جایگاه قید در جمله در زبان انگلیسی

جایگاه قید در جمله در زبان انگلیسی

Place of Adverbials


در زبان انگلیسی معمول‌ترین جایگاه قید در جمله بعد از فعل است، اما قیدها می‌توانند بعد از مفعول و مسند نیز بیاید. در این درس با جایگاه قید در جمله آشنا می‌شوید.

جایگاه قید در جمله

Place of Adverbials

قید در زبان انگلیسی حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. معمول‌ترین جایگاه قید در جمله بعد از فعل است. اما قیدها می‌توانند بعد از مفعول و مسند نیز بیاید. به مثال‌های زیر نگاه کنید:

He spoke "angrily".

او با عصبانیت صحبت کرد.

They live "just here".

آنها دقیقا همین جا زندگی می‌کنند.

We will go "in a few minutes".

ما تا چند دقیقه دیگر خواهیم رفت.

He opened the door "quietly".

او آهسته در را باز کرد.

She left the money "on the table".

او پول را روی میز گذاشت.

توجه

توجه داشته باشید که قیدهای تکرار (frequency) که نشان می‌دهند یک کار هر چند وقت یکبار صورت می‌گیرد، قبل از فعل اصلی می‌آیند. (برای اطلاعات بیشتر به بخش قیدهای تکرار مراجعه کنید.)

We usually spent our holidays with our grandparents.

ما معمولا تعطیلات خود را با پدربزرگ و مادربزرگمان می‌گذرانیم.

قید usually قبل از فعل اصلی در جمله آمده است.

I have never seen William at work.

من هیچوقت "ویلیام" را سرکار ندیده‌ام.

قید never قبل از فعل اصلی در جمله آمده است.

نکته

اگر بخواهیم روی قید تاکید داشته باشیم، قید را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

Last night we saw our friends.

دیشب، ما دوستانمان را دیدیم.

Very quietly he opened the door.

خیلی آهسته، در را باز کرد.

اگر بخواهیم روی "قیدهای حالت" تاکید کنیم، می‌توانیم قیدها را قبل از فعل اصلی به کار ببریم.

He quietly opened the door.

او آهسته در را باز کرد.

She had carefully put the glass on the shelf.

او با دقت لیوان را در قفسه گذاشته بود.

بخش قبل
جایگاه قید در جمله در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان