ضمایر

ضمایر

Pronouns


تکرار اسم ها در مکالمات ممکن است کسل کننده باشد. بنابراین یادگیری ضمایر مهم هست. در این درس ما با انواع ضمایر آشنا میشویم.

ضمایر

pronouns

ضمایر چه هستند؟

ضمایر یا pronouns کلماتی هستند که می‌توانند جایگزین اسم noun یا عبارات اسمی شوند. همان طور که می‌دانید جملات می‌توانند فاعل و مفعول object داشته باشند. این فاعل و مفعول می‌تواند اسم، عبارت اسمی یا ضمیر باشد. گاهی تکرار یک اسم، مکالمه را تکراری و کسل‌کننده می‌کند یا باعث پیچیدگی مکالمه و گمراهی شنونده می‌شود.
ضمایر به عنوان جایگزین اسم‌ها و عبارات اسمی استفاده می‌شوند.

ویژگی‌های ضمایر

ضمایر با توجه به ویژگی‌های خاص خود در گروه‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند. در این لیست مهم‌ترین ویژگی‌های ضمایر را مشاهده می‌کنید:

 1. محتوا
 2. جنسیت
 3. شخص
 4. تعداد

کلمه 'محتوا' بیانگر چیست؟

محتوای یک ضمیر نشان‌دهنده این است که آیا ضمیر به فاعل اشاره دارد یا به مفعول. به‌طور کلی یک ضمیر عمدتاً می‌تواند جایگزین اسم فاعل یا مفعول شود.

 • ضمایر با محتوای فاعلی
 • ضمایر با محتوای مفعولی

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی (subject pronouns) ضمایری هستند که به عنوان فاعل جمله کاربرد دارند. مهم‌ترین و رایج‌ترین نوع ضمیر فاعلی، ضمایر فاعلی شخصی هستند.

They did their best to establish a new company.

آن‌ها تمام تلاششان را کردند تا یک شرکت جدید تاسیس کنند.

Let me see your ring, oh my God, yours is really fancy.

بگذار انگشترت را ببینم، وای خدای من، برای تو واقعا تجملی است.

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی (object pronouns)، ضمایری هستند که جایگزین مفعول جمله و در جایگاه مفعول به کار می‌روند. ضمایر مفعولی می‌توانند مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم یا مفعول حرف اضافه باشند. به مثال‌ها توجه کنید.

I told him not to call again.

به او گفتم که دیگر تماس نگیرد.

I put his cellphone on the counter and somebody stole it.

من موبایلش را روی پیشخوان گذاشتم و شخصی آن را دزدید.

در این مثال 'his cellphone' یک ضمیر مفعولی مرکب است.

به یاد داشته باشید که یک ضمیر فاعلی باید جایگزین اسم فاعل و یک ضمیر مفعولی باید جایگزین اسم مفعول شود.

ضمایر مرکب

ضمایر مرکب، ضمایری هستند که از بیش از یک کلمه تشکیل شده باشند. این ضمایر مرکب می‌توانند ضمایر مرکب فاعلی یا ضمایر مرکب مفعولی باشند. به مثال‌ها نگاهی بیندازید تا موقعیت این ضمایر در جمله را بشناسید.

You and I are both in the same boat on this case, so just support what I say. (Not "You and me are both in the same boat on this case, so just support what I say.")

من و تو هر دو در این موضوع هم‌نظریم بنابراین از چیزی که من می‌گویم حمایت کن.

در این مثال نمیتوانیم بعد از you از me استفاده کنیم چرا که هر دو در جایگاه فاعل هستند.

They warned you and even us to get fired. (Not "They warned you and even we to get fired.")

آنها به تو و حتی به ما اخطاریه اخراج دادند.

در اینجا نمیتوان به جای us از we استفاده کرد چرا که در جایگاه مفعولی است.

نکته

'Me and you' یا 'my friend and me' مثال‌هایی از ضمایر مرکب فاعلی هستند که به اشتباه و به‌صورت رایج به کار برده می‌شوند.

جنسیت در ضمایر

ضمایر دارای جنسیت هستند. جنسیت بیان‌کننده مذکر و مونث بودن افراد است. با این حال باید افرادی که خود را عضو این دو گروه نمی‌دانند‌، توجه داشت. بر این اساس سه دسته جنسیتی به وجود می‌آید:

 • مذکر
 • مونث
 • خنثی

به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was a nice police officer loved by people.

او (آقا) یک افسر پلیس خوش برخورد بود که همه مردم عاشقش بودند.

It is only two-months old.

او (خنثی) فقط دو ماه دارد.

اعداد در ضمایر

همان طور که می‌دانید اسم‌ها می‌توانند مفرد یا جمع باشند. تعداد ضمایر نشان‌‌دهنده تعداد بیانگر است. ضمایر می‌توانند به صورت زیر باشند:

 • مفرد
 • جمع

نتیجه این است که اگر اسم فاعل یا مفعول شما مفرد باشد ضمیر جایگزین آن نیز مفرد است و اگر اسم فاعل یا مفعول ما جمع باشد، ضمیر جایگزین آن نیز جمع می‌باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The old farmer has ten hens and they lay 50 eggs per day.

کشاورز پیر ده مرغ دارد و آن‌ها روزی پنجاه تخم می‌گذارند.

Although they had the best car ever, they sold it to buy a new house.

علی‌رغم اینکه بهترین ماشین را داشتند، آن را فروختند تا خانه بخرند.

شخص در ضمایر

شخص در ضمایر می‌تواند بیانگر این باشد که چه کسی، با چه کسی یا حتی در مورد چه کسی صحبت می‌کند. بر اساس شخص، ضمایر می‌توانند در سه گروه قرار گیرند.

 1. اول شخص
 2. دوم شخص
 3. سوم شخص

اول شخص بیانگر شخص یا اشخاصی است که صحبت می‌کنند یا می‌نویسند.
دوم شخص اشخاصی هستند که با آنها صحبت می‌شود یا برای آن‌ها نوشته می‌شود.
سوم شخص بیانگر شخص یا اشخاصی است که در مکالمه حضور ندارند.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین اسم و ضمیر

اسم‌ها و ضمایر می‌توانند در مواردی شباهت و گاهی تفاوت داشته باشند. یکی از تفاوت‌های اساسی بین اسم و ضمایر این است که تخصیص‌گر‌ها (determiners) به راحتی قبل از اسم‌ها استفاده شده و آن‌ها را تعریف می‌کنند. در مقابل آن‌ها هرگز نمی‌توانند قبل از ضمایر به کار روند. به جدول زیر توجه کنید تا تفاوت‌های ضمایر و اسم‌ها را بیابید.

✗ تخصیص‌گر‌ + ضمیر ✓ تخصیص‌گر‌ + اسم
✗ ضمیر + ضمیر ✗ ضمیر + اسم
✗ اسم + ضمیر ✓ اسم + اسم
✓ ضمیر به تنهایی ✓ اسم به تنهایی
✓ حرف اضافه + ضمیر ✓ حرف اضافه + اسم
✓ ضمیر + فعل ✓ اسم + فعل
✓ فعل + ضمیر ✓ فعل + اسم

قوانین تخصیص‌گر‌ها

همان طور که گفته شد تخصیص‌گر‌ها نمی‌توانند قبل از ضمایر بیایند و آن‌ها را توصیف کنند. تخصیص‌گر‌ها فقط قبل از اسم‌ها کاربرد دارند. به مثال‌ها توجه کنید.

The man is our boss.

آن مرد رئیس ماست.

The he is our boss.

آن او رئیس ماست.

ترکیب ضمیر و اسم

همان طور که در گذشته به آن اشاره شده است، ضمایر جایگزین اسم‌ها هستند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم یک ضمیر را قبل از یک اسم بنویسیم یا حتی بر عکس. به مثال زیر توجه کنید.

He is tall. (Not " He Alex is tall." or "Alex he is tall.")

او قد بلند است. او الکس قد بلند است یک جمله اشتباه است.

معرف اسمی و معرف ضمیری

معمولا شما نمی‌توانید دو کلمه با جنس یکسان را در کنار هم استفاده کنید. اما این مسئله در مورد اسم صادق نیست. شما می‌توانید دو اسم را کنار هم استفاده کنید و در اکثر مواقع اولین اسم، دومی را تعریف می‌کند و نقشی شبیه به صفت می‌گیرد اما توجه داشته باشید که به آن به هیچ وجه صفت گفته نمی‌شود بلکه معرف اسمی نام دارد. توجه داشته باشید که یک ضمیر نمی‌تواند به عنوان معرف برای ضمیر دیگر استفاده شود.
به مثال‌های زیر توجه کنید.

The chicken soup tasted delicious.

سوپ مرغ خوش مزه بود.

He him is trying to find the answers.

او با او دارد سعی می‌کند تا جواب ها را پیدا کند.

جایگاه‌های مفعول

از آنجایی که هم ضمایر هم اسم‌ها می‌توانند نقش مفعول را در جمله داشته باشند بهتر است جایگاه مفعول را بشناسیم. مفعول می‌تواند بعد از حرف اضافه یا بعد از افعال متعدی (transitive verbs) به کار رود. مثال‌ها را بررسی کنید.

Did you search carefully? Maybe it is under them.

درست و حسابی دنبالشان گشته‌ای؟ شاید زیر آن‌ها باشد.

I will tell you everything later.

همه چیز را بعداً برایت تعریف خواهم کرد.

ضمایر از افعال تبعیت می‌کنند

وقتی می‌گوییم دو مبحث از هم تبعیت می‌کنند یعنی که آن‌ها از یک قانون مشخص و یکسان پیروی می‌کنند. ضمایر از افعال پیروی می‌کنند یعنی اینکه اگر فعل ما سوم شخص مفرد باشد بنا بر اصل تبعیت، ضمیر به کار رفته با آن هم باید سوم شخص مفرد باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She drinks a lot, and it is not good for her child to see her like this.

او زیاد نوشیدنی می‌خورد و برای فرزندش خوب نیست که او را اینطور ببیند.

Everybody knows her.

هر کسی او را میشناسد.

استثناء

ضمایر جمع با معنی مفرد

گاهی برای پرهیز از بیان جنسیت افراد و اشخاص و همچنین برای احترام به آن‌ها از ضمیر سوم شخص جمع با معنی مفرد استفاده می‌کنیم که در این موارد علی‌رغم اینکه ضمیر و فعل هر دو جمع هستند معنی به دست آمده مفرد است. به مثال‌ها توجه کنید.

Each student had a gift delivered to them.

هر دانش‌آموز یک هدیه داشت که به او ارسال شد.

We have found a credit card, the person who owns it must come to get it, themselves.

ما یک کارت اعتباری پیدا کرده‌ایم. شخصی که مالک آن است خودش باید برای تحویل آن بیاید.

نکته

تمامی انواع ضمایر می‌توانند ضمیر سوم شخص جمع باشند که به صورت مفرد و بدون اشاره به جنسیت به کار می‌روند. یعنی این مورد فقط مخصوص ضمایر شخصی نیست.

ضمیر مصنوعی

هرآنچه که در این درس خواندیم راجع به این بود که ضمایر باید مرجعی داشته باشند که به‌طور جایگزین به جای آن‌ها استفاده شوند. علی‌رغم تعریف کلی ضمایر نوعی از ضمیر وجود دارد که به هیچ مرجعی بر نمی‌گردد و در واقع هیچ معنای مشخصی هم ندارد. این ضمایر صرفاً برای اینکه جمله‌ ما فاعل داشته باشد استفاده می‌شوند و معنای آن‌ها در متن مشخص می‌شود. این ضمایر جایگزین اسم یا عبارت اسمی‌ نیستند. به این ضمایر، ضمایر مصنوعی (dummy pronouns) می‌گویند:

 • it
 • there

ضمایر مصنوعی it و there برای کامل کردن معنی جملات استفاده می‌شوند اما ضمیر there به معنای وجود داشتن چیزی به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید:

It is 01:00 am and you are still awake.

ساعت یک صبح هست و شما هنوز بیدار هستید.

There are fifty-two apples in the basket I have counted them earlier.

پنجاه و دو سیب در سبد وجود دارد؛ من از قبل آن را شمرده ام.

انواع مختلف ضمیر

ضمایر با توجه به ویژگی‌های خاصشان به ده نوع تقسیم شده‌اند:

اسم و ضمیر در تعامل با افعال عبارتی

افعال عبارتی چه هستند؟

افعال عبارتی افعالی هستند که از دو قسمت تشکیل شده‌اند و معمولاً یک بخش از آن‌ها فعل اصلی و بخش دیگر حرف اضافه هست. این نوع افعال می‌توانند جدا شوند یا حتی به صورت یک کلمه‌ چسبیده بهم استفاده شوند.
اگر این نوع فعل جدا‌شدنی باشد، گاهی می‌شود مفعول را بین دو بخش آن قرار داد. به مثال‌ها دقت کنید:

We will pick up the trash.

ما زباله‌ها را جمع می‌کنیم.

Fire fighters couldn't get him out.

آتش‌نشان‌ها نتوانستند او را بیرون بکشند.

اسم و فعل عبارتی

زمانی که افعال عبارتی جدا‌شدنی هستند، اسم به عنوان مفعول آن می‌تواند بین دو قسمت فعل یا بعد از آن به کار رود. به مثال نگاه کنید:

Please take off your shoes. (Or "Please take your shoes off."?)

لطفا کفش‌هایت را در بیاور.

ضمایر و افعال عبارتی

ضمایر هرگز نمی‌توانند به عنوان مفعول بعد از افعال عبارتی (phrasal verbs) استفاده شوند. ضمایر فقط باید بین دو قسمت فعل استفاده شوند و در غیر این صورت نمی‌توان از ضمایر مفعولی استفاده کرد.

Please take them off. (Not "Please take off them.")

لطفا آن‌ها را در بیاور.

نمی‌توان از them بعد از فعل استفاده کرد.

قوانین افعال عبارتی جدانشدنی

اگر فعل عبارتی موجود در جمله جدانشدنی باشد، می‌توان یک اسم را به عنوان مفعول فعل بعد از آن استفاده کرد اما به هیچ وجه نمی‌توان یک ضمیر مفعولی را بعد از این فعل جدانشدنی به کار برد. به مثال توجه کنید:

We got off the bus. (Not "We got off it.")

ما از اتوبوس پیاده شدیم.

نمی‌توان به جای کلمه اتوبوس از ضمیر it استفاده کرد.

مرجع ضمیر

مراجع ضمیر در واقع همان اسم یا اسم‌های عبارتی هستند که ضمیر به عنوان جایگزین آن‌ها استفاده می‌شود. برای مثال:

Yesterday I saw John while he was trying to escape from the police.

دیروز جان را حین فرار از پلیس دیدم.

در این مثال John مرجع ضمیر he است.

ضمیر باید از همه نظر از جمله شخص، تعداد، محتوا و جنسیت با مرجع خود هماهنگ باشد. برای مثال اگر مرجع جمع یا مفرد باشد ضمیر هم با توجه به آن جمع یا مفرد انتخاب می‌شود.

The cat was that sick which made them take it to the vet.

گربه به قدری بیمار بود که مجبور شدند آن را به دامپزشکی ببرند.

در یک نگاه

ضمایر جایگزین اسم فاعل و اسم مفعول هستند. و بیانگر ویژگی‌های زیر هستند:

 • محتوا
 • جنسیت
 • تعداد
 • شخص
ضمایر
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان