مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2

مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2

Unit 2 - Listening 2

Unit 2 - Listening 2

بخش 2 - تمرین 2

1

1

A : What does your girlfriend look like , Tony ?

دوست‌دخترت چه شکلی است، تونی؟

B : Ella ? Oh , she’s tall . And she has long , dark brown hair .

اِلا؟ قد بلند است و موهای بلند قهوه‌ای تیره دارد.

2

2

A : Tell me about your boyfriend , Anne .

از دوست‌پسرت برایم بگو، اَن.

B : Well , his name’s Daniel . He’s 17 . Let me see ... Well , he has curly blonde hair . He’s not very tall - about average . But he’s really good-looking .

خب، اسمش دَنیِل است. هفده سال دارد. بگذار ببینم... خب، موهای طلایی فرفری دارد. خیلی قد بلند نیست - حدودا متوسط. ولی خیلی خوش‌قیافه است.

3

3

A : So , Matt , what’s the new girl in class look like ?

خب، مت، دختر جدید کلاس چه شکلی است؟

B : She’s pretty tall , about 170 centimeters . She wears glasses , and has short curly hair . I think she’s about 20 .

خیلی قد بلند است، حدودا 170 سانتی‌متر. عینکی است و موهای کوتاه فرفری دارد. فکر کنم تقریبا 20 سالش است.

A : What’s her name ?

اسمش چیه؟

B : I can’t remember . Anne , I think .

یادم نمی‌آید. اَن، فکر کنم.

4

4

A : So tell me about your cousin , Paul .

خب از دختر عمه‌ات برایم بگو، پال.

B : Well , she’s very pretty .

خب، او خیلی زیباست.

A : Really ! Is she blonde ?

واقعا! مو طلایی است؟

B : No , she has dark brown hair . Everybody likes her . She’s an actress .

نه، موهای قهوه‌ای تیره دارد. همه دوستش دارند. او بازیگر است.

A : Really ? I’d like to meet her .

واقعا! دوست دارم ملاقاتش کنم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 5 - توصیف افراد 2
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان