متن انگلیسی 7 - تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی

متن انگلیسی 7 - تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی

Unit 4 - Reading 1

Changing a Traditional Way of Life

تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی

Until recently, most people in China were farmers.

تا همین اواخر، بیشتر مردم چین کشاورز بودند.

Farming was the traditional way of life for Chinese people.

کشاورزی سبک زندگی سنتی برای مردم چین بود.

Life was hard.

زندگی سخت بود.

Farmers did hard physical work.

کشاورزها کار بدنی سختی انجام می‌دادند.

Each boy assumed he would be a farmer when he grew up.

هر پسر بچه‌ای می‌پنداشت وقتی بزرگ شود کشاورز خواهد شد.

And each girl assumed she would become the wife of a farmer in the community.

هر دختری هم تصور می‌کرد همسر یک کشاورز در جامعه خواهد شد.

When the boys and girls grew up and got married, their lives were clearly defined.

وقتی پسرها و دخترها بزرگ می‌شدند و ازدواج می‌کردند، زندگی‌های آنها به طور واضح تعریف شده بود.

The man took care of the farm, and the wife took care of the home.

مرد از مزرعه نگهداری می‌کرد و زن از خانه نگهداری می‌کرد.

Their aging parents lived with them because that was the tradition.

والدین پیرشان با آنها زندگی می‌کردند، چون این سنت بود.

In the last 50 years, several factors have caused young adults to leave the farms.

در 50 سال اخیر، عوامل گوناگونی باعث شده است جوانان مزارع را ترک کنند.

They are seeking jobs in a city.

آنها در شهر به دنبال کار می‌گردند.

As a consequence, the traditional way of life in China is changing.

در نتیجه، سبک زندگی سنتی در چین در حال تغییر کردن است.

WHY YOUNG ADULTS MOVED TO CITIES

چرا جوانان به شهرها کوچ کشیدند

Television was one factor that drew young adults to the cities.

تلویزیون یکی از عواملی بود که جوانان را به شهرها کشاند.

Television showed young Chinese men and women how other people lived.

تلویزیون به جوانان زن و مرد چینی نشان داد که بقیه مردم چگونه زندگی می‌کنند.

They saw many ways to earn money in a city.

آنها روش‌های زیادی برای پول درآوردن در شهر را دیدند.

City jobs seemed physically easier than farming.

مشاغل شهری از لحاظ جسمی نسبت به کشاورزی آسان‌تر بودند.

Money was another factor that drew young adults to the cities.

پول، یکی دیگر عواملی بود که جوانان را به شهرها کشاند.

Farming provided sufficient food to eat.

کشاورزی غذای کافی برای خوردن فراهم می‌کرد.

Farming did not provide sufficient money to buy computers or cell phones.

کشاورزی پول کافی برای خرید کامپیوتر یا موبایل فراهم نمی‌کرد.

The young adults wanted money to buy modern things.

جوانان برای خریدن چیزهای نوین پول می‌خواستند.

Money from a city job helped them buy these things.

پولی که شغل شهری فراهم کند به آنها کمک می‌کرد این چیزها را بخرند.

They were also able to send money home.

آنها حتی می‌توانستند به خانه پول بفرستند.

The money assisted their aging parents.

پول به والدین پیر آنها کمک می‌کرد.

The economic goals of the Chinese government were another factor.

اهداف اقتصادی دولت چین یک عامل دیگر بود.

Government leaders believed that China could not define itself as a modern nation if many people were poor and lived on farms.

سران دولت معتقد بودند که چین نمی‌تواند خود را به عنوان ملتی مدرن تعریف کند، اگر خیلی از مردم فقیر باشند و در مزرعه زندگی کنند.

As a result, the government created a plan.

در نتیجه، دولت برنامه‌ای ریخت.

The government would assist 300 to 500 million people to move from farms to cities by 2020.

دولت به 300 تا 500 میلیون نفر کمک کرد که تا سال 2020 از مزارع به شهر کوچ‌نشینی کنند.

Many young adults were happy to leave the farm and move to a city.

بسیاری از جوانان خوشحال بودند که از مزرعه به شهر کوچ‌نشینی کنند.

A CHANGING WAY OF LIFE

یک سبک زندگی در حال تغییر

Soon the Chinese economy was growing.

مدت کوتاهی بعد اقتصاد چین داشت رشد می‌کرد.

Factories in the cities offered low-paying jobs to the new workers.

کارخانه‌ها در شهرها به کارگرهای جدید مشاغلی با درآمد کم پیشنهاد می‌دادند.

But the factory workers still earned more money than farmers earned.

اما کارگران کارخانه همچنان پول بیشتری از کشاورزان درمی‌آوردند.

The products made in the factories were shipped to other countries.

محصولاتی که در کارخانه‌ها تولید می‌شد به سایر کشورها صادر می‌شد.

This brought money into the Chinese economy.

این موضوع پول را وارد اقتصاد چین کرد.

As more people moved to cities, new jobs were created.

همانطور که مردم بیشتری به شهرها می‌آمدند، مشاغل جدیدی ایجاد می‌شد.

More housing was needed.

به خانه‌سازی بیشتری نیاز بود.

Workers were hired to build new apartments.

کارگران استخدام می‌شدند تا آپارتمان‌های جدید بسازند.

Stores sought workers to assist with their growing businesses.

مغازه‌ها به دنبال کارگر بودند تا در کسب و کار روبه‌رشدشان به آنها کمک کنند.

Workers were also hired to build bridges and railroads for the growing cities.

کارگران همچنین برای ساخت پل و خط راه‌آهن در شهرهای در حال رشد استخدام شدند.

China expects that by 2020, nearly 60% of its people will be living in cities.

چین انتظار دارد که تا سال 2020، تقریبا 60% مردمش در شهرها زندگی کنند.

Some of these will be new cities.

بعضی از آنها شهرهای جدیدی خواهند بود.

They will be built near the farming areas.

آنها در نزدیکی مناطق کشاورزی ساخته خواهند شد.

Land near the farming areas is cheaper to buy than land in a city.

زمین نزدیک مناطق کشاورزی ارزان‌تر از خریدن زمین در شهر است.

Consequently, factories will cost less to build there.

در نتیجه، ساخت کارخانه‌ها در آنجا هزینه کم‌تری خواهد داشت.

Many workers will move to the new cities.

بسیاری از کارگرها به شهرهای جدید نقل مکان خواهند کرد.

However, some workers will be able to live in their old farm communities.

با این حال، برخی از کارگرها خواهند توانست در جوامع کشاورزی قدیمی خود زندگی کنند.

They will ride a bus each day to their city jobs.

آنها هر روز با اتوبوس به سر کارشان در شهر خواهند رفت.

China is an example of a changing nation.

چین نمونه‌ای از یک کشور در حال تغییر است.

It is changing from a traditional way of life to a modern industrial way of life.

چین دارد از یک سبک زندگی سنتی به یک سبک زندگی صنعتی نوین تغییر می‌کند.

بخش قبل
متن انگلیسی 7 - تغییر دادن یک سبک زندگی سنتی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان