مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3

مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3

Unit 2 - Listening 3

Unit 2 - Listening 3

بخش 2 - تمرین 3

1

1

A : Excuse me. I’ve lost my little boy. We were looking at microwaves and he was bored and...

ببخشید. پسربچه‌ام را گم کرده‌ام. داشتیم به ماکروویوها نگاه می‌کردیم و او حوصله‌اش سر رفته بود و ...

B : Calm down, sir. Can you describe him?

آرام باشید آقا. می‌توانید توصیفش کنید؟

A : Yes. He’s nine. Really cute.

بله. نه سال دارد. خیلی بامزه است.

B : And what color is his hair?

و موهایش چه رنگی است؟

A : Dark brown.

قهوه‌ای تیره.

B : Okay. Let’s see where he is. Just sit down and relax.

بسیار خب. بگذارید ببینیم کجاست. فقط بنشینید و آرام باشید.

2

2

A : It’s my son. We were looking for some pants for my husband. Now I can’t find him.

پسرم. داشتیم به دنبال شلوار برای شوهرم می‌گشتیم. حالا نمی‌توانم پیدایش کنم.

B : Don't worry, ma’am. We’ll find him. How old is he?

نگران نباشید خانم. پیدایش می‌کنیم. چند سالش است؟

A : He’s eleven.

یازده سالش است.

B : I see. And what color is his hair?

بسیار خب. موهایش چه رنگی است؟

A : It’s light brown.

قهوه‌ای روشن است.

B : Don’t worry. We’ll find him for you.

نگران نباشید. برایتان پیدایش می‌کنیم.

3

3

A : Excuse me. I can’t find my daughter. I was buying these clothes at the register, and she was right behind me, and now she’s gone!

ببخشید. دخترم را نمی‌توانم پیدا کنم. داشتم در محل صندوق، این لباس‌ها را می‌خریدم و او درست پشت من بود و الان غیبش زده!

B : Don’t worry, I’m sure we’ll find her. So, how old is she?

نگران نباشید، مطمئن هستم که او را پیدا می‌کنیم. خب، چند سالش است؟

A : She’s ten.

ده سال دارد.

B : Okay, and what color is her hair?

بسیار خب، موهایش چه رنگی است؟

A : It’s blonde... and kind of long. And straight.

طلایی است ... و تا حدودی بلند و صاف.

4

4

A : My daughter was here a minute ago, and now I can’t find her.

دخترم یک دقیقه پیش اینجا بود، و الان نمی‌توانم پیدایش کنم.

B : She’s probably in the toy section. Can you describe her?

احتمالا در بخش اسباب‌بازی‌ها است. می‌توانید توصیفش کنید؟

A : Yes, she’s twelve years old.

بله، دوازده ساله است.

B : And what color hair does she have?

و موهایش چه رنگی است؟

A : Brown. And it’s very curly.

قهوه‌ای و خیلی فرفری است.

B : All right. Let’s go to the toy section and see if she’s there.

بسیار خب. بیایید به بخش اسباب‌بازی‌ها برویم و ببینیم آنجا هست (یا نه).

5

5

A : Has anyone seen a young kid?

کسی یک بچه‌ی کوچک ندیده است؟

B : How old, sir?

چند ساله، جناب؟

A : He’s ten. He’s always getting lost. Drives me crazy.

او ده ساله است. او مدام گم می‌شود. اعصابم را خورد می‌کند.

B : Where did you last see him?

آخرین بار او را کجا دیدی؟

A : Over by the video equipment.

طرف تجهیزات [لوازم] ویدیویی.

B : What color is his hair?

موهایش چه رنگی است؟

A : Blonde, and pretty long. Too long!

طلایی و خیلی بلند. زیادی بلند!

6

6

A : Excuse me. I’ve lost my daughter!

بخشید. دخترم را گم کرده‌ام!

B : Is she around 13, about average height, with red hair?

او حدودا 13 ساله، با قدی متوسط و موهای قرمز است؟

A : Why, yes.

وای، بله.

B : She’s looking for you - over there, in the shoe department.

دارد دنبال شما می‌گردد، آنجا، در بخش کفش‌ها.

A : Thanks a lot!

خیلی ممنون!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 6 - توصیف افراد 3
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان