مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟

مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟

Unit 1 - Listening 1

Unit 1 - Listening 1

بخش 1 - تمرین 1

1

1

A : What's your name ?

اسمت چیه؟

B : It's Alina Smith .

آلینا اسمیث هستم.

A : Elena ?

الینا؟

B : No , Alina . A-L-I-N-A .

نه، آلینا. A-L-I-N-A.

A : Oh , Alina . It's nice to meet you , Alina .

آهان، آلینا. از آشنایی با تو خوشوقتم آلینا.

2

2

A : Your name , please ?

اسمتان را می‌گویید لطفا؟

B : Matt Rosenblum .

مت روزن‌بلوم.

A : Rosenblum ... How do you spell that , Mr . Rosenblum ?

روزن‌بلوم... آن را چگونه هجی می‌کنید آقای روزن‌بلوم؟

B : R-O-S-E-N-B-L-U-M .

R-O-S-E-N-B-L-U-M

A : Okay , thank you .

بسیار خب، ممنون.

3

3

A : Could I please have your e-mail address ?

می‌توانم نشانی ایمیلتان را داشته باشم؟

B : Sure , it’s natwilson@tmail . com .

حتما، نشانی ایمیلم natwilson@tmail.com است.

A : Okay ... Matt Nilson ...

بسیار خب...مت نیلسون...

B : Actually , it’s Nat Wilson ... n-a-t-w-i-l-s-o-n at tmail dot com .

در واقع، نت ویلسون است... n-a-t-w-i-l-s-o-n تی‌میل نقطه کام.

A : Nat Wilson . Got it . Thanks .

نت ویلسون. فهمیدم. ممنون.

4

4

A : And your e-mail address is ...

و نشانی ایمیلتان...

B : It’s coolgal@rol . com

نشانی ایمیلم coolgal@rol.com است.

A : Cool pal ?

کول پل؟

B : No , cool gal . G-A-L . At R-O-L dot com .

نه، کول گل. G-A-L. @ آر او ال نقطه کام.

5

5

A : May I have your phone number , please ?

می‌توانم شماره تلفنتان را داشته باشم؟

B : Sure . It’s 555-2398 .

حتما. شماره تلفنم 2398-555 است.

A : Okay ... 555-2358 .

بسیار خب...2358-555.

B : Actually , it’s nine eight . 2-3-9-8 .

در واقع 98 است. 8-9-3-2.

A : Oh , 2-3-9-8 . Thank you .

آهان، 8-9-3-2. ممنون.

6

6

A : So , could I give you a call sometime ?

خب، می‌توانم باهات تماس بگیرم؟

B : Sure , that would be great . My cell is 555-7216 .

حتما، مشکلی ندارد. شماره‌ی تلفن همراهم 7216-555 است.

A : 555-7216 ?

555-7216؟

B : Yep , that’s right .

آره، درسته.

A : Okay , I’ll give you a call this weekend , then .

باشه، پس همین آخر هفته باهات تماس می‌گیرم.

مکالمه انگلیسی 1 - اسمت چیه؟
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان