مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2

مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2

Unit 2 - Listening 2

Unit 2 - Listening 2

بخش 2 - تمرین 2

1

1

A : What does your girlfriend look like, Tony?

دوست‌دخترت چه شکلی است، تونی؟

B : Ella? Oh, she’s tall. And she has long, dark brown hair.

اِلا؟ قد بلند است و موهای بلند قهوه‌ای تیره دارد.

2

2

A : Tell me about your boyfriend, Anne.

از دوست‌پسرت برایم بگو، اَن.

B : Well, his name’s Daniel. He’s 17. Let me see... Well, he has curly blonde hair. He’s not very tall - about average. But he’s really good-looking.

خب، اسمش دَنیِل است. هفده سال دارد. بگذار ببینم... خب، موهای طلایی فرفری دارد. خیلی قد بلند نیست - حدودا متوسط. ولی خیلی خوش‌قیافه است.

3

3

A : So, Matt, what’s the new girl in class look like?

خب، مت، دختر جدید کلاس چه شکلی است؟

B : She’s pretty tall, about 170 centimeters. She wears glasses, and has short curly hair. I think she’s about 20.

خیلی قد بلند است، حدودا 170 سانتی‌متر. عینکی است و موهای کوتاه فرفری دارد. فکر کنم تقریبا 20 سالش است.

A : What’s her name?

اسمش چیه؟

B : I can’t remember. Anne, I think.

یادم نمی‌آید. اَن، فکر کنم.

4

4

A : So tell me about your cousin, Paul.

خب از دختر عمه‌ات برایم بگو، پال.

B : Well, she’s very pretty.

خب، او خیلی زیباست.

A : Really! Is she blonde?

واقعا! مو طلایی است؟

B : No, she has dark brown hair. Everybody likes her. She’s an actress.

نه، موهای قهوه‌ای تیره دارد. همه دوستش دارند. او بازیگر است.

A : Really? I’d like to meet her.

واقعا! دوست دارم ملاقاتش کنم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان