گرامر زبان اسپانیایی

گرامر زبان اسپانیایی


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان اسپانیایی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر
los pronombres

ضمایر واژه‌هایی هستند که در جمله جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. ضمایر انواع و کاربردهای مختلفی دارند که در این قسمت با آنها آشنا می‌شویم.

10 درس
اسامی
los sustantivos

از اسامی برای اشاره به اشیاء، موجودات، مکان‌ها، اتفاقات و... استفاده می‌شود. در این بخش با انواع اسامی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
حروف تعریف
artículos

حروف تعریف کلماتی هستند که از آنها برای شناس کردن یا ناشناس کردن اسامی استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف تعریف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
صفات
adjetivos

صفات کلماتی هستند که درمورد اسامی اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند و آن را توصیف می‌کنند. در این قسمت با انواع صفت و کاربردهای آنها در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
افعال
verbos

فعل که معمولاً مهم‌ترین بخش جمله است، انجام کار یا روی‌دادن حالتی را به ما نشان می‌دهد. در این قسمت با افعال در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

13 درس
زمان‌ها و وجه‌ها
tiempos y modos

زمان‌ها و وجه‌های مختلف به ما کمک می‌کنند تا مقصودمان را به‌درستی بیان کنیم. در این قسمت با زمان‌ها و وجه‌های مختلف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

16 درس
حروف اضافه
las preposiciones

از حروف اضافه برای بیان رابطه میان اجزاء جمله استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف اضافه در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
قیدها
adverbios

قیدها کلماتی هستند که درمورد فعل، صفت، یک قید دیگر و یا کل جمله اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. در این قسمت با انواع قید در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
ساختار جمله
la estructura de la oración

جملات مجموعی از یک یا چند کلمه هستند که پیامی را از گوینده به مخاطب منتقل می‌کنند. در این بخش با انواع جملات و ساختار آن در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

11 درس
ضمایر
los pronombres

ضمایر واژه‌هایی هستند که در جمله جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. ضمایر انواع و کاربردهای مختلفی دارند که در این قسمت با آنها آشنا می‌شویم.

10 درس
اسامی
los sustantivos

از اسامی برای اشاره به اشیاء، موجودات، مکان‌ها، اتفاقات و... استفاده می‌شود. در این بخش با انواع اسامی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
حروف تعریف
artículos

حروف تعریف کلماتی هستند که از آنها برای شناس کردن یا ناشناس کردن اسامی استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف تعریف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
صفات
adjetivos

صفات کلماتی هستند که درمورد اسامی اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند و آن را توصیف می‌کنند. در این قسمت با انواع صفت و کاربردهای آنها در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
افعال
verbos

فعل که معمولاً مهم‌ترین بخش جمله است، انجام کار یا روی‌دادن حالتی را به ما نشان می‌دهد. در این قسمت با افعال در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

13 درس
زمان‌ها و وجه‌ها
tiempos y modos

زمان‌ها و وجه‌های مختلف به ما کمک می‌کنند تا مقصودمان را به‌درستی بیان کنیم. در این قسمت با زمان‌ها و وجه‌های مختلف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

16 درس
حروف اضافه
las preposiciones

از حروف اضافه برای بیان رابطه میان اجزاء جمله استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف اضافه در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
قیدها
adverbios

قیدها کلماتی هستند که درمورد فعل، صفت، یک قید دیگر و یا کل جمله اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. در این قسمت با انواع قید در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

4 درس
ساختار جمله
la estructura de la oración

جملات مجموعی از یک یا چند کلمه هستند که پیامی را از گوینده به مخاطب منتقل می‌کنند. در این بخش با انواع جملات و ساختار آن در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

11 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان