آموزش مکالمه ترکی استانبولی

آموزش مکالمه ترکی استانبولی


بخش مکالمه، از طریق داشتن نمونه‌های دسته‌بندی شده از مکالمات در سطوح مختلف به شما در بهبود مهارت مکالمه در زبان ترکی استانبولی کمک می‌کند.

درس 1

مکالمه ترکی 1 - کجا خرید می‌کنیم؟

Nerelerde alışveriş yapıyoruz?
درس 2

مکالمه ترکی 2 - خانه‌ اجاره‌ای

Kiralık ev
درس 3

مکالمه ترکی 3 - "موتلو"

Mutlu
درس 4

مکالمه ترکی 4 - لباس گران

Pahalı elbise
درس 5

مکالمه ترکی 5 - مارکوس اصلاح می‌کند

Marcus tıraş oluyor
درس 6

مکالمه ترکی 6 - ماری‌آنا در تاکسی است

Marianna takside
درس 7

مکالمه ترکی 7 - صحبت

Sohbet
درس 8

مکالمه ترکی 8 - خانواده ییلدیز در خرید هستند

Yıldız ailesi alışverişte
درس 9

مکالمه ترکی 9 - در استانبول هوا چطور است؟

İstanbul'da hava nasıl?
درس 10

مکالمه ترکی 10 - همه یک چیزی می‌خواهند

Herkes bir şey istiyor
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 21
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 22
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 23
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 24
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 25
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 26
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
مکالمه ترکی 1 - کجا خرید می‌کنیم؟
Nerelerde alışveriş yapıyoruz?
درس شماره 1
شروع درس
مکالمه ترکی 2 - خانه‌ اجاره‌ای
Kiralık ev
درس شماره 2
شروع درس
مکالمه ترکی 3 - "موتلو"
Mutlu
درس شماره 3
شروع درس
مکالمه ترکی 4 - لباس گران
Pahalı elbise
درس شماره 4
شروع درس
مکالمه ترکی 5 - مارکوس اصلاح می‌کند
Marcus tıraş oluyor
درس شماره 5
شروع درس
مکالمه ترکی 6 - ماری‌آنا در تاکسی است
Marianna takside
درس شماره 6
شروع درس
مکالمه ترکی 7 - صحبت
Sohbet
درس شماره 7
شروع درس
مکالمه ترکی 8 - خانواده ییلدیز در خرید هستند
Yıldız ailesi alışverişte
درس شماره 8
شروع درس
مکالمه ترکی 9 - در استانبول هوا چطور است؟
İstanbul'da hava nasıl?
درس شماره 9
شروع درس
مکالمه ترکی 10 - همه یک چیزی می‌خواهند
Herkes bir şey istiyor
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Vapur
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Stefanie Hanım
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Antonio'nun partisi
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Bizim bir günümüz
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Bir film
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Ayşe'den mektup
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Sağlıklı olmak
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kumkapı
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Rüya
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Telefon sohbeti
درس شماره 20
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Dil öğrenmenin püf noktaları
درس شماره 21
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Kahve
درس شماره 22
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Tamir
درس شماره 23
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Bayram
درس شماره 24
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Pazarda
درس شماره 25
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Üniversite yemekhanesinde
درس شماره 26
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان