مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن

مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن

Unit 1 - Listening 3

Unit 1 - Listening 3

بخش 1 - تمرین 3

1

1

A : Hi , Jack !

سلام جک!

B : Hi ... uh ....

سلام...اوه...

A : Elise ... from math class .

الیس... از کلاس ریاضی.

B : Oh , of course . How are you , Denise ?

آهان، البته. حالت چطور است دنیس؟

A : Actually , it’s Elise . E-L-I-S-E .

در واقع الیس است. E-L-I-S-E.

B : Oh , Elise . Sorry about that .

آهان، الیس. عذر می‌خواهم.

2

2

A : Hey , Sarah ! How are you ?

سلام سارا. حالت چطور است؟

B : Oh , hi ,.... I’m sorry , I’ve forgotten your name .

سلام....عذر می‌خواهم، اسمت را فراموش کرده‌ام.

A : It’s Mick .

میک هستم.

B : Oh , that’s right . Nick .

آهان، درسته. نیک.

A : Actually it’s Mick , with an M . M-I-C-K .

در واقع میک است، با ام. M-I-C-K.

B : Mick . Got it . So , Mick , are you going to the gym this weekend ?

میک، فهمیدم. خب، میک، این آخر هفته به باشگاه می‌روی؟

3

3

A : Mike ! Hello !

مایک! سلام!

B : Oh , hello , uhhh ...

سلام، آمممم...

A : Hannah . We met at Ellie’s party .

هنا. در مهمانی «الی» همدیگر را دیدیم.

B : Oh , right ! How are you doing , Anna ?

آهان، درسته. حالت چطوره آنا؟

A : Pretty good ! Actually my name’s Hannah , not Anna - H-A-N-N-A-H .

خوبم. در واقع اسمم هنا است، نه آنا. H-A-N-N-A-H.

4

4

A : Excuse me ... don’t I know you from somewhere ?

عذر می‌خواهم... شما را از جایی نمی‌شناسم؟

B : I think so ... you look familiar ... do you go to Eastern University ?

فکر کنم... آشنا به نظر می‌رسی... دانشگاه ایسترن می‌روی؟

A : No , I don't .... wait a minute , don’t we wait at the same bus stop every morning ?

نه، نمی‌روم... یک لحظه صبر کن، هر روز صبح ما در یک ایستگاه اتوبوس منتظر (اتوبوس) نمی‌مانیم؟

B : Oh , that’s right ! But I’m always too tired to talk ... My name’s Stacy , by the way .

آهان، راست می‌گویی. ولی من همیشه خسته‌ام و حس و حال حرف زدن ندارم... راستی اسم من استیسی است.

A : Hi , Stacy . I’m Devon .

سلام استیسی. من دِوِن هستم.

B : Nice to meet you , Evan .

از آشنایی باهات خوشوقتم اِوِن.

A : Oh , actually it’s Devon . D-E-V-O-N .

در واقع اسمم دِوِن است. D-E-V-O-N.

5

5

A : Excuse me , aren’t you Beth Fileo’s son - Mike , right ?

عذر می‌خواهم، شما پسر بث فیلیو، مایک نیستید، درسته؟

B : Yes , I am . Actually it’s Ike ... no M , just I-K-E .

بله، هستم. در واقع اسمم آیک است... بدون M، فقط I-K-E.

A : Oh , Ike . Sorry about that . I’m Liz Jones . I work with your mother .

آهان، آیک. عذر می‌خواهم. لیز جونز هستم. من با مادرت کار می‌کنم.

B : Oh , of course . Good to see you again , Ms . Jones .

البته. از دیدار مجدد شما خوشحالم، خانم جونز.

6

6

A : Hi , Tony . How are you ?

سلام، تونی. حالت چطور است؟

B : Oh , I'm fine thank you . I’m sorry , I should know your name ...

خوبم، ممنون. عذر می‌خواهم، اسمتان را باید بدانم....

A : Tandy . I work in the accounting department .

تَندی. در بخش حسابداری کار می‌کنم.

B : Oh , that’s right . How've you been , Mandy ?

آهان، درسته. حالت چطور است مَندی؟

A : Actually , it’s Tandy - T-A-N-D-Y . It’s an unusual name , I know !

در واقع اسمم تَندی است. T-A-N-D-Y. اسم غیر معمولی است، می‌دانم!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان