مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس

مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس

Unit 3 - Listening 1

Unit 3 - Listening 1

بخش 3 - تمرین 1

1

1

A : Which is David?

دیوید کدام است؟

B : David? There he is. He’s wearing a jacket and tie. And he has reddish- blonde hair.

دیوید؟ آن است. او کت و کراوات پوشیده است. موهای طلایی مایل به قرمز دارد.

A : Okay. Thanks.

باشه. ممنون.

2

2

A : I’m looking for Monica.

دنبال مونیکا می‌گردم.

B : Oh, she’s wearing a long dress. And she wears glasses.

یک لباس بلند پوشیده است و عینک می‌زند.

A : Does she have long hair?

او موهای بلند دارد؟

B : No, it’s not really long.

نه، آن خیلی بلند نیست.

3

3

A : Which one is Nick?

نیک، کدام یکی است؟

B : He’s wearing a dark suit and a tie... and sneakers.

او یک کت تیره و کراوات... و کتانی پوشیده است.

A : Sneakers? Okay. Thanks.

کتانی؟ بسیار خب. ممنون.

4

4

A : I’m looking for Emma.

دنبال اِما می‌گردم.

B : There she is, over there. She’s wearing white pants and a red blouse.

آنجا است، آنجا. شلوار سفید و بلوز قرمز پوشیده است.

A : The one with a scarf?

همان که شال دارد؟

B : Yeah.

آره.

5

5

A : Who’s Andrew?

اَندرو کیه؟

B : He’s wearing shorts and a T-shirt. He has short blonde hair.

او شلوارک و تی‌شرت پوشیده است. موهای طلایی کوتاه دارد.

A : Oh, I see him. Thanks.

آهان، دیدمش. ممنون.

6

6

A : I’m looking for Kate.

دنبال کِیت می‌گردم.

B : Mm... There she is. She’s wearing a yellow skirt, a blue blouse and red sandals.

امم... آنجا است. او دامن زرد ، بلوز آبی و صندل قرمز پوشیده است.

A : Thanks.

ممنون.

7

7

A : Is Mary here tonight?

مِری امشب اینجاست؟

B : Yes, she is. See her over there? She’s wearing jeans and a green shirt.

آره، هست. او را می‌بینی آنجا؟ او شلوار جین و پیراهن سبز پوشیده است.

A : Jeans and a green shirt.

شلوار جین و پیراهن سبز.

B : Yes, and she’s wearing a funny hat.

بله، و یک کلاه بامزه سرش است.

8

8

A : Where’s Ben?

بِن کجاست؟

B : Oh, the bodybuilder. He’s wearing sneakers, shorts and a tight shirt, as usual.

همون بدنسازه. کتانی، شلوارک و طبق معمول، پیراهن تنگ پوشیده است.

A : A tight shirt?

پیراهن تنگ؟

B : Yeah, he likes to show off his muscles!

آره، دوست دارد عضله‌هایش را به رخ دیگران بکشد!

بخش قبل
مکالمه انگلیسی 7 - توصیف لباس
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان