متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی

متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی

Unit 2 - Reading 2

Time Zones

مناطق زمانی

Many years ago, people used the sun to set their clocks.

چندین سال پیش، افراد از خورشید برای تنظیم کردن ساعت‌هایشان استفاده می‌کردند.

When people saw the sun exactly above them, they knew it was noon.

وقتی آنها دقیقا خورشید را بالای سرشان می‌دیدند، می‌فهمیدند که ظهر است.

Everyone living nearby had the same sun time.

همه کسانی که در نزدیکی هم زندگی می‌کردند، زمان خورشیدی یکسانی داشتند.

But the sun was not exactly above in other locations to the east or west.

اما خورشید در سایر مکان‌ها در شرق یا غرب دقیقا بالای سرشان نبود.

As a result, people in different locations had different local times.

در نتیجه، افراد در مکان‌های مختلف اوقات محلی متفاوتی داشتند.

DIFFERENT PLACES, DIFFERENT TIMES

مکان‌های متفاوت، زمان‌های متفاوت

As the earth turns each day, the sun appears to move across the sky.

همانطور که زمین هر روز می‌چرخد، به نظر می‌رسد خورشید در آسمان حرکت می‌کند.

It appears to shift from east to west.

به نظر می‌رسد از شرق به غرب تغییر مکان می‌دهد.

As it moves, time varies.

همانطور که خورشید حرکت می‌کند، زمان تغییر می‌کند.

Sun time differs by about one minute every 13 miles (about 21 km) of distance on the earth.

زمان خورشیدی حدودا یک دقیقه در هر 13 مایل (حدودا 21 کیلومتر) فاصله مکانی روی زمین اختلاف زمانی دارد.

Imagine that the sun time is exactly 12:00 noon in one town.

تصور کنید که زمان خورشیدی در یک شهر دقیقا دوازده ظهر است.

The sun time is a minute earlier 13 miles to the west.

در فاصله 13 مایلی در سمت غرب، زمان خورشیدی یک دقیقه عقب‌تر است.

This is because the sun is not yet exactly above.

این به خاطر این است که خورشید هنوز دقیقا بالای آسمان نیامده است.

The sun time is a minute later 13 miles to the east.

در فاصله 13 مایلی در شرق زمان خورشیدی، یک دقیقه جلوتر است.

This is because the sun has already been exactly above.

این به خاطر این است که قبلا خورشید دقیقا بالای سر بوده است.

Towns 130 miles apart differ about 10 minutes in sun times.

شهرها در فاصله 130 مایلی حدودا ده دقیقه در زمان خورشیدی با هم اختلاف زمان دارند.

Towns 1,300 miles apart differ about 100 minutes in sun times.

شهرهایی در فاصله 1300 مایلی حدودا 100 دقیقه در زمان خورشیدی با هم اختلاف زمان دارند.

For most of human history, differences in local sun times were not important.

در بیشتر تاریخ بشر، تفاوت در اوقات خورشیدی محلی مهم نبود.

However, in the 19th century, railroads began to carry people over long distances.

اما در قرن نوزدهم، قطارها شروع به انتقال مردم در فواصل طولانی کردند.

Travelers and railroad workers were confused by the many local sun times.

مسافران و کارکنان راه‌آهن به خاطر ساعت‌های خورشیدی محلی مختلف گیج می‌شدند.

They set their watches to their own local time at the start of a trip.

هنگام شروع سفر آنها ساعت‌هایشان را با وقت محلی خود تنظیم می‌کردند.

Later the train stopped at a distant town.

مدتی بعد قطار در شهری دور توقف می‌کرد.

Then the watches were not accurate.

آن وقت ساعت‌ها دقیق نبودند.

They did not match the local time.

ساعت‌ها با وقت محلی هماهنگ نبودند.

Railroads needed to create an official time system to link the rail system together.

قطارها مجبور شدند سیستم رسمی زمان به وجود آورند تا سیستم راه‌آهن را به هم متصل کنند.

THE TIME ZONE SYSTEM

سیستم منطقه زمانی

In 1884, a world committee met.

در سال 1884، کمیته‌ای جهانی با هم جلسه گذاشتند.

They developed a world system that featured time zones.

آنها یک سیستم جهانی ابداع کردند که بیانگر مناطق زمانی بود.

The committee divided the earth into 24 time zones.

این کمیته زمین را به 24 منطقه زمانی تقسیم‌بندی کردند.

Each time zone was equal to one hour of time in a 24-hour day.

هر منطقه زمانی برابر با یک ساعت در بیست و چهار ساعت شبانه روز بود.

Clock time was the same for everyone living in one time zone.

ساعت برای همه افرادی که در منطقه زمانی زندگی می‌کردند، یکسان بود.

When people traveled into a new time zone, they had to change their watches.

وقتی مردم به یک منطقه زمانی جدید سفر می‌کردند، مجبور بودند ساعت‌هایشان را تغییر دهند.

People traveling east had to add one hour.

مردمی که به سمت شرق سفر می‌کردند، مجبور شدند یک ساعت اضافه کنند.

Similarly, people traveling west had to shift the time back one hour.

به همین شکل، افرادی که به سمت غرب سفر می‌کردند، مجبور شدند زمان را یک ساعت عقب ببرند.

The center of the first zone was in Greenwich, England.

مرکز اولین منطقه گرینویچ انگلستان شد.

Exactly half way around the earth an International Date Line was created.

دقیقا در نیمی از دور کره زمین خط بین‌المللی زمان ابداع شد.

Here the time was exactly 12 hours different from Greenwich Time.

در این مکان، زمان دقیقا 12 ساعت با زمان گرینویچ تفاوت دارند.

Here the calendar date shifted.

در اینجا تاریخ تقویم تغییر می‌کند.

When it was Tuesday to the west of the line, it was Wednesday to the east of the line.

وقتی در سمت غرب این خط سه‌شنبه باشد، در سمت شرق خط چهارشنبه است.

Today the time zone system is used by most countries of the world.

امروزه سیستم منطقه زمانی توسط بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

It has helped world transportation and communication to develop.

این خط به حمل و نقل و ارتباطات جهانی کمک کرده که پیشرفت کنند.

بخش قبل
متن انگلیسی 4 - مناطق زمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان