آموزش مکالمه آلمانی

آموزش مکالمه آلمانی


بخش مکالمه، از طریق داشتن نمونه‌های دسته‌بندی شده از مکالمات در سطوح مختلف به شما در بهبود مهارت مکالمه در زبان آلمانی کمک می‌کند.

درس 1

مکالمه آلمانی 1 - سلام، چطوری؟

Hallo, wie geht's?
درس 2

مکالمه آلمانی 2 - دکتر دکتر واگابونت

Dr. Dr. Vagabunt
درس 3

مکالمه آلمانی 3 - در اداره ثبت محل سکونت

Auf dem Einwohnermeldeamt
درس 4

مکالمه آلمانی 4 - دست دوم خریدن

Gebrauchtes Kaufen
درس 5

مکالمه آلمانی 5 - چی میل دارید؟

Was möchten Sie?
درس 6

مکالمه آلمانی 6 - خدمات مشتری 1

Kundenservice - Gespräch 1
درس 7

مکالمه آلمانی 7 - خدمات مشتری 2

Kundenservice - Gespräch 2
درس 8

مکالمه آلمانی 8 - خدمات مشتری 3

Kundenservice - Gespräch 3
درس 9

مکالمه آلمانی 9 - خدمات مشتری 4

Kundenservice - Gespräch 4
درس 10

مکالمه آلمانی 10 - قرار ملاقات گذاشتن

Einen Termin ausmachen
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 21
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 22
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 23
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 24
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 25
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 26
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 27
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 28
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 29
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 30
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 31
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 32
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 33
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 34
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 35
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 36
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 37
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 38
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 39
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 40
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 41
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 42
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 43
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 44
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 45
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 46
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 47
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 48
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 49
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
مکالمه آلمانی 1 - سلام، چطوری؟
Hallo, wie geht's?
درس شماره 1
شروع درس
مکالمه آلمانی 2 - دکتر دکتر واگابونت
Dr. Dr. Vagabunt
درس شماره 2
شروع درس
مکالمه آلمانی 3 - در اداره ثبت محل سکونت
Auf dem Einwohnermeldeamt
درس شماره 3
شروع درس
مکالمه آلمانی 4 - دست دوم خریدن
Gebrauchtes Kaufen
درس شماره 4
شروع درس
مکالمه آلمانی 5 - چی میل دارید؟
Was möchten Sie?
درس شماره 5
شروع درس
مکالمه آلمانی 6 - خدمات مشتری 1
Kundenservice - Gespräch 1
درس شماره 6
شروع درس
مکالمه آلمانی 7 - خدمات مشتری 2
Kundenservice - Gespräch 2
درس شماره 7
شروع درس
مکالمه آلمانی 8 - خدمات مشتری 3
Kundenservice - Gespräch 3
درس شماره 8
شروع درس
مکالمه آلمانی 9 - خدمات مشتری 4
Kundenservice - Gespräch 4
درس شماره 9
شروع درس
مکالمه آلمانی 10 - قرار ملاقات گذاشتن
Einen Termin ausmachen
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unterwegs mit Bahn und Bus
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Ich kaufe euch heute nichts!
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Herr Ober, die Karte bitte!
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Traumberufe: Anfänger besuchen Profis - Gespräch 1
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Traumberufe: Anfänger besuchen Profis - Gespräch 2
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Traumberufe: Anfänger besuchen Profis - Gespräch 3
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wann muss ich nach Berlin?
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Entschuldigung, Wo ist denn ...? - Gespräch 1
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Entschuldigung, Wo ist denn ...? - Gespräch 2
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Entschuldigung, Wo ist denn ...? - Gespräch 3
درس شماره 20
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Entschuldigung, Wo ist denn ...? - Gespräch 4
درس شماره 21
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Meine Familie
درس شماره 22
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Die lieben Nachbarn - Gespräch 1
درس شماره 23
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Die lieben Nachbarn - Gespräch 2
درس شماره 24
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Die lieben Nachbarn - Gespräch 3
درس شماره 25
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Die lieben Nachbarn - Gespräch 4
درس شماره 26
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Hast du Lust zu kommen? - Gespräch A
درس شماره 27
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Hast du Lust zu kommen? - Gespräch B
درس شماره 28
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Hast du Lust zu kommen? - Gespräch C
درس شماره 29
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wir haben ein Komfortbad.
درس شماره 30
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Und wie erkenne Ich Sie? - Teil 1
درس شماره 31
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Und wie erkenne Ich Sie? - Teil 2
درس شماره 32
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Du kannst doch Karriere machen.
درس شماره 33
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Gute Besserung! - Gespräch 1
درس شماره 34
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Gute Besserung! - Gespräch 2
درس شماره 35
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Gute Besserung! - Gespräch 3
درس شماره 36
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Gute Besserung! - Gespräch 4
درس شماره 37
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Tendenz weiter fallend - Teil 1
درس شماره 38
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Tendenz weiter fallend - Teil 2
درس شماره 39
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 1
درس شماره 40
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 2
درس شماره 41
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 3
درس شماره 42
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 4
درس شماره 43
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 5
درس شماره 44
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 6
درس شماره 45
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 7
درس شماره 46
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 8
درس شماره 47
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Wo verbringen Sie gern Ihren Urlaub? - Interview 9
درس شماره 48
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Stadtrundgang in Luzern
درس شماره 49
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان