افعال در زبان اسپانیایی

افعال در زبان اسپانیایی

verbos


فعل که معمولاً مهم‌ترین بخش جمله است، انجام کار یا روی‌دادن حالتی را به ما نشان می‌دهد. در این قسمت با افعال در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

معرفی کلی فعل
descripción general del verbo

در این درس درمورد انواع مختلف فعل همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

افعال بودن
ser/ estar

در زبان اسپانیایی برای بیان مفهوم بودن دو فعل ser و estar داریم. در این درس درمورد کاربردهای مختلف این دو فعل توضیح داده‌ایم.

افعال شدن
verbos de cambio

در زبان اسپانیایی افعال مختلفی برای بیان مفهوم شدن داریم. در این درس با این افعال بیشتر آشنا خواهیم شد.

اسم مفعول
participio pasado

اسم مفعول حالت غیرشخصی فعل است که مانند صفت عمل می‌کند. در این درس ساختار اسم مفعول و کاربردهای آن توضیح داده شده‌است.

اسم مصدر
gerundio

اسم مصدر یکی از اشکال غیرشخصی فعل است. در این درس با ساختار اسم مصدر و کاربردهای آن آشنا می‌شویم.

افعال انعکاسی
verbos reflexivos

افعال انعکاسی گروهی از افعال هستند که همراه ضمایر انعکاسی می‌آیند و با توجه به اینکه چه نوعی از افعال انعکاسی باشند، معانی مختلفی می‌دهند.

ترکیب فعلی با مصدر
Perífrasis de infinitivo

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با مصدر می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ترکیب فعلی با اسم مصدر
perífrasis de gerundio

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با اسم مصدر می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ترکیب فعلی با اسم مفعول
perífrasis de participio

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با اسم مفعول می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ساختار مجهول
la pasiva

ساختار مجهول به ما کمک می‌کند تا تأکید را از روی فاعل جمله برداریم یا به‌طور کلی صحبت کنیم. در این درس با انواع ساختار مجهول در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

فعل امری
imperativo

از فعل امری برای بیان دستور یا توصیه و پیشنهاد استفاده می‌کنیم. در این درس صرف فعل امری و کاربردهای آن همراه با مثال توضیح داده شده‌است.

فعل وجهی
verbos modales

افعال وجهی برای بیان نظر گوینده یا همان وجه جمله به‌کار می‌روند. در این درس انواع فعل وجهی به‌طور مفصل توضیح داده شده‌است.

مصدر
infinitivo

مصدر نوع غیرشخصی فعل است که کاربردها و نقش‌های مختلفی در جمله دارد. در این درس با ساختار و کاربردهای مصدر در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

معرفی کلی فعل
descripción general del verbo

در این درس درمورد انواع مختلف فعل همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

افعال بودن
ser/ estar

در زبان اسپانیایی برای بیان مفهوم بودن دو فعل ser و estar داریم. در این درس درمورد کاربردهای مختلف این دو فعل توضیح داده‌ایم.

افعال شدن
verbos de cambio

در زبان اسپانیایی افعال مختلفی برای بیان مفهوم شدن داریم. در این درس با این افعال بیشتر آشنا خواهیم شد.

اسم مفعول
participio pasado

اسم مفعول حالت غیرشخصی فعل است که مانند صفت عمل می‌کند. در این درس ساختار اسم مفعول و کاربردهای آن توضیح داده شده‌است.

اسم مصدر
gerundio

اسم مصدر یکی از اشکال غیرشخصی فعل است. در این درس با ساختار اسم مصدر و کاربردهای آن آشنا می‌شویم.

افعال انعکاسی
verbos reflexivos

افعال انعکاسی گروهی از افعال هستند که همراه ضمایر انعکاسی می‌آیند و با توجه به اینکه چه نوعی از افعال انعکاسی باشند، معانی مختلفی می‌دهند.

ترکیب فعلی با مصدر
Perífrasis de infinitivo

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با مصدر می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ترکیب فعلی با اسم مصدر
perífrasis de gerundio

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با اسم مصدر می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ترکیب فعلی با اسم مفعول
perífrasis de participio

ترکیب‌ فعلی گروهی از کلمات است که به ما امکان بیان مفاهیم مختلف را می‌دهد. گروهی از این ترکیب‌های فعلی با اسم مفعول می‌آیند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ساختار مجهول
la pasiva

ساختار مجهول به ما کمک می‌کند تا تأکید را از روی فاعل جمله برداریم یا به‌طور کلی صحبت کنیم. در این درس با انواع ساختار مجهول در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

فعل امری
imperativo

از فعل امری برای بیان دستور یا توصیه و پیشنهاد استفاده می‌کنیم. در این درس صرف فعل امری و کاربردهای آن همراه با مثال توضیح داده شده‌است.

فعل وجهی
verbos modales

افعال وجهی برای بیان نظر گوینده یا همان وجه جمله به‌کار می‌روند. در این درس انواع فعل وجهی به‌طور مفصل توضیح داده شده‌است.

مصدر
infinitivo

مصدر نوع غیرشخصی فعل است که کاربردها و نقش‌های مختلفی در جمله دارد. در این درس با ساختار و کاربردهای مصدر در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان