مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟

مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟

Unit 1 - Listening 1

Unit 1 - Listening 1

بخش 1 - تمرین 1

1

1

A : What's your name?

اسمت چیه؟

B : It's Alina Smith.

آلینا اسمیث هستم.

A : Elena?

الینا؟

B : No, Alina. A-L-I-N-A.

نه، آلینا. A-L-I-N-A.

A : Oh, Alina. It's nice to meet you, Alina.

آهان، آلینا. از آشنایی با تو خوشوقتم آلینا.

2

2

A : Your name, please?

اسمتان را می‌گویید لطفا؟

B : Matt Rosenblum.

مت روزن‌بلوم.

A : Rosenblum... How do you spell that, Mr. Rosenblum?

روزن‌بلوم... آن را چگونه هجی می‌کنید آقای روزن‌بلوم؟

B : R-O-S-E-N-B-L-U-M.

R-O-S-E-N-B-L-U-M

A : Okay, thank you.

بسیار خب، ممنون.

3

3

A : Could I please have your e-mail address?

می‌توانم نشانی ایمیلتان را داشته باشم؟

B : Sure, it’s natwilson@tmail.com.

حتما، نشانی ایمیلم natwilson@tmail.com است.

A : Okay... Matt Nilson...

بسیار خب...مت نیلسون...

B : Actually, it’s Nat Wilson... n-a-t-w-i-l-s-o-n at tmail dot com.

در واقع، نت ویلسون است... n-a-t-w-i-l-s-o-n تی‌میل نقطه کام.

A : Nat Wilson. Got it. Thanks.

نت ویلسون. فهمیدم. ممنون.

4

4

A : And your e-mail address is...

و نشانی ایمیلتان...

B : It’s coolgal@rol.com

نشانی ایمیلم coolgal@rol.com است.

A : Cool pal?

کول پل؟

B : No, cool gal. G-A-L. At R-O-L dot com.

نه، کول گل. G-A-L. @ آر او ال نقطه کام.

5

5

A : May I have your phone number, please?

می‌توانم شماره تلفنتان را داشته باشم؟

B : Sure. It’s 555-2398.

حتما. شماره تلفنم 2398-555 است.

A : Okay... 555-2358.

بسیار خب...2358-555.

B : Actually, it’s nine eight. 2-3-9-8.

در واقع 98 است. 8-9-3-2.

A : Oh, 2-3-9-8. Thank you.

آهان، 8-9-3-2. ممنون.

6

6

A : So, could I give you a call sometime?

خب، می‌توانم باهات تماس بگیرم؟

B : Sure, that would be great. My cell is 555-7216.

حتما، مشکلی ندارد. شماره‌ی تلفن همراهم 7216-555 است.

A : 555-7216?

555-7216؟

B : Yep, that’s right.

آره، درسته.

A : Okay, I’ll give you a call this weekend, then.

باشه، پس همین آخر هفته باهات تماس می‌گیرم.

مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان