مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس

مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس

Unit 3 - Listening 2

Unit 3 - Listening 2

بخش 3 - تمرین 2

1

1

A : How are the pants , sir ?

آن شلوار چطور است، جناب؟

B : I think they’re too short . What do you think ?

فکر کنم خیلی کوتاه است. نظر شما چیست؟

A : Yes . I think you’re right . They certainly are too short .

بله، به نظرم درست می‌گویید. قطعا خیلی کوتاه است.

B : Can you get me a longer pair ?

یکی از این بلندتر برایم می‌آورید؟

2

2

A : Do you like this blouse ?

از این بلوز خوشتان می‌آید؟

B : Well , I think it’s a little too big .

خب، به نظرم کمی زیادی بزرگ است.

A : I guess so . Yes , it’s pretty big .

فکر کنم. بله، خیلی بزرگ است.

B : You definitely need a smaller one .

قطعا، به سایز کوچکتر نیاز دارید.

3

3

A : Are the sneakers comfortable ?

آن کتانی‌ها راحت هستند؟

B : Well , I think they’re a little small for me .

خب، به نظرم برایم کمی کوچک هستند.

A : Too small ? Let me find a bigger pair .

خیلی کوچک؟ بگذارید یک جفت بزرگتر بیاورم.

4

4

A : Are those jeans alright ?

آن شلوار جین اندازه است؟

B : I’m afraid they’re too big for me .

متاسفانه خیلی برایم بزرگ است.

A : Okay , then let’s find a smaller pair .

بسیار خب، پس بیایید یکی کوچکتر پیدا کنیم.

5

5

A : How does the T-shirt fit ? Is it too tight ?

اندازه آن تی‌شرت چطور است؟ زیادی تنگ است؟

B : Do you have a looser one ?

گشادتر دارید؟

6

6

A : How do you like the sandals ?

آن صندل‌ها چطور هستند؟

B : Too big , I’m afraid .

زیادی بزرگ، متاسفانه.

A : Too big ? Let me find a smaller size .

زیادی بزرگ؟ بگذارید کوچکتر پیدا کنم.

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 8 - خرید لباس
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان