مکالمه انگلیسی 4 - توصیف افراد

مکالمه انگلیسی 4 - توصیف افراد

Unit 2 - Listening 1

Unit 2 - Listening 1

بخش 2 - تمرین 1

1

1

A : So is your boss young ?

خب رییست جوان است؟

B : He’s in his thirties , I guess . About 35 .

حدس می‌زنم، سی ساله باشد. حدودا 35.

2

2

A : It’s pretty long .

خیلی بلند است.

B : What color is it ?

چه رنگی است؟

A : It's light brown . And it’s a little curly .

قهوه‌ای روشن است. کمی فرفری است.

3

3

A : He’s really not very tall , about 5 feet 8 inches .

او خیلی قدبلند نیست، حدودا 5 پا و 8 اینچ [176 سانتی‌متر].

B : Oh yeah . That’s not so tall .

اوه آره. خیلی بلند نیست.

4

4

A : He looks about 17 .

به نظر حدود 17 (سالش) است.

B : No , he’s older than that . He’s almost 25 .

نه، بزرگتر از آن است. تقریبا 25 (سالش) است.

A : No , I don’t believe it . He doesn’t look that old .

نه، باورم نمی‌شود. آنقدر بزرگ به نظر نمی‌رسد.

5

5

A : She likes to wear it really short .

موهایش خیلی کوتاه است.

B : Yeah ? And is it straight or curly ?

واقعا؟ صاف است یا فرفری؟

A : Curly . Really curly . You can’t miss her when you see her .

فرفری. خیلی فرفری. او را به راحتی تشخیص می‌دهی.

6

6

A : Is she short ?

قدکوتاه است؟

B : No , she’s really tall . About 6 feet .

نه، خیلی قدبلند است. حدودا 6 پا [182 سانتی‌متر].

7

7

A : Is she in her teens or her twenties ?

او در سنین نوجوانی است یا سنین بیست سالگی؟

B : I think she’s in her twenties . She’s really nice . Do you want to meet her ?

فکر کنم در سنین بیست سالگی است. او خیلی خوب است. می‌خواهی ملاقاتش کنی؟

A : Yeah , sure .

آره، حتما.

8

8

A : It's not very long but it is very straight . And sometimes it’s green !

(موهایش) خیلی بلند نیست، ولی خیلی صاف است. گاهی سبز است!

B : Green !

سبز!

A : Yeah . He sings in a rock band , I think .

آره. فکر کنم در یک گروه راک می‌خواند.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 4 - توصیف افراد
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان