مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن

مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن

Unit 1 - Listening 3

Unit 1 - Listening 3

بخش 1 - تمرین 3

1

1

A : Hi, Jack!

سلام جک!

B : Hi... uh....

سلام...اوه...

A : Elise... from math class.

الیس... از کلاس ریاضی.

B : Oh, of course. How are you, Denise?

آهان، البته. حالت چطور است دنیس؟

A : Actually, it’s Elise. E-L-I-S-E.

در واقع الیس است. E-L-I-S-E.

B : Oh, Elise. Sorry about that.

آهان، الیس. عذر می‌خواهم.

2

2

A : Hey, Sarah! How are you?

سلام سارا. حالت چطور است؟

B : Oh, hi,.... I’m sorry, I’ve forgotten your name.

سلام....عذر می‌خواهم، اسمت را فراموش کرده‌ام.

A : It’s Mick.

میک هستم.

B : Oh, that’s right. Nick.

آهان، درسته. نیک.

A : Actually it’s Mick, with an M. M-I-C-K.

در واقع میک است، با ام. M-I-C-K.

B : Mick. Got it. So, Mick, are you going to the gym this weekend?

میک، فهمیدم. خب، میک، این آخر هفته به باشگاه می‌روی؟

3

3

A : Mike! Hello!

مایک! سلام!

B : Oh, hello, uhhh...

سلام، آمممم...

A : Hannah. We met at Ellie’s party.

هنا. در مهمانی «الی» همدیگر را دیدیم.

B : Oh, right! How are you doing, Anna?

آهان، درسته. حالت چطوره آنا؟

A : Pretty good! Actually my name’s Hannah, not Anna - H-A-N-N-A-H.

خوبم. در واقع اسمم هنا است، نه آنا. H-A-N-N-A-H.

4

4

A : Excuse me... don’t I know you from somewhere?

عذر می‌خواهم... شما را از جایی نمی‌شناسم؟

B : I think so... you look familiar... do you go to Eastern University?

فکر کنم... آشنا به نظر می‌رسی... دانشگاه ایسترن می‌روی؟

A : No, I don't.... wait a minute, don’t we wait at the same bus stop every morning?

نه، نمی‌روم... یک لحظه صبر کن، هر روز صبح ما در یک ایستگاه اتوبوس منتظر (اتوبوس) نمی‌مانیم؟

B : Oh, that’s right! But I’m always too tired to talk... My name’s Stacy, by the way.

آهان، راست می‌گویی. ولی من همیشه خسته‌ام و حس و حال حرف زدن ندارم... راستی اسم من استیسی است.

A : Hi, Stacy. I’m Devon.

سلام استیسی. من دِوِن هستم.

B : Nice to meet you, Evan.

از آشنایی باهات خوشوقتم اِوِن.

A : Oh, actually it’s Devon. D-E-V-O-N.

در واقع اسمم دِوِن است. D-E-V-O-N.

5

5

A : Excuse me, aren’t you Beth Fileo’s son - Mike, right?

عذر می‌خواهم، شما پسر بث فیلیو، مایک نیستید، درسته؟

B : Yes, I am. Actually it’s Ike... no M, just I-K-E.

بله، هستم. در واقع اسمم آیک است... بدون M، فقط I-K-E.

A : Oh, Ike. Sorry about that. I’m Liz Jones. I work with your mother.

آهان، آیک. عذر می‌خواهم. لیز جونز هستم. من با مادرت کار می‌کنم.

B : Oh, of course. Good to see you again, Ms. Jones.

البته. از دیدار مجدد شما خوشحالم، خانم جونز.

6

6

A : Hi, Tony. How are you?

سلام، تونی. حالت چطور است؟

B : Oh, I'm fine thank you. I’m sorry, I should know your name...

خوبم، ممنون. عذر می‌خواهم، اسمتان را باید بدانم....

A : Tandy. I work in the accounting department.

تَندی. در بخش حسابداری کار می‌کنم.

B : Oh, that’s right. How've you been, Mandy?

آهان، درسته. حالت چطور است مَندی؟

A : Actually, it’s Tandy - T-A-N-D-Y. It’s an unusual name, I know!

در واقع اسمم تَندی است. T-A-N-D-Y. اسم غیر معمولی است، می‌دانم!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 3 - هجی کردن
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان