گرامر زبان ترکی استانبولی

گرامر زبان ترکی استانبولی


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر
Zamirler

ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسامی به جای اسم در جمله از آن استفاده می‌شود. در این بخش به بررسی انواع ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

6 درس
اسم
Ad

اسم یک عنصر زبانی است که هسته گروه اسمی واقع می‌شود. در این بخش به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

4 درس
فعل
Fiil

فعل به بخشی از سخن گفته می‌شود که نمایانگر کار انجام شده باشد. در این بخش به بررسی افعال در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

8 درس
زمان‌ها
Zamanlar

در این بخش با انواع زمان فعل‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد. در این بخش به بررسی زمان‌های ترکی استانبولی می‌پردازیم.

9 درس
وجه‌ها
Kipler

در این بخش با انواع وجه در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید. در این بخش به بررسی وجه‌ها در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

15 درس
قیدها
Zarflar (belirteç)

قید، کلمه یا گروهی از کلمات است که به فعل یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. در این بخش به بررسی قید‌ در ترکی استانبولی می‌پردازیم.

6 درس
صفت‌ها
Sıfatlar

صفت، واژه‌ای است که یک اسم را توصیف کند. در این بخش با انوع صفت‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

6 درس
حروف اضافه
Durum ekleri

حروف اضافه در ساختار جمله، کامل کننده‌ی جمله‌ها هستند که هریک نقش خاصی را برعهده دارد. در این بخش با حروف اضافه در زبان ترکی آشنا خواهید شد.

5 درس
حروف ربط
Bağlaçlar

حروف ربط واژه‌ای است که دو عبارت یا دو واژه را به یکدیگر پیوند دهد. در این بخش با حروف ربط در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

7 درس
ضمایر
Zamirler

ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسامی به جای اسم در جمله از آن استفاده می‌شود. در این بخش به بررسی انواع ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

6 درس
اسم
Ad

اسم یک عنصر زبانی است که هسته گروه اسمی واقع می‌شود. در این بخش به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

4 درس
فعل
Fiil

فعل به بخشی از سخن گفته می‌شود که نمایانگر کار انجام شده باشد. در این بخش به بررسی افعال در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

8 درس
زمان‌ها
Zamanlar

در این بخش با انواع زمان فعل‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد. در این بخش به بررسی زمان‌های ترکی استانبولی می‌پردازیم.

9 درس
وجه‌ها
Kipler

در این بخش با انواع وجه در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید. در این بخش به بررسی وجه‌ها در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

15 درس
قیدها
Zarflar (belirteç)

قید، کلمه یا گروهی از کلمات است که به فعل یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. در این بخش به بررسی قید‌ در ترکی استانبولی می‌پردازیم.

6 درس
صفت‌ها
Sıfatlar

صفت، واژه‌ای است که یک اسم را توصیف کند. در این بخش با انوع صفت‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

6 درس
حروف اضافه
Durum ekleri

حروف اضافه در ساختار جمله، کامل کننده‌ی جمله‌ها هستند که هریک نقش خاصی را برعهده دارد. در این بخش با حروف اضافه در زبان ترکی آشنا خواهید شد.

5 درس
حروف ربط
Bağlaçlar

حروف ربط واژه‌ای است که دو عبارت یا دو واژه را به یکدیگر پیوند دهد. در این بخش با حروف ربط در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

7 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان