مکالمه انگلیسی 2 - معرفی

مکالمه انگلیسی 2 - معرفی

Unit 1- Listening 2

Unit 1- Listening 2

بخش 1 - تمرین 2

1

1

A : Great party, isn’t it?

مهمونی خوبیه، مگه نه؟

B : Sure is. So, how do you know Lena?

آره. خب، لینا رو از کجا می‌شناسی؟

A : I’m her brother.

من برادرش هستم.

B : Oh, really? I didn’t know she had a brother. My name’s Anna, by the way.

واقعا؟ نمی‌دانستم او برادر دارد. راستی اسم من آنا است.

A : Nice to meet you, Anna.

از آشناییت خوشوقتم آنا.

2

2

َA : Good morning, I’d like to register for English class.

صبح بخیر، می‌خواهم برای کلاس انگلیسی ثبت‌نام کنم.

B : All right... which level?

بسیار خب... کدام سطح؟

َA : Let’s see, I took Level 5 last semester... so Level 6, I guess.

بگذارید ببینم، ترم قبل سطح 5 را برداشتم... پس فکر کنم سطح 6.

B : Okay.... level 6. And your name?

بسیار خب... سطح 6. و اسمتان؟

َA : Sylvia Gomez.

سیلویا گومز.

B : Sylvia Gomez... Could I please have your e-mail address, Sylvia?

سیلویا گومز... سیلویا می‌توانم نشانی ایمیلتان را داشته باشم؟

3

3

A : Hello, could I have a dinner reservation for this evening, please?

سلام، می‌توانم برای شام امشب میز رزرو کنم؟

B : Certainly. For what time?

حتما. برای چه ساعتی؟

A : Uh, 7:00?

ساعت 7:00؟

B : Let me see...7:00... for how many people?

بگذارید ببینم... ساعت 7:00... برای چند نفر؟

A : Four.

چهار.

B : Yes, we do have a table for four at 7:00.

بله، برای ساعت 7:00 یک میز چهار نفره داریم.

A : Great.

عالی.

4

4

A : Hey, Liza!

سلام، لایزا!

B : Dana! It’s great to see you! How are you?

دینا! از دیدنت خوشحالم! حالت چطور است؟

A : Pretty good. And you?

خیلی خوب. تو چطور؟

B : Not bad, not bad. Hey, we should get together sometime, maybe have coffee.

بد نیستم، بد نیستم. باید یک قراری با هم بگذاریم و یک قهوه بخوریم.

A : Yeah, let’s do that!

باشه، موافقم.

5

5

A : Good evening. Welcome to the Ocean Breeze Hotel. Are you checking in?

عصر بخیر. به هتل اوشن بیریز خوش آمدید. می‌خواهید اتاق بگیرید؟

B : Yes, I have a reservation for tonight.

بله، برای امشب اتاق رزرو کردم.

A : Okay. May I have your name, please?

بسیار خب. اسمتان را می‌گویید لطفا؟

B : Yes, it’s Chuck Bellington.

بله، اسمم چاک بلینگتون است.

6

6

A : Hi, Alina?

سلام، آلینا؟

B : Yes?

بله؟

A : This is Marta, from English class.

مارتا هستم، از کلاس انگلیسی.

B : Oh, hi Marta

آهان، سلام مارتا.

A : Listen, I wasn’t in class on Friday. Could you tell me the homework assignment?

ببین من جمعه سر کلاس نیامدم. می‌توانی تکلیف منزل را به من بگویی؟

B : Yeah sure, but I’m not at home right now... could I e-mail it to you?

آره حتما، ولی الان خانه نیستم... می‌توانم برایت ایمیل کنم؟

A : Sure, that would be great.

حتما، خیلی هم عالی.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 2 - معرفی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان