متن انگلیسی 1 - نقشه مغزی اولیه

متن انگلیسی 1 - نقشه مغزی اولیه

Unit 1 - Reading 1

An Early Brain Map

نقشه مغزی اولیه

Throughout history, human behavior seemed impossible to understand.

در سرتاسر تاریخ، درک رفتار انسانی به نظر غیرممکن می‌آمد.

Teachers wondered why some students were good at math but other students were not.

معلم‌ها در عجب بودند چرا برخی دانش‌آموزان در ریاضی خوب هستند، ولی برخی دانش‌آموزان خوب نیستند.

People wondered why one neighbor was friendly but another was unfriendly.

مردم با خود فکر می‌کردند چرا یک همسایه صمیمی است، ولی همسایه دیگر سرسنگین است.

Parents wondered why one child behaved and another caused trouble.

والدین در شگفت بودند چرا یک فرزند مودب است و دیگری دردسر درست می‌کند.

In the early 19th century, a German doctor thought he could answer these complex questions.

در اوایل قرن نوزدهم، یک دکتر آلمانی با خود اندیشید که می‌تواند پاسخ این سوالات پیچیده را بدهد.

His name was Franz Joseph Gall.

اسم او "فرانتس یوزف گال" بود.

A NEW THEORY

یک نظریه جدید

Dr. Gall believed that the brain was the source of human behavior.

دکتر "گال" باور داشت که مغز، منشا رفتارهای انسانی است.

He thought it was possible to understand human behavior if we understood how the brain functioned.

او معتقد بود اگر ما بفهمیم مغز چطور کار می‌کند، درک رفتار انسانی ممکن می‌شود.

He believed that each area of the brain was linked to a certain behavior, such as bravery.

او معتقد بود که هر بخش از مغز با یک رفتار خاص، مثلا شجاعت، ارتباط دارد.

Furthermore, Dr. Gall wondered if the functions of the brain created bumps on a person's skull (the skull is the bone around a person's head).

علاوه بر این، دکتر "گال" از خود می‌پرسید آیا کارکردهای مغز روی جمجمه انسان برآمدگی ایجاد می‌کند (جمجمه، استخوان دور سر انسان است).

If so, a doctor could learn about a person's behavior by analyzing these bumps.

اگر چنین باشد، یک دکتر می‌تواند با تحلیل کردن این برآمدگی‌ها به رفتار انسان پی ببرد.

He could analyze the location and size of the bumps on the skull.

او می‌تواند مکان و اندازه برآمدگی‌های روی جمجمه را تحلیل کند.

The bumps would tell the doctor about the person's behavior.

این برآمدگی‌ها دکتر را از رفتار فرد باخبر می‌کند.

Dr. Gall began to test this idea.

دکتر "گال" شروع به آزمایش کردن این ایده کرد.

First he looked at the heads of many people.

او ابتدا به سر افراد زیادی نگاه کرد.

He located the bumps on their skulls.

او جای برآمدگی‌های روی جمجمه‌هایشان را مشخص کرد.

He measured these bumps.

او این برآمدگی‌ها را اندازه‌گیری کرد.

Then he asked the people questions about themselves.

سپس او از افراد درباره خودشان سوال پرسید.

He wanted to learn about their behavior.

او می‌خواست درباره رفتارشان بداند.

He looked for a link between people's bumps and their behavior.

او به دنبال ارتباطی بین برآمدگی‌های افراد و رفتارشان گشت.

Finally, Dr. Gall thought he could link every bump on a human skull to a certain brain function.

سرانجام، دکتر "گال" اندیشید که می‌تواند هر برآمدگی روی جمجمه انسان را به کارکرد مغزی خاصی ارتباط دهد.

He created a complex map of an average human head.

او نقشه‌ای پیچیده از سر یک انسان معمولی کشید.

The map had 27 areas.

نقشه 27 بخش داشت.

He labeled each of the areas with a brain function.

او هر بخش را با یک کارکرد مغزی نامگذاری کرد.

Some of these functions were friendship, music, numbers, a love of children, bravery, humor, and memory.

برخی از این کارکردها دوستی، موسیقی، اعداد، حس محبت به کودکان، شجاعت، شوخ‌طبعی و حافظه بود.

Dr. Gall named this mapping of the human skull "phrenology."

دکتر "گال" این نقشه‌کشی از جمجمه انسان را علم جمجمه‌شناسی نامید.

THE GROWTH OF PHRENOLOGY

رشد علم جمجمه‌شناسی

Phrenology created great interest around the world.

جمجمه‌شناسی در سراسر دنیا توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

Some people thought Dr. Gall's ideas were wonderful.

برخی افراد معتقد بودند ایده‌های دکتر "گال" شگفت‌انگیز بودند.

They thought his phrenology map was a scientific way to understand human behavior.

آنها می‌اندیشیدند که نقشه جمجمه‌شناسی او روشی علمی برای درک رفتار انسانی بود.

In fact, some people learned how to read head bumps.

در واقع، برخی افراد یاد گرفتند چگونه برآمدگی‌های سر را شناسایی کنند.

They became phrenologists.

آنها جمجمه‌شناس شدند.

Customers went to them to have their head bumps analyzed.

مشتری‌ها پیش آنها می‌رفتند تا برآمدگی‌های سرشان تحلیل شود.

They asked the phrenologists for advice about their lives.

آنها درباره زندگی‌هایشان از جمجمه‌شناسان مشورت می‌خواستند.

PHRENOLOGY'S CRITICS

منتقدین جمجمه‌شناسی

In contrast, other people made jokes about phrenology and head bumps.

در مقابل، سایر افراد جمجمه‌شناسی و برآمدگی‌های سر را مسخره می‌کردند.

They laughed at Dr. Gall and his ideas.

آنها به دکتر "گال" و ایده‌هایش می‌خندیدند.

They did not think phrenology was scientific.

آنها باور نداشتند که جمجمه‌شناسی علم است.

They said it was impossible to know a person's personality by analyzing head bumps.

آنها می‌گفتند که دانستن شخصیت یک انسان توسط تحلیل کردن برآمدگی‌های روی سرش غیرممکن است.

In the early 20th century, the study of human behavior became important to scientists.

در اوایل قرن بیستم، مطالعه رفتار انسانی برای دانشمندان بااهمیت شد.

They learned that head bumps could not explain how people behaved.

آنها پی بردند که برآمدگی‌های سر نمی‌توانند توضیح دهند افراد چگونه رفتاری دارند.

They looked for other explanations.

آنها به دنبال توضیحات دیگری گشتند.

Soon everyone agreed that phrenology was not a science after all.

مدت کوتاهی بعد همه پذیرفتند که جمجمه‌شناسی در حقیقت یک علم نیست.

It was only one man's attempt to understand human behavior.

آن تنها تلاش یک مرد برای درک رفتار آدمی بود.

متن انگلیسی 1 - نقشه مغزی اولیه
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان