افعال در زبان آلمانی

افعال در زبان آلمانی

Verben


در این بخش با انواع افعال آلمانی، و ساختارهای مرتبط با افعال مانند حالت های مجهولی، انعکاسی و ... آشنا می شوید.

فعل sein
sein

فعل "sein" (بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی است که در این بخش به کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

فعل haben
haben

فعل "haben" (داشتن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی است که در این بخش به کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

افعال مودال یا وجهی
Modalverben

افعال مودال یا وجهی در زبان آلمانی افعالی هستند که برای بیان وجه یک جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مصدر
Infinitiv

حالت مصدری در زبان آلمانی تنها معنای کلی فعل را می‌رساند و به زمان، شخص و شمار اشاره نمی‌کند.

افعال انعکاسی
Reflexive Verben

در زبان آلمانی تعدادی مشخصی از افعال، انعکاسی هستند. در این درس به انواع و کاربردهای این افعال خواهیم پرداخت.

افعال تفکیک پذیر/ناپذیر
Trennbare/untrennbare Verben

افعال در زبان آلمانی به دو دسته تفکیک‌پذیر/ناپذیر تقسیم می‌شوند. در این درس به انواع و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

افعال گذرا و ناگذر
transitive/intransitive Verben

در زبان آلمانی افعال را باتوجه به نیاز یا عدم نیاز به نقش دستوری‌ای علاوه بر فاعل به دو دسته گذرا و ناگذر تقسیم می‌کنند.

حالت مجهول
Passiv

جمله‌های مجهول در زبان آلمانی برای ساختن عبارتی بدون ذکرکردن فاعل استفاده می‌شود. در این درس با شیوه ساخت جملات مجهول آشنا خواهیم شد.

حالت امری
Imperativ

حالت امری برای بیان درخواست، دستور، پیشنهاد یا دعوت در زبان آلمانی استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این حالت آشنا خواهیم شد.

حالت التزامی
Konjunktiv

در زبان آلمانی از حالت التزامی برای موقعیت‌هایی که قابل تصور اما غیرحقیقی و امکان‌ناپذیر هستند، استفاده می‌شود.

افعال دارای حرف اضافه
Präpositionale Verben

برخی افعال در زبان آلمانی به‌همراه حروف اضافه مشخصی می‌آیند. در این درس با فهرستی از این افعال و حروف اضافه آن‌ها آشنا خواهیم شد.

فعل sein
sein

فعل "sein" (بودن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی است که در این بخش به کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

فعل haben
haben

فعل "haben" (داشتن) یکی از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی است که در این بخش به کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

افعال مودال یا وجهی
Modalverben

افعال مودال یا وجهی در زبان آلمانی افعالی هستند که برای بیان وجه یک جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مصدر
Infinitiv

حالت مصدری در زبان آلمانی تنها معنای کلی فعل را می‌رساند و به زمان، شخص و شمار اشاره نمی‌کند.

افعال انعکاسی
Reflexive Verben

در زبان آلمانی تعدادی مشخصی از افعال، انعکاسی هستند. در این درس به انواع و کاربردهای این افعال خواهیم پرداخت.

افعال تفکیک پذیر/ناپذیر
Trennbare/untrennbare Verben

افعال در زبان آلمانی به دو دسته تفکیک‌پذیر/ناپذیر تقسیم می‌شوند. در این درس به انواع و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

افعال گذرا و ناگذر
transitive/intransitive Verben

در زبان آلمانی افعال را باتوجه به نیاز یا عدم نیاز به نقش دستوری‌ای علاوه بر فاعل به دو دسته گذرا و ناگذر تقسیم می‌کنند.

حالت مجهول
Passiv

جمله‌های مجهول در زبان آلمانی برای ساختن عبارتی بدون ذکرکردن فاعل استفاده می‌شود. در این درس با شیوه ساخت جملات مجهول آشنا خواهیم شد.

حالت امری
Imperativ

حالت امری برای بیان درخواست، دستور، پیشنهاد یا دعوت در زبان آلمانی استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این حالت آشنا خواهیم شد.

حالت التزامی
Konjunktiv

در زبان آلمانی از حالت التزامی برای موقعیت‌هایی که قابل تصور اما غیرحقیقی و امکان‌ناپذیر هستند، استفاده می‌شود.

افعال دارای حرف اضافه
Präpositionale Verben

برخی افعال در زبان آلمانی به‌همراه حروف اضافه مشخصی می‌آیند. در این درس با فهرستی از این افعال و حروف اضافه آن‌ها آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان