مکالمه انگلیسی 2 - معرفی

مکالمه انگلیسی 2 - معرفی

Unit 1- Listening 2

Unit 1- Listening 2

بخش 1 - تمرین 2

1

1

A : Great party , isn’t it ?

مهمونی خوبیه، مگه نه؟

B : Sure is . So , how do you know Lena ?

آره. خب، لینا رو از کجا می‌شناسی؟

A : I’m her brother .

من برادرش هستم.

B : Oh , really ? I didn’t know she had a brother . My name’s Anna , by the way .

واقعا؟ نمی‌دانستم او برادر دارد. راستی اسم من آنا است.

A : Nice to meet you , Anna .

از آشناییت خوشوقتم آنا.

2

2

َA : Good morning , I’d like to register for English class .

صبح بخیر، می‌خواهم برای کلاس انگلیسی ثبت‌نام کنم.

B : All right ... which level ?

بسیار خب... کدام سطح؟

َA : Let’s see , I took Level 5 last semester ... so Level 6 , I guess .

بگذارید ببینم، ترم قبل سطح 5 را برداشتم... پس فکر کنم سطح 6.

B : Okay .... level 6 . And your name ?

بسیار خب... سطح 6. و اسمتان؟

َA : Sylvia Gomez .

سیلویا گومز.

B : Sylvia Gomez ... Could I please have your e-mail address , Sylvia ?

سیلویا گومز... سیلویا می‌توانم نشانی ایمیلتان را داشته باشم؟

3

3

A : Hello , could I have a dinner reservation for this evening , please ?

سلام، می‌توانم برای شام امشب میز رزرو کنم؟

B : Certainly . For what time ?

حتما. برای چه ساعتی؟

A : Uh , 7 : 00 ?

ساعت 7:00؟

B : Let me see ... 7 : 00 ... for how many people ?

بگذارید ببینم... ساعت 7:00... برای چند نفر؟

A : Four .

چهار.

B : Yes , we do have a table for four at 7 : 00 .

بله، برای ساعت 7:00 یک میز چهار نفره داریم.

A : Great .

عالی.

4

4

A : Hey , Liza !

سلام، لایزا!

B : Dana ! It’s great to see you ! How are you ?

دینا! از دیدنت خوشحالم! حالت چطور است؟

A : Pretty good . And you ?

خیلی خوب. تو چطور؟

B : Not bad , not bad . Hey , we should get together sometime , maybe have coffee .

بد نیستم، بد نیستم. باید یک قراری با هم بگذاریم و یک قهوه بخوریم.

A : Yeah , let’s do that !

باشه، موافقم.

5

5

A : Good evening . Welcome to the Ocean Breeze Hotel . Are you checking in ?

عصر بخیر. به هتل اوشن بیریز خوش آمدید. می‌خواهید اتاق بگیرید؟

B : Yes , I have a reservation for tonight .

بله، برای امشب اتاق رزرو کردم.

A : Okay . May I have your name , please ?

بسیار خب. اسمتان را می‌گویید لطفا؟

B : Yes , it’s Chuck Bellington .

بله، اسمم چاک بلینگتون است.

6

6

A : Hi , Alina ?

سلام، آلینا؟

B : Yes ?

بله؟

A : This is Marta , from English class .

مارتا هستم، از کلاس انگلیسی.

B : Oh , hi Marta

آهان، سلام مارتا.

A : Listen , I wasn’t in class on Friday . Could you tell me the homework assignment ?

ببین من جمعه سر کلاس نیامدم. می‌توانی تکلیف منزل را به من بگویی؟

B : Yeah sure , but I’m not at home right now ... could I e-mail it to you ?

آره حتما، ولی الان خانه نیستم... می‌توانم برایت ایمیل کنم؟

A : Sure , that would be great .

حتما، خیلی هم عالی.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 2 - معرفی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان