مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3

مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3

Unit 2 - Listening 3

Unit 2 - Listening 3

بخش 2 - تمرین 3

1

1

A : Excuse me . I’ve lost my little boy . We were looking at microwaves and he was bored and ...

ببخشید. پسربچه‌ام را گم کرده‌ام. داشتیم به ماکروویوها نگاه می‌کردیم و او حوصله‌اش سر رفته بود و ...

B : Calm down , sir . Can you describe him ?

آرام باشید آقا. می‌توانید توصیفش کنید؟

A : Yes . He’s nine . Really cute .

بله. نه سال دارد. خیلی بامزه است.

B : And what color is his hair ?

و موهایش چه رنگی است؟

A : Dark brown .

قهوه‌ای تیره.

B : Okay . Let’s see where he is . Just sit down and relax .

بسیار خب. بگذارید ببینیم کجاست. فقط بنشینید و آرام باشید.

2

2

A : It’s my son . We were looking for some pants for my husband . Now I can’t find him .

پسرم. داشتیم به دنبال شلوار برای شوهرم می‌گشتیم. حالا نمی‌توانم پیدایش کنم.

B : Don't worry , ma’am . We’ll find him . How old is he ?

نگران نباشید خانم. پیدایش می‌کنیم. چند سالش است؟

A : He’s eleven .

یازده سالش است.

B : I see . And what color is his hair ?

بسیار خب. موهایش چه رنگی است؟

A : It’s light brown .

قهوه‌ای روشن است.

B : Don’t worry . We’ll find him for you .

نگران نباشید. برایتان پیدایش می‌کنیم.

3

3

A : Excuse me . I can’t find my daughter . I was buying these clothes at the register , and she was right behind me , and now she’s gone !

ببخشید. دخترم را نمی‌توانم پیدا کنم. داشتم در محل صندوق، این لباس‌ها را می‌خریدم و او درست پشت من بود و الان غیبش زده!

B : Don’t worry , I’m sure we’ll find her . So , how old is she ?

نگران نباشید، مطمئن هستم که او را پیدا می‌کنیم. خب، چند سالش است؟

A : She’s ten .

ده سال دارد.

B : Okay , and what color is her hair ?

بسیار خب، موهایش چه رنگی است؟

A : It’s blonde ... and kind of long . And straight .

طلایی است ... و تا حدودی بلند و صاف.

4

4

A : My daughter was here a minute ago , and now I can’t find her .

دخترم یک دقیقه پیش اینجا بود، و الان نمی‌توانم پیدایش کنم.

B : She’s probably in the toy section . Can you describe her ?

احتمالا در بخش اسباب‌بازی‌ها است. می‌توانید توصیفش کنید؟

A : Yes , she’s twelve years old .

بله، دوازده ساله است.

B : And what color hair does she have ?

و موهایش چه رنگی است؟

A : Brown . And it’s very curly .

قهوه‌ای و خیلی فرفری است.

B : All right . Let’s go to the toy section and see if she’s there .

بسیار خب. بیایید به بخش اسباب‌بازی‌ها برویم و ببینیم آنجا هست (یا نه).

5

5

A : Has anyone seen a young kid ?

کسی یک بچه‌ی کوچک ندیده است؟

B : How old , sir ?

چند ساله، جناب؟

A : He’s ten . He’s always getting lost . Drives me crazy .

او ده ساله است. او مدام گم می‌شود. اعصابم را خورد می‌کند.

B : Where did you last see him ?

آخرین بار او را کجا دیدی؟

A : Over by the video equipment .

طرف تجهیزات [لوازم] ویدیویی.

B : What color is his hair ?

موهایش چه رنگی است؟

A : Blonde , and pretty long . Too long !

طلایی و خیلی بلند. زیادی بلند!

6

6

A : Excuse me . I’ve lost my daughter !

بخشید. دخترم را گم کرده‌ام!

B : Is she around 13 , about average height , with red hair ?

او حدودا 13 ساله، با قدی متوسط و موهای قرمز است؟

A : Why , yes .

وای، بله.

B : She’s looking for you - over there , in the shoe department .

دارد دنبال شما می‌گردد، آنجا، در بخش کفش‌ها.

A : Thanks a lot !

خیلی ممنون!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان