koşul kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

وجه شرطی برای جمله‌های اسمی
Koşul kipi koşaç cümleleri

در این درس به بررسی وجه شرطی برای جملات اسمی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

وجه امری
Emir kipi

در این درس به معرفی وجه امری (Emir kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد مرتبط با آن می‌پردازیم.

وجه آرزویی
Dilek kipi

در این درس به معرفی وجه آرزویی (Dilek kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

وجه آرزویی برای گذشته‌ی معلوم
Dilek (hikaye kipi)

در این درس به بررسی وجه آرزویی برای گذشته معلوم در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

وجه درخواستی
İstek kipi

در این درس به معرفی وجه درخواستی (İstek kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری و کاربردهای آن می‌پردازیم.

وجه اجباری
Gereklilik

در این درس به معرفی وجه اجباری (Gereklilik) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

وجه اجباری زمان گذشته‌ی معلوم
Gereklilik hikaye kipi

وجه اجباری با عبارت‌های " لازم بودن" و " لازم"
Gerek ve Lazım

اجبار
Zorunluluk

وجه اجباری برای زمان گذشته‌ی معلوم و نامعلوم
Zorunluluk rivayet ve hikaye kipleri

وجه همکاری و دوجانبه‌ای
İşteşlik

وجه علی و سببی
Ettirgen fiil

توانایی
Yeterlik

ناتوانی
Yetersizlik

وجه شرطی
Koşul kipi

در این درس به معرفی وجه شرطی (Koşul kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

وجه شرطی برای جمله‌های اسمی
Koşul kipi koşaç cümleleri

در این درس به بررسی وجه شرطی برای جملات اسمی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

وجه امری
Emir kipi

در این درس به معرفی وجه امری (Emir kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد مرتبط با آن می‌پردازیم.

وجه آرزویی
Dilek kipi

در این درس به معرفی وجه آرزویی (Dilek kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

وجه آرزویی برای گذشته‌ی معلوم
Dilek (hikaye kipi)

در این درس به بررسی وجه آرزویی برای گذشته معلوم در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

وجه درخواستی
İstek kipi

در این درس به معرفی وجه درخواستی (İstek kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری و کاربردهای آن می‌پردازیم.

وجه اجباری
Gereklilik

در این درس به معرفی وجه اجباری (Gereklilik) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

وجه اجباری زمان گذشته‌ی معلوم
Gereklilik hikaye kipi

وجه اجباری با عبارت‌های " لازم بودن" و " لازم"
Gerek ve Lazım

اجبار
Zorunluluk

وجه اجباری برای زمان گذشته‌ی معلوم و نامعلوم
Zorunluluk rivayet ve hikaye kipleri

وجه همکاری و دوجانبه‌ای
İşteşlik

وجه علی و سببی
Ettirgen fiil

توانایی
Yeterlik

ناتوانی
Yetersizlik

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان